Bhuku Rekutanga reMakoronike 9:1-44

  • Kunyorwa kwemadzinza evakanga vabva kuutapwa (1-34)

  • Kudzokororwa kwedzinza raSauro (35-44)

9  VaIsraeri vese vakanyorwa maererano nemadzinza avo, uye vakanyorwa muBhuku reMadzimambo eIsraeri. VaJudha vakatapwa vakaendeswa kuBhabhironi nemhaka yekusatendeka kwavo.+  Vanhu vakanga vari vekutanga kudzokera kunogara kunhaka yavo mumaguta avo vaiva vamwe vaIsraeri, vapristi, vaRevhi, nevashandi vepatemberi.*+  Vamwe vanhu vekwaJudha,+ nevekwaBhenjamini,+ nevekwaEfremu, nevekwaManase vakanogara muJerusarema uye vaiva:  Utai mwanakomana waAmihudhi mwanakomana waOmri mwanakomana waImri mwanakomana waBhani, wekwaPerezi+ mwanakomana waJudha.  Uye kuvaShiro, kwaiva naAsaya uyo aiva dangwe, nevanakomana vake.  Kuvanakomana vaZera+ kwaiva naJeueri nehama dzavo 690.  KwaBhenjamini kwaiva naSaruu mwanakomana waMeshuramu mwanakomana waHodhavhiya mwanakomana waHasenua,  Ibneya mwanakomana waJerohamu, Eraa mwanakomana waUzai mwanakomana waMikri, naMeshuramu mwanakomana waShefatiya mwanakomana waReueri mwanakomana waIbnija.  Hama dzavo semanyorerwo azvakaitwa muzvinyorwa zvedzinza ravo dzaiva 956. Varume ava vese vaiva vakuru vedzimba dzemadzibaba avo.* 10  Kuvapristi kwaiva naJedhaya, Jehoyaribhi, Jakini,+ 11  Azariya mwanakomana waHirikiya mwanakomana waMeshuramu mwanakomana waZadhoki mwanakomana waMerayoti mwanakomana waAhitubhu, mutungamiriri weimba* yaMwari wechokwadi, 12  Adhaya mwanakomana waJerohamu mwanakomana waPashuri mwanakomana waMarikija, Maasai mwanakomana waAdhieri mwanakomana waJazera mwanakomana waMeshuramu mwanakomana waMeshiremiti mwanakomana waImeri, 13  nehama dzavo, vakuru vedzimba dzemadzibaba, varume 1 760 vaiva nesimba uye vaivimbwa navo, vainge vakagadzirira kuita basa repaimba yaMwari wechokwadi. 14  KuvaRevhi kwaiva naShemaya+ mwanakomana waHashubhu mwanakomana waAzrikamu mwanakomana waHashabhiya vese vari vekwaMerari; 15  naBhakbhakari, Hereshi, Garari, Mataniya mwanakomana waMaika mwanakomana waZikri mwanakomana waAsafi, 16  Obhadhiya mwanakomana waShemaya mwanakomana waGarari mwanakomana waJedhutuni, naBherekiya mwanakomana waAsa mwanakomana waErikana, uyo aigara mumisha yevaNetofa.+ 17  Varindi vepamagedhi+ vaiva Sharumu, Akubhu, Tarimoni, Ahimani, nehama yavo Sharumu uyo aiva mukuru wavo, 18  uye kusvikira panguva iyoyo aiva pagedhi ramambo kumabvazuva.+ Ava ndivo vaiva varindi vepamagedhi emisasa yevaRevhi. 19  Sharumu mwanakomana waKore mwanakomana waEbhiyasafi mwanakomana waKora, nehama dzake dzeimba yababa vake, dzekwaKora, vaitungamirira basa, vachichengeta masuo etende, uye madzitateguru avo aivawo vatungamiriri vemusasa waJehovha, achichengeta panopindwa napo. 20  Finiyasi+ mwanakomana waEriyezari+ ndiye aimbova mutungamiriri wavo kare; Jehovha aiva naye. 21  Zekariya+ mwanakomana waMesheremiya aiva murindi wepasuo retende rekusanganira. 22  Vese vakasarudzwa kuti vave varindi vepamagedhi vaiva 212. Vainge vagere mumisha yavo vachitevera manyorerwo ainge akaitwa madzinza avo.+ Dhavhidhi naSamueri muoni+ ndivo vakavagadza pabasa ravo nekuti vakanga vakavimbika. 23  Ivo nevanakomana vavo vaitungamirira basa rekurinda magedhi eimba yaJehovha,+ iyo imba yetende. 24  Varindi vepamagedhi vaiva kumativi mana, kumabvazuva, kumavirira, kuchamhembe, nekumaodzanyemba.+ 25  Nguva nenguva, hama dzavo dzaifanira kuuya kubva kumisha yadzo dzoita mazuva 7 dzichishanda pamwe chete navo. 26  Paiva nevakuru vana vevarindi vepamagedhi vakagadzwa kuti vaite basa racho nekuti vaiva vakavimbika. Vaiva vaRevhi, uye vaiona nezvedzimba* nemaichengeterwa pfuma yeimba yaMwari wechokwadi.+ 27  Vaipedza usiku hwese vari munzvimbo dzavo kumativi ese eimba yaMwari wechokwadi, nekuti vaiita basa rekurinda, uye vaichengeta kiyi vachivhura imba yacho mangwanani ega ega. 28  Vamwe vavo vaiona nezvemidziyo+ yebasa racho; vaiiverenga pavaipinda nayo voiverengazve pavaiibudisa. 29  Vamwe vavo vakagadzwa kuti vaone nezvemidziyo, nemidziyo yese mitsvene,+ nefurawa yakatsetseka,+ waini,+ mafuta,+ zvinonhuhwirira zvichena,+ nemafuta ebharisamu.+ 30  Vamwe vanakomana vevapristi vaigadzira musanganiswa wemafuta ebharisamu. 31  Matitiya wekuvaRevhi, uyo aiva dangwe raSharumu wekwaKora, akagadzwa kuti aone nezvezvinhu zvaibikirwa mupani+ nekuti aiva akavimbika. 32  Dzimwe hama dzavo dzekuvaKohati, dzaiona nezvezvingwa zvinoturikidzaniswa,*+ dzichibika zvingwa zvacho pasabata rimwe nerimwe.+ 33  Ava ndivo vaiva vaimbi, vakuru vedzimba dzemadzibaba evaRevhi. Vaimbi ava vaiva mudzimba.* Vakanga vasingapiwi mamwe mabasa; nekuti vaifanira kuva pabasa ravo siku nesikati. 34  Ava ndivo vaiva vakuru vedzimba dzemadzibaba evaRevhi semanyorerwo azvakaitwa muzvinyorwa zvedzinza ravo, vari vatungamiriri. Vaigara muJerusarema. 35  Jeyieri baba vaGibhiyoni, aigara muGibhiyoni.+ Mudzimai wake ainzi Maaka. 36  Mwanakomana wake wedangwe aiva Abdhoni, achiteverwa naZuri, Kishi, Bhaari, Neri, Nadhabhi, 37  Gedhori, Ahiyo, Zekariya, naMikroti. 38  Mikroti akabereka Shimeyamu. Uye vese vaigara pedyo nehama dzavo muJerusarema pamwe chete nedzimwewo hama dzavo. 39  Neri+ akabereka Kishi; Kishi akabereka Sauro;+ Sauro akabereka Jonatani,+ Mariki-shua,+ Abhinadhabhi,+ naEshbhaari. 40  Mwanakomana waJonatani aiva Meribhi-bhaari.+ Meribhi-bhaari akabereka Mika.+ 41  Vanakomana vaMika vaiva Pitoni, Mereki, Tareya, naAhazi. 42  Ahazi akabereka Jara; Jara akabereka Aremeti, Azmavheti, naZimri. Zimri akabereka Moza. 43  Moza akabereka Bhineya aiva nemwanakomana ainzi Refaya, aiva nemwanakomana ainzi Ereyasa, aiva nemwanakomana ainzi Azeri. 44  Azeri aiva nevanakomana 6 uye mazita avo aiva Azrikamu, Bhokeru, Ishmaeri, Sheariya, Obhadhiya, naHanani. Ava ndivo vaiva vanakomana vaAzeri.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nevaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.
ChiHeb., “vakuru vavanababa veimba yemadzibaba avo.”
Kana kuti “wetemberi.”
Kana kuti “nezvedzimba dzekudyira.”
Kureva, zvingwa zvekuratidza.
Kana kuti “mudzimba dzekudyira.”