Bhuku Rekutanga reMakoronike 6:1-81

  • Vanhu vekwaRevhi (1-30)

  • Vaimbi vepatemberi (31-47)

  • Vanhu vekwaAroni (48-53)

  • Nzvimbo dzekugara dzevaRevhi (54-81)

6  Vanakomana vaRevhi+ vaiva Geshoni, Kohati,+ naMerari.+  Vanakomana vaKohati vaiva Amramu, Izihari,+ Hebroni, naUzieri.+  Vana* vaAmramu+ vaiva Aroni,+ Mozisi,+ uye Miriyemu.+ Vanakomana vaAroni vaiva Nadhabhi, Abhihu,+ Eriyezari,+ naItamari.+  Eriyezari akabereka Finiyasi;+ Finiyasi akabereka Abhishua.  Abhishua akabereka Bhuki; Bhuki akabereka Uzai.  Uzai akabereka Zerahiya; Zerahiya akabereka Merayoti.  Merayoti akabereka Amariya; Amariya akabereka Ahitubhu.+  Ahitubhu akabereka Zadhoki;+ Zadhoki akabereka Ahimaazi.+  Ahimaazi akabereka Azariya; Azariya akabereka Johanani. 10  Johanani akabereka Azariya. Aiva mupristi muimba yakavakwa naSoromoni muJerusarema. 11  Azariya akabereka Amariya; Amariya akabereka Ahitubhu. 12  Ahitubhu akabereka Zadhoki;+ Zadhoki akabereka Sharumu. 13  Sharumu akabereka Hirikiya;+ Hirikiya akabereka Azariya. 14  Azariya akabereka Seraya;+ Seraya akabereka Jehozadhaki.+ 15  Jehozadhaki akatapwa, Jehovha paakaendesa Judha neJerusarema kuutapwa achishandisa ruoko rwaNebhukadhinezari. 16  Vanakomana vaRevhi vaiva Geshomu,* Kohati, naMerari. 17  Aya ndiwo mazita evanakomana vaGeshomu: Ribhini naShimei.+ 18  Vanakomana vaKohati vaiva Amramu, Izihari, Hebroni, naUzieri.+ 19  Vanakomana vaMerari vaiva Mari naMushi. Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaRevhi maererano nemadzitateguru avo:+ 20  Kumhuri yekwaGeshomu+ kwaiva nemwanakomana wake Ribhini, mwanakomana wake Jahati, mwanakomana wake Zima, 21  mwanakomana wake Joa, mwanakomana wake Idho, mwanakomana wake Zera, mwanakomana wake Jeyaterai. 22  Vanakomana vaKohati vaiva* mwanakomana wake Aminadhabhi, mwanakomana wake Kora,+ mwanakomana wake Asiri, 23  mwanakomana wake Erikana, mwanakomana wake Ebhiyasafi,+ mwanakomana wake Asiri, 24  mwanakomana wake Tahati, mwanakomana wake Urieri, mwanakomana wake Uziya, mwanakomana wake Shauri. 25  Vanakomana vaErikana vaiva Amasai naAhimoti. 26  Kana ari Erikana, vanakomana vaErikana vaiva mwanakomana wake Zofai, mwanakomana wake Nahati, 27  mwanakomana wake Eriyabhi, mwanakomana wake Jerohamu, mwanakomana wake Erikana.+ 28  Vanakomana vaSamueri+ vaiva Joeri dangwe rake uye wechipiri aiva Abhija.+ 29  Vanakomana vaMerari vaiva* Mari,+ uye mwanakomana wake Ribhini, mwanakomana wake Shimei, mwanakomana wake Uza, 30  mwanakomana wake Shimea, mwanakomana wake Hagiya, uye mwanakomana wake Asaya. 31  Ava ndivo vakagadzwa naDhavhidhi kuti vatungamirire kuimba kwaiitwa paimba yaJehovha pashure pekunge Areka yaiswa* ipapo.+ 32  Vaitungamirira kuimba kwaiitwa patebhenekeri, iro tende rekusanganira, kusvikira Soromoni avaka imba yaJehovha muJerusarema,+ uye vakaita basa ravo sekurayirwa kwavakaitwa.+ 33  Ava ndivo varume vaishumira vari pamwe chete nevanakomana vavo: KuvaKohati kwaiva naHemani+ muimbi, mwanakomana waJoeri+ mwanakomana waSamueri 34  mwanakomana waErikana+ mwanakomana waJerohamu mwanakomana waErieri mwanakomana waToa 35  mwanakomana waZufi mwanakomana waErikana mwanakomana waMahati mwanakomana waAmasai 36  mwanakomana waErikana mwanakomana waJoeri mwanakomana waAzariya mwanakomana waZefaniya 37  mwanakomana waTahati mwanakomana waAsiri mwanakomana waEbhiyasafi mwanakomana waKora 38  mwanakomana waIzihari mwanakomana waKohati mwanakomana waRevhi mwanakomana waIsraeri. 39  Hama yake Asafi+ yaimira kuruoko rwake rwerudyi; Asafi aiva mwanakomana waBherekiya mwanakomana waShimea 40  mwanakomana waMikaeri mwanakomana waBhaaseya mwanakomana waMarikija 41  mwanakomana waEtini mwanakomana waZera mwanakomana waAdhaya 42  mwanakomana waEtani mwanakomana waZima mwanakomana waShimei 43  mwanakomana waJahati mwanakomana waGeshomu mwanakomana waRevhi. 44  Vanhu vekwaMerari,+ hama dzavo, vaimira kuruoko rwake rweruboshwe; kwaiva naEtani+ mwanakomana waKishai mwanakomana waAbdhi mwanakomana waMaruki 45  mwanakomana waHashabhiya mwanakomana waAmaziya mwanakomana waHirikiya 46  mwanakomana waAmzi mwanakomana waBhani mwanakomana waShemeri 47  mwanakomana waMari mwanakomana waMushi mwanakomana waMerari mwanakomana waRevhi. 48  Hama dzavo vaRevhi ndidzo dzakagadzwa pabasa rese repatebhenekeri, imba yaMwari wechokwadi.+ 49  Aroni nevanakomana vake+ vaiita kuti zvibayiro zvipfungaire paatari yekupisira zvibayiro+ nepaatari yerusenzi,+ vachiita mabasa aiva nechekuita nezvinhu zvitsvenetsvene, kuti vayananisire Israeri,+ maererano nezvese zvakanga zvarayirwa naMozisi muranda waMwari wechokwadi. 50  Ava ndivo vaiva vanhu vekwaAroni:+ mwanakomana wake Eriyezari,+ mwanakomana wake Finiyasi, mwanakomana wake Abhishua, 51  mwanakomana wake Bhuki, mwanakomana wake Uzai, mwanakomana wake Zerahiya, 52  mwanakomana wake Merayoti, mwanakomana wake Amariya, mwanakomana wake Ahitubhu,+ 53  mwanakomana wake Zadhoki,+ uye mwanakomana wake Ahimaazi. 54  Idzi ndidzo dzaiva nzvimbo dzavo dzekugara maererano nemisasa yavo* munharaunda dzavo: kana vari vazukuru vaAroni vekumhuri yevaKohati, avo vakava nemujenya wekutanga, 55  vakavapa Hebroni+ iri munyika yaJudha, nemafuro aiva akaipoteredza. 56  Asi munda weguta racho nemisha yaro vakazvipa Karebhi+ mwanakomana waJefune. 57  Vanhu vekwaAroni vakavapa maguta* ekupotera,+ Hebroni,+ uye Ribna+ nemafuro ayo, Jatiri,+ Eshtemoa nemafuro ayo,+ 58  Hireni nemafuro ayo, Dhebhiri+ nemafuro ayo, 59  Ashani+ nemafuro ayo, neBheti-shemeshi+ nemafuro ayo; 60  uye kubva kudzinza raBhenjamini vakapiwa Gebha+ nemafuro ayo, Aremeti nemafuro ayo, Anatoti+ nemafuro ayo. Maguta avo ese emhuri dzavo aiva 13.+ 61  Vamwe vaKohati vese vakapiwa maguta 10,* akabva kumhuri yedzinza, akabva kuhafu yedzinza, hafu yaManase.+ 62  VaGeshomu vakapiwa maguta 13 maererano nemhuri dzavo, akabva kudzinza raIsakari, dzinza raAsheri, dzinza raNaftari, nedzinza raManase muBhashani.+ 63  VaMerari vakapiwa maguta 12 maererano nemhuri dzavo, pachishandiswa mujenya, akabva kudzinza raRubheni, kudzinza raGadhi, uye kudzinza raZebhuroni.+ 64  Saka vaIsraeri vakapa vaRevhi maguta aya nemafuro awo.+ 65  Uyewo pachishandiswa mujenya vakavapa maguta aya akabva kudzinza raJudha, dzinza raSimiyoni, nedzinza raBhenjamini, maguta akanyorwa nemazita awo. 66  Dzimwe mhuri dzevaKohati dzaiva nemaguta akabva kudzinza raEfremu.+ 67  Vakavapa maguta* ekupotera, Shekemu+ nemafuro ayo munyika ine makomo yaEfremu, Gezeri+ nemafuro ayo, 68  Jokmeyamu nemafuro ayo, Bheti-horoni+ nemafuro ayo, 69  Aijaroni+ nemafuro ayo, neGati-rimoni+ nemafuro ayo; 70  uye kubva kuhafu yedzinza raManase, dzimwe mhuri dzese dzevaKohati dzakapiwa Aneri nemafuro ayo neBhireyamu nemafuro ayo. 71  Vakapa vaGeshomu Gorani+ iri muBhashani nemafuro ayo neAshtaroti nemafuro ayo,+ anova maguta akabva kuhafu yedzinza raManase; 72  uye kubva kudzinza raIsakari vakapiwa Kedheshi nemafuro ayo, Dhabherati+ nemafuro ayo,+ 73  Ramoti nemafuro ayo, neAnemu nemafuro ayo; 74  uye kubva kudzinza raAsheri vakapiwa Mashari nemafuro ayo, Abdhoni nemafuro ayo,+ 75  Hukoki nemafuro ayo, neRehobhu+ nemafuro ayo; 76  uye kubva kudzinza raNaftari vakapiwa Kedheshi+ iri muGarireya+ nemafuro ayo, Hamoni nemafuro ayo, neKiriyataimu nemafuro ayo. 77  Vamwe vaMerari vese vakavapa Rimono nemafuro ayo, Tabhori nemafuro ayo, anova maguta akabva kudzinza raZebhuroni;+ 78  uye munharaunda yeJodhani iri kuJeriko, kumabvazuva kwaJodhani, vakavapa kubva kudzinza raRubheni, Bhezeri iri murenje nemafuro ayo, Jahazi+ nemafuro ayo, 79  Kedhemoti+ nemafuro ayo, neMefaati nemafuro ayo; 80  uye kubva kudzinza raGadhi vakapiwa Ramoti iri muGiriyedhi nemafuro ayo, Mahanaimu+ nemafuro ayo, 81  Heshbhoni+ nemafuro ayo, neJazeri+ nemafuro ayo.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Vanakomana.”
Ndiye anonziwo Geshoni muvhesi 1.
Kana kuti “Zvizvarwa zvaKohati zvaiva.”
Kana kuti “Zvizvarwa zvaMerari zvaiva.”
Kana kuti “yauya kuzozorora.”
Kana kuti “nemisasa yavo yakakomberedzwa.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “guta,” sezviri pana Jos 21:13.
Kana kuti “vakapiwa maguta 10 pachishandiswa mujenya.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “guta,” sezviri pana Jos 21:21.