Bhuku Rekutanga reMakoronike 5:1-26

  • Vanhu vakabva kuna Rubheni (1-10)

  • Vanhu vekwaGadhi (11-17)

  • VaHagri vanokundwa (18-22)

  • Hafu yedzinza raManase (23-26)

5  Ava ndivo vanakomana vaRubheni,+ dangwe raIsraeri. Ndiye aiva dangwe, asi nemhaka yekuti akasvibisa* mubhedha wababa vake,+ udangwe hwake hwakapiwa vanakomana vaJosefa+ mwanakomana waIsraeri, saka haana kunyorwa sedangwe pamazita emhuri yavo.  Kunyange zvazvo Judha+ akava pamusoro pevanakomana vababa vake, uye kwaari kuri iko kwakabva uya aizova mutungamiriri,+ udangwe hwaiva hwaJosefa.  Vanakomana vaRubheni dangwe raIsraeri vaiva Hanoki, Paru, Hezroni, naKami.+  Vanakomana vaJoeri vaiva mwanakomana wake Shemaya, mwanakomana wake Gogi, mwanakomana wake Shimei,  mwanakomana wake Mika, mwanakomana wake Reaya, mwanakomana wake Bhaari,  uye mwanakomana wake Bheyera uyo akatapwa naMambo Tirigati-pirineseri+ weAsiriya. Bheyera aiva jinda revaRubheni.  Hama dzake sekunyorwa kwadzakaitwa maererano nemhuri dzavo dzaiva Jeyieri, uyo aiva mukuru wavo, naZekariya,  naBhira mwanakomana waAzazi mwanakomana waShema mwanakomana waJoeri. Vanhu veimba yaBhira vaigara muAroeri+ vachinosvika kuNebho nekuBhaari-meyoni.+  Kumabvazuva nzvimbo yavaigara yaisvika panotangira renje paRwizi rwaYufratesi,+ nekuti zvipfuwo zvavo zvakanga zvawanda munyika yeGiriyedhi.+ 10  Mumazuva aSauro, vakarwa nevaHagri vakavakunda, saka vakagara mumatende avo munharaunda yese iri kumabvazuva kweGiriyedhi. 11  Vanhu vekwaGadhi vaigara pedyo navo munyika yeBhashani vachinosvika kuSareka.+ 12  Joeri ndiye aiva mukuru wavo, achiteverwa naShafamu, naJanayi naShafati uye vese vaiva muBhashani. 13  Hama dzavo dzemudzimba dzemadzibaba avo dzaiva Mikaeri, Meshuramu, Shebha, Jorai, Jakani, Ziya, naEbheri, vese pamwe chete vari 7. 14  Ava ndivo vaiva vanakomana vaAbhihairi mwanakomana waHuri mwanakomana waJaroa mwanakomana waGiriyedhi mwanakomana waMikaeri mwanakomana waJeshishai mwanakomana waJadho mwanakomana waBhuzi. 15  Ahi mwanakomana waAbdhieri mwanakomana waGuni aiva mukuru weimba yemadzibaba avo. 16  Vaigara muGiriyedhi,+ muBhashani+ nemumaguta madiki aiva akaipoteredza, nemumafuro ese eSharoni kusvikira kwaaigumira. 17  Vese vakanyorwa maererano nemadzinza avo mumazuva aMambo Jotamu+ weJudha uye mumazuva aMambo Jerobhoamu*+ weIsraeri. 18  VaRubheni, nevaGadhi, nehafu yedzinza raManase vaiva nevarwi vane simba 44 760 muuto ravo, avo vaiva nenhoo nemapakatwa neuta,* uye vakanga vakadzidziswa hondo. 19  Vakarwa nevaHagri,+ naJeturi, naNafishi,+ naNodhabhu. 20  Vakabatsirwa kuvarwisa, zvekuti vaHagri nevese vavaiva navo vakaiswa muruoko rwavo, nekuti vakashevedzera kuna Mwari kuti avabatsire muhondo yacho, uye akanzwa kuteterera kwavo nekuti vaivimba naye.+ 21  Vakatora zvipfuwo zvavo, ngamera 50 000, makwai 250 000, nemadhongi 2 000, uye vakatapawo vanhu* 100 000. 22  Pakafa vanhu vakawanda nekuti hondo yacho yakarwiwa naMwari wechokwadi.+ Vakaramba vachigara munzvimbo yavo kusvikira panguva yavakatapwa.+ 23  Hafu yedzinza raManase+ yakagara munyika yacho kubva kuBhashani kusvika kuBhaari-hemoni neSeniri nekuGomo reHemoni.+ Vakanga vakawanda chaizvo. 24  Ava ndivo vaiva vakuru vedzimba dzemadzibaba avo: Eferi, Ishi, Erieri, Azrieri, Jeremiya, Hodhavhiya, naJadhieri; vaiva varwi vane simba, varume vaiva nemukurumbira, uye vakuru vedzimba dzemadzibaba avo. 25  Asi vakaita zvisina kutendeka kuna Mwari wemadzitateguru avo, vakaita unzenza navanamwari vemarudzi enyika yacho+ akanga aparadzwa naMwari pamberi pavo. 26  Saka Mwari waIsraeri akaita kuti Mambo Puri weAsiriya+ (kureva, Mambo Tirigati-pirineseri+ weAsiriya) atape vaRubheni nevaGadhi nehafu yedzinza raManase, akavaendesa kuHeira, kuHabhori, kuHara, nekurwizi rwaGozani,+ uye vachiri ikoko nanhasi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “akazvidza.”
Kureva, Jerobhoamu Wechipiri.
ChiHeb., “uye vaikombamisa uta.”
Kana kuti “mweya yevanhu.”