Bhuku Rekutanga reMakoronike 3:1-24

  • Vana vaDhavhidhi (1-9)

  • Dzinza reumambo rekwaDhavhidhi (10-24)

3  Ava ndivo vaiva vanakomana vaDhavhidhi vakaberekerwa muHebroni:+ dangwe raiva Amnoni,+ akaberekwa naAhinoamu+ wekuJezreeri; wechipiri aiva Dhanieri, akaberekwa naAbhigairi+ wekuKameri;  wechitatu aiva Absaromu+ mwanakomana waMaaka mwanasikana waTarimai mambo weGeshuri; wechina aiva Adhonija+ mwanakomana waHagiti;  wechishanu aiva Shefatiya, akaberekwa naAbhitari; wechi6 aiva Itreyamu, akaberekwa naEgra mudzimai waDhavhidhi.  Vana 6 ava vakaberekerwa muHebroni; akatonga imomo kwemakore 7 nemwedzi 6, uye akatonga muJerusarema kwemakore 33.+  Ava ndivo vakaberekerwa muJerusarema:+ Shimea, Shobhabhu, Natani,+ naSoromoni;+ Bhati-shebha+ mwanasikana waAmieri ndiye aiva amai vavo vese vari vana.  Uye vamwe vanakomana 9 vaiva Ibhari, Erishama, Erifereti,  Noga, Nefegi, Jafiya,  Erishama, Eriyadha, naErifereti.  Vese ava vaiva vanakomana vaDhavhidhi, tisingabatanidzi vanakomana vevarongo,* uye Tamari+ aiva hanzvadzi yavo. 10  Mwanakomana waSoromoni aiva Rehobhoamu,+ baba vaAbhija,+ uyo aiva baba vaAsa,+ uyo aiva baba vaJehoshafati,+ 11  uyo aiva baba vaJehoramu,+ uyo aiva baba vaAhaziya,+ uyo aiva baba vaJehoashi,+ 12  uyo aiva baba vaAmaziya,+ uyo aiva baba vaAzariya,+ uyo aiva baba vaJotamu,+ 13  uyo aiva baba vaAhazi,+ uyo aiva baba vaHezekiya,+ uyo aiva baba vaManase,+ 14  uyo aiva baba vaAmone,+ uyo aiva baba vaJosiya.+ 15  Vanakomana vaJosiya vaiva Johanani dangwe rake, wechipiri ari Jehoyakimu,+ wechitatu ari Zedhekiya,+ wechina ari Sharumu. 16  Mwanakomana waJehoyakimu aiva Jekoniya+ uyo aiva nemwanakomana ainzi Zedhekiya. 17  Vanakomana vaJekoniya musungwa vaiva Sheatiyeri, 18  Marikiramu, Pedhaya, Shenazari, Jekamiya, Hoshama, naNedhabhiya. 19  Vanakomana vaPedhaya vaiva Zerubhabheri+ naShimei; vanakomana vaZerubhabheri vaiva Meshuramu naHananiya (hanzvadzi yavo yaiva Sheromiti); 20  uye vamwe vanakomana vashanu vaiva Hashubha, Oheri, Bherekiya, Hasadhiya, naJushabhi-hesedhi. 21  Vanakomana vaHananiya vaiva Peratiya naJeshaya; mwanakomana* waJeshaya aiva Refaya; mwanakomana* waRefaya aiva Anani; mwanakomana* waAnani aiva Obhadhiya; mwanakomana* waObhadhiya aiva Shekaniya; 22  uye vanakomana vaShekaniya vaiva Shemaya nevanakomana vaShemaya: Hatushi, Igari, Bhariya, Neariya, naShafati, vese pamwe chete vari 6. 23  Vanakomana vaNeariya vaiva Erioenai, Hizkiya, naAzrikamu, vari vatatu. 24  Vanakomana vaErioenai vaiva Hodhavhiya, Eriyashibhi, Peraya, Akubhu, Johanani, Dheraya, naAnanai, vari 7.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “vanakomana.”
ChiHeb., “vanakomana.”
ChiHeb., “vanakomana.”
ChiHeb., “vanakomana.”