Bhuku Rekutanga reMakoronike 28:1-21

  • Mashoko aDhavhidhi nezvekuvakwa kwetemberi (1-8)

  • Soromoni anorayirwa; anopiwa purani yekuvaka (9-21)

28  Dhavhidhi akabva aunganidza machinda ese eIsraeri kuJerusarema: machinda emadzinza, vakuru vemapoka+ aishumira mambo, vakuru vezviuru nevakuru vemazana,+ vakuru vezvinhu zvese nezvipfuwo zvese zvamambo+ nezvevanakomana vake,+ pamwe chete nevakuru vemumuzinda, nemurume wese aiva nesimba uye akashinga.+  Mambo Dhavhidhi akabva asimuka, akati: “Pamusoroi hama dzangu nevanhu vangu. Ndaiva nechido mumwoyo mangu chekuvaka imba yekuti areka yesungano yaJehovha izororere uye ive chekutsika chetsoka dzaMwari wedu,+ uye ndakagadzirira zvinodiwa pakuvaka.+  Asi Mwari wechokwadi akati kwandiri, ‘Hauzovakiri zita rangu imba+ nekuti uri murume wehondo uye wakadeura ropa.’+  Zvisinei, Jehovha Mwari waIsraeri akandisarudza paimba yese yababa vangu kuti ndive mambo weIsraeri nekusingaperi,+ nekuti akasarudza Judha kuti ave mutungamiriri+ uye muimba yaJudha akasarudza imba yababa vangu,+ uye pavanakomana vababa vangu, ndini waakafarira, kuti andigadze kuva mambo weIsraeri yese.+  Jehovha akandipa vanakomana vakawanda uye pavanakomana vacho vese,+ akasarudza mwanakomana wangu Soromoni+ kuti agare pachigaro cheumambo chaJehovha achitungamirira vaIsraeri.+  “Akati kwandiri, ‘Mwanakomana wako Soromoni ndiye achavaka imba yangu nezvivanze zvangu, nekuti ndamusarudza kuti ave mwanakomana wangu uye ini ndichava baba vake.+  Ndichasimbisa umambo hwake nekusingaperi+ kana akanyatsozvipira kuramba achichengeta mirayiro yangu nemitongo yangu+ sezvaari kuita iye zvino.’  Saka ndiri kutaura pamberi pevaIsraeri vese, iyo ungano yaJehovha, Mwari wedu achinzwa, ndichiti: Nyatsochengetai uye tsvagai mirayiro yese yaJehovha Mwari wenyu, kuti mutore nyika yakanaka+ moita kuti ive nhaka yevanakomana venyu vanokuteverai yavacharamba vainayo.  “Zvino iwe mwanakomana wangu Soromoni, ziva Mwari wababa vako, umushumire nemwoyo wakaperera*+ uye nemweya* unofara,* nekuti Jehovha anoongorora mwoyo yese,+ uye anonzwisisa kese kangafungwa nemunhu.+ Kana ukamutsvaga, achaita kuti umuwane,+ asi kana ukamusiya achakuramba nekusingaperi.+ 10  Funga nezvazvo, nekuti Jehovha akusarudza kuti uvake imba kuti ive nzvimbo tsvene. Shinga utange basa.” 11  Dhavhidhi akabva apa mwanakomana wake Soromoni purani+ yevharanda neyedzimba dzayo,+ nedzimba dzayo dzekuchengetera zvinhu, nedzimba dzepadenga rayo, nedzimba dzayo dzemukati, neimba yechekukwidibirisa chekuyananisa.*+ 12  Akamupa purani yezvinhu zvese yaakanga apiwa achiita zvekufemerwa* yezvivanze+ zveimba yaJehovha, yedzimba dzese dzekudyira dzaiva kumativi ese, yedzimba dzekuchengetera pfuma yeimba yaMwari wechokwadi, uye dzimba dzepfuma yezvinhu zvakatsveneswa;*+ 13  akamurayirawo zvekuita pamusoro pemapoka evapristi+ neevaRevhi, pamusoro pebasa rese repaimba yaJehovha, nemidziyo yese yebasa repaimba yaJehovha; 14  uye pamusoro peuremu hwegoridhe, goridhe remidziyo yese yemabasa akasiyana-siyana, neuremu hwemidziyo yese yesirivha, uye hwemidziyo yese yemabasa akasiyana-siyana; 15  neuremu hwezvigadziko zvemarambi zvegoridhe+ nemarambi azvo egoridhe, uremu hwezvigadziko zvemarambi zvakasiyana-siyana nemarambi azvo, neuremu hwezvigadziko zvemarambi zvesirivha, hwechigadziko chimwe nechimwe chemarambi nemarambi acho zvichienderana nezvachaishandiswa; 16  uyewo uremu hwegoridhe rematafura ezvingwa zvinoturikidzaniswa,*+ retafura imwe neimwe, pamwe chete nesirivha yematafura esirivha, 17  nemaforogo, ndiro, nemajagi zvegoridhe rakanatswa, neuremu hwendiro diki dzegoridhe,+ hwendiro diki imwe neimwe, neuremu hwendiro diki dzesirivha, hwendiro diki imwe neimwe. 18  Akamupawo uremu hwegoridhe rakanatswa reatari yerusenzi,+ neremufananidzo wengoro,+ kureva makerubhi+ egoridhe ainge akatambanudza mapapiro awo, akavharidzira pamusoro peareka yesungano yaJehovha. 19  Dhavhidhi akati: “Ruoko rwaJehovha rwaiva pandiri, uye akandipa njere dzekuti ndigone kunyora zvese+ zviri papurani+ yacho.” 20  Dhavhidhi akabva ati kumwanakomana wake Soromoni: “Shinga usimbe, utange basa. Usatya kana kuvhunduka, nekuti Jehovha Mwari, Mwari wangu, anewe.+ Haazokuregi kana kukusiya,+ asi achava newe kusvikira basa rese reimba yaJehovha rapera. 21  Aya ndiwo mapoka evapristi+ neevaRevhi+ ebasa rese reimba yaMwari wechokwadi. Une vanhu vane chido uye unyanzvi hwekuita mabasa ese,+ pamwe chete nemachinda+ nevanhu vese avo vachaita zvese zvaunovaudza kuti vaite.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “wakanyatsozvipira.”
Kana kuti “unoda.”
Kana kuti “neimba yekuyananisa.”
ChiHeb., “apiwa nemweya.”
Kana kuti “zvakatsaurwa.”
Kureva, zvingwa zvekuratidza.