Bhuku Rekutanga reMakoronike 2:1-55

  • Vanakomana 12 vaIsraeri (1, 2)

  • Vanhu vakabva kuna Judha (3-55)

2  Ava ndivo vaiva vanakomana vaIsraeri:+ Rubheni,+ Simiyoni,+ Revhi,+ Judha,+ Isakari,+ Zebhuroni,+  Dhani,+ Josefa,+ Bhenjamini,+ Naftari,+ Gadhi,+ naAsheri.+  Vanakomana vaJudha vaiva Ere, Onani, naShera. Vatatu ava akavaberekerwa nemukadzi wechiKenani+ uyo aiva mwanasikana waShua. Asi Ere, dangwe raJudha, akanga akaipa pamberi paJehovha, saka akamuuraya.  Tamari,+ muroora waJudha akamuberekera Perezi+ naZera. Vanakomana vese vaJudha vaiva vashanu.  Vanakomana vaPerezi vaiva Hezroni naHamuri.  Vanakomana vaZera vaiva Zimri, Etani, Hemani, Karikori, naDhara. Vese pamwe chete vaiva vashanu.  Mwanakomana* waKami aiva Akari,* uya akaunzira Israeri dambudziko,*+ uye akaita zvisina kutendeka pachinhu chaifanira kuparadzwa.  Mwanakomana* waEtani aiva Azariya.  Vanakomana vaHezroni vaakabereka vaiva Jerameeri, Ramu,+ naKerubhai.* 10  Ramu akabereka Aminadhabhi.+ Aminadhabhi akabereka Nashoni, jinda rekuvanhu vekwaJudha. 11  Nashoni akabereka Sarima.+ Sarima akabereka Bhoazi.+ 12  Bhoazi akabereka Obhedhi. Obhedhi akabereka Jese.+ 13  Jese akabereka Eriyabhi dangwe rake, wechipiri ari Abhinadhabhi,+ wechitatu ari Shimea,+ 14  wechina ari Netaneri, wechishanu ari Radhai, 15  wechi6 ari Ozemu, uye wechi7 ari Dhavhidhi.+ 16  Hanzvadzi dzavo dzaiva Zeruya naAbhigairi.+ Vanakomana vaZeruya vaiva Abhishai, Joabhi, naAsaheri,+ vari vatatu. 17  Abhigairi akabereka Amasa,+ uye baba vaAmasa vaiva Jeteri muIshmaeri. 18  Karebhi* mwanakomana waHezroni akabereka vanakomana nemudzimai wake Azubha uye naJerioti, uye ava ndivo vaiva vanakomana vake: Jesheri, Shobhabhu, naAdhoni. 19  Azubha paakafa, Karebhi akaroora Efrati,+ uye akamuberekera Heri.+ 20  Heri akabereka Urai. Urai akabereka Bhezareri.+ 21  Hezroni akazorara nemwanasikana waMakiri+ baba vaGiriyedhi.+ Paakamuroora, Hezroni akanga ava nemakore 60, uye akamuberekera Segubhu. 22  Segubhu akabereka Jairi,+ uyo aiva nemaguta 23 munyika yeGiriyedhi.+ 23  Gare gare vanhu veGeshuri+ neSiriya vakavatorera Havhoti-jairi,+ neKenati nemaguta madiki akaipoteredza, maguta 60. Vese ava vaiva vanhu vekwaMakiri baba vaGiriyedhi. 24  Pashure pekufa kwaHezroni+ kuKarebhi-efrata, Abhija mudzimai waHezroni akamuberekera Ashuri+ baba vaTekoa.*+ 25  Vanakomana vaJerameeri dangwe raHezroni vaiva, Ramu dangwe rake, Bhuna, Oreni, Ozemu, naAhija. 26  Jerameeri aiva nemumwe mudzimai ainzi Atara. Ndiye aiva amai vaOnamu. 27  Vanakomana vaRamu dangwe raJerameeri vaiva Maazi, Jamini, naEkeri. 28  Vanakomana vaOnamu vaiva Shamai naJadha. Vanakomana vaShamai vaiva Nadhabhi naAbhishuri. 29  Mudzimai waAbhishuri ainzi Abhihairi, uyo akamuberekera Abhani naMoridhi. 30  Vanakomana vaNadhabhi vaiva Siredhi naApaimu. Asi Siredhi akafa asina vanakomana. 31  Mwanakomana* waApaimu aiva Ishi. Mwanakomana* waIshi aiva Sheshani, uye mwanakomana* waSheshani, Arai. 32  Vanakomana vaJadha munin’ina waShamai vaiva Jeteri naJonatani. Asi Jeteri akafa asina vanakomana. 33  Vanakomana vaJonatani vaiva Pireti naZaza. Ava ndivo vaiva vanhu vekwaJerameeri. 34  Sheshani akanga asina vanakomana, aingova nevanasikana chete. Zvino Sheshani aiva nemushandi wekuIjipiti ainzi Jaha. 35  Sheshani akapa mwanasikana wake kumushandi wake Jaha kuti ave mudzimai wake, uye akamuberekera Atai. 36  Atai akabereka Natani. Natani akabereka Zabhadhi. 37  Zabhadhi akabereka Efrari. Efrari akabereka Obhedhi. 38  Obhedhi akabereka Jehu. Jehu akabereka Azariya. 39  Azariya akabereka Herezi. Herezi akabereka Ereyasa. 40  Ereyasa akabereka Sismai. Sismai akabereka Sharumu. 41  Sharumu akabereka Jekamiya. Jekamiya akabereka Erishama. 42  Vanakomana vaKarebhi*+ munin’ina waJerameeri vaiva Mesha dangwe rake, uyo aiva baba vaZifi, nevanakomana vaMarisha baba vaHebroni. 43  Vanakomana vaHebroni vaiva Kora, Tapua, Rekemu, naShema. 44  Shema akabereka Rahamu baba vaJokeyamu. Rekemu akabereka Shamai. 45  Mwanakomana waShamai aiva Maoni. Maoni ndiye aiva baba vaBheti-zuri.+ 46  Efa murongo* waKarebhi akabereka Harani, Moza, naGazezi. Harani akabereka Gazezi. 47  Vanakomana vaJadhayi vaiva Regemu, Jotamu, Geshani, Pereti, Efa, naShaafi. 48  Maaka murongo* waKarebhi akabereka Shebheri naTihana. 49  Nekufamba kwenguva, akabereka Shaafi baba vaMadmana,+ Shevha baba vaMakibhena, naGibheya.+ Mwanasikana waKarebhi+ aiva Akisa.+ 50  Ava ndivo vaiva vanhu vakabva kuna Karebhi. Vanakomana vaHeri+ dangwe raEfrata+ vaiva Shobhari baba vaKiriyati-jearimu,+ 51  Sarima baba vaBhetrehema,+ naHarefi baba vaBheti-gadheri. 52  Shobhari baba vaKiriyati-jearimu vaiva nevanakomana vaiti: Haroi nehafu yevaMenuhoti. 53  Mhuri dzaKiriyati-jearimu dzaiva vaItri,+ vaPuti, vaShumati, nevaMishrai. Ndivo vaiva madzitateguru evaZora+ nevaEshtaori.+ 54  Vanakomana vaSarima vaiva Bhetrehema,+ vaNetofa, Atroti-bheti-joabhi, hafu yevaManahati, nevaZori. 55  Mhuri dzevanyori dzaigara kuJabhezi dzaiva vaTirati, vaShimeyati, nevaSukati. Ava ndivo vaiva vaKeni+ vakabva kuna Hamati baba veimba yaRekabhi.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kuraswa.”
Kureva kuti “Anounza Dambudziko; Anounza Kuraswa.” Ndiye anonziwo Akani pana Jos 7:1.
ChiHeb., “Vanakomana.”
ChiHeb., “Vanakomana.”
Ndiye anonziwo Karebhi muvhesi 18, 19, 42.
Anonziwo Kerubhai muvhesi 9.
Mamwe mazita muchitsauko chino anenge achireva nzvimbo. Saka pakanzi “baba” panogona kureva munhu akatanga kuita kuti pave neguta racho.
ChiHeb., “Vanakomana.”
ChiHeb., “Vanakomana.”
ChiHeb., “vanakomana.”
Anonziwo Kerubhai muvhesi 9.