Bhuku Rekutanga reMakoronike 17:1-27

  • Dhavhidhi haasi iye achavaka temberi (1-6)

  • Sungano yeumambo naDhavhidhi (7-15)

  • Munyengetero waDhavhidhi achitenda (16-27)

17  Dhavhidhi paakanga angogadzikana muimba yake,* akati kumuprofita Natani:+ “Onai ndiri kugara muimba yemiti yemisidhari,+ asi areka yesungano yaJehovha iri mumachira etende.”+  Natani akapindura Dhavhidhi achiti: “Itai chero zviri mumwoyo menyu, nekuti Mwari wechokwadi anemi.”  Usiku ihwohwo chaihwo shoko raMwari rakauya kuna Natani, richiti:  “Enda unoti kumushumiri wangu Dhavhidhi, ‘Zvanzi naJehovha: “Hausi iwe uchandivakira imba yekuti ndigare.+  Nekuti handina kugara mumba kubvira pazuva randakabudisa vaIsraeri kusvikira nhasi, asi ndaigara ndichibva mune rimwe tende ndichienda mune rimwe tende uye ndichibva mune imwe tebhenekeri ndichienda mune imwe.*+  Nguva yese yandakafamba nevaIsraeri vese, pane here shoko randakambotaura kune mumwe wevatongi veIsraeri wandakagadza kuti afudze vanhu vangu, ndichiti, ‘Nei musina kundivakira imba yemiti yemisidhari?’”’  “Saka udza mushumiri wangu Dhavhidhi kuti, ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Ndakakutora kumafuro kwawaifudza makwai kuti uve mutungamiriri wevanhu vangu vaIsraeri.+  Ndichava newe kwese kwaunoenda,+ uye ndichaparadza* vavengi vako vese pamberi pako;+ uye ndichaita kuti uve nezita rakafanana nerevarume vanokudzwa panyika.+  Ndichasarudzira vanhu vangu vaIsraeri nzvimbo ndoita kuti vagare mairi, vachagara imomo uye havazonetswi zvakare; varume vakaipa havazovatambudzizve* sezvavaimboita kare,+ 10  kubvira pazuva randakagadza vatongi pavanhu vangu vaIsraeri.+ Uye ndichakunda vavengi vako vese.+ Uyewo ndinokuudza kuti, ‘Jehovha achakuvakira imba.’* 11  “‘“Pauchafa woenda kune madzitateguru ako, ndichaita kuti mwana* wako, mumwe wevanakomana vako, ave mambo pashure pako,+ uye ndichasimbisa umambo hwake.+ 12  Ndiye achandivakira imba,+ uye ndichasimbisa chigaro chake cheumambo nekusingaperi.+ 13  Ndichava baba vake, uye iye achava mwanakomana wangu.+ Handizobvisi rudo rwangu rusingachinji paari+ semabvisiro andakaruita pane uya akakutangira.+ 14  Ndichaita kuti arambe ari mumba mangu nemuumambo hwangu nekusingaperi,+ uye chigaro chake cheumambo chichagara nekusingaperi.”’”+ 15  Natani akaudza Dhavhidhi mashoko aya ese nezvinhu zvese izvi zvaakaratidzwa. 16  Mambo Dhavhidhi akabva apinda akagara pasi pamberi paJehovha, akati: “Nhai Jehovha Mwari, ndini aniwo zvangu? Uye imba yangu chii zvamandiitira zvese izvi?+ 17  Kuwedzera pane izvozvo, haiwa Mwari, muri kutaurawo kuti imba yemushumiri wenyu ichagara kwenguva refu,+ uye mandiona semunhu anofanira kuwedzera kukwidziridzwa,* haiwa Jehovha Mwari. 18  Chii chimwe chingataurwa nemushumiri wenyu Dhavhidhi kwamuri nezverukudzo rwandapiwa, imi muchinyatsoziva mushumiri wenyu kudaro?+ 19  Haiwa Jehovha, maita zvinhu zvikuru zvese izvi muchiratidza ukuru hwenyu nekuti ndizvo zvinodiwa nemwoyo wenyu* uye mazviitira mushumiri wenyu.+ 20  Haiwa Jehovha, hakuna mumwe akaita semi,+ uye hakuna mumwe Mwari kunze kwenyu;+ zvinhu zvese zvatakanzwa nenzeve dzedu zvinoratidza kuti ichi ichokwadi. 21  Nderupi rumwe rudzi panyika rwakaita sevanhu venyu vaIsraeri?+ Mwari wechokwadi akaenda akanovadzikinura kuti vave vanhu vake.+ Makaita kuti zita renyu rive nemukurumbira pamakaita zvinhu zvikuru uye zvinoshamisa,+ muchidzinga marudzi pamberi pevanhu venyu+ vamakadzikinura muIjipiti. 22  Makaita kuti vanhu venyu vaIsraeri varambe vari vanhu venyu;+ uye imi, haiwa Jehovha, makava Mwari wavo.+ 23  Zvino, imi Jehovha, itai kuti vimbiso yamaita pamusoro pemushumiri wenyu neimba yake irambe iri yechokwadi, uye itai sezvamavimbisa.+ 24  Zita renyu ngarirambe riripo* uye ngarikudzwe+ nekusingaperi, kuti vanhu vataure kuti, ‘Jehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ndiMwari waIsraeri,’ uye imba yemushumiri wenyu Dhavhidhi ngaisimbiswe pamberi penyu.+ 25  Nekuti imi, Mwari wangu, mazivisa mushumiri wenyu chinangwa chenyu chekumuvakira imba.* Ndokusaka mushumiri wenyu aita ushingi hwekunyengetera kwamuri seizvi. 26  Imi Jehovha, ndimi Mwari wechokwadi, uye mavimbisa zvinhu izvi zvakanaka pamusoro pemushumiri wenyu. 27  Saka farirai kukomborera imba yemushumiri wenyu, uye ngairambe iri pamberi penyu nekusingaperi, nekuti haiwa Jehovha, makomborera, uye yakomborerwa nekusingaperi.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mumuzinda wake.”
Zvichida pari kureva kuti “kubva panzvimbo yakadzikwa tende kuenda pane imwe uye kubva panzvimbo yekugara kuenda pane imwe.”
ChiHeb., “ndichadimbura.”
ChiHeb., “havazovanetesizve.”
Kana kuti “achakupa dzinza remadzimambo.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kana kuti “semunhu ane chinzvimbo chepamusoro.”
Kana kuti “ndizvo zvamunoda.”
Kana kuti “ngarive rakatendeka.”
Kana kuti “chekumupa dzinza remadzimambo.”