Bhuku Rekutanga reMakoronike 14:1-17

  • Kusimbiswa kweumambo hwaDhavhidhi (1, 2)

  • Mhuri yaDhavhidhi (3-7)

  • VaFiristiya vanokundwa (8-17)

14  Mambo Hiramu+ weTire akatuma nhume kuna Dhavhidhi, nematanda emisidhari, nevavezi vematombo,* nevavezi vematanda kuti vamuvakire imba.*+  Dhavhidhi akaziva kuti Jehovha akanga asimbisa umambo hwake pana Israeri,+ nekuti akasimudzira chaizvo umambo hwake achiitira vanhu vake vaIsraeri.+  Dhavhidhi akatora mamwe madzimai+ muJerusarema, uye Dhavhidhi akabereka vamwe vanakomana nevanasikana.+  Aya ndiwo mazita evana vaakabereka muJerusarema:+ Shamua, Shobhabhu, Natani,+ Soromoni,+  Ibhari, Erishua, Eripereti,  Noga, Nefegi, Jafiya,  Erishama, Bheeriyadha, naErifereti.  VaFiristiya pavakanzwa kuti Dhavhidhi akanga azodzwa kuti ave mambo wevaIsraeri vese,+ vaFiristiya vese vakakwidza vachienda kunotsvaga Dhavhidhi.+ Dhavhidhi paakazvinzwa, akabuda kuti anorwa navo.  VaFiristiya vakabva vauya, uye vairamba vachirwisa vagari vemuBani reRefaimu.+ 10  Dhavhidhi akabvunza Mwari, achiti: “Ndiende kunorwa nevaFiristiya here? Muchavaisa muruoko rwangu here?” Jehovha akabva ati kwaari: “Enda, nekuti chokwadi ndichavaisa muruoko rwako.”+ 11  Saka Dhavhidhi akaenda kuBhaari-perazimu,+ uye akavauraya ikoko. Dhavhidhi akabva ati: “Mwari wechokwadi apaza vavengi vangu achishandisa ruoko rwangu, sekupazwa kunoitwa madziro nemvura.” Ndokusaka vakatumidza nzvimbo iyoyo kuti Bhaari-perazimu.* 12  VaFiristiya vakasiya vanamwari vavo ipapo, uye pashure pekunge Dhavhidhi apa murayiro, vanamwari vacho vakapiswa mumoto.+ 13  Gare gare vaFiristiya vakarwisazve mubani.+ 14  Dhavhidhi akabva abvunzazve Mwari, asi Mwari wechokwadi akati kwaari: “Usaenda wakavananga. Asi pota nekuseri kwavo, uvarwise uri mberi kwemakwenzi emibheka.+ 15  Uye paunonzwa ruzha pamusoro pemakwenzi emibheka runenge rwevanhu vari kufora, ibva warwisa, nekuti Mwari wechokwadi achange aenda mberi kwako kunoparadza uto revaFiristiya.”+ 16  Saka Dhavhidhi akaita zvaakarayirwa naMwari wechokwadi,+ uye vakaparadza uto revaFiristiya kubva kuGibhiyoni kusvika kuGezeri.+ 17  Mukurumbira waDhavhidhi wakapararira kunyika dzese, uye Jehovha akaita kuti marudzi ese amutye.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nevavaki vemasvingo.”
Kana kuti “muzinda.”
Kureva kuti “Shasha Yekupaza.”