Bhuku Rekutanga reMakoronike 11:1-47

  • Dhavhidhi anozodzwa nevaIsraeri vese kuti ave mambo (1-3)

  • Dhavhidhi anotora Ziyoni (4-9)

  • Varwi vane simba vaDhavhidhi (10-47)

11  Nekufamba kwenguva, vaIsraeri vese vakaungana kwaiva naDhavhidhi kuHebroni+ vakati kwaari: “Inzwai! Tiri pfupa renyu nenyama yenyu.*+  Kare Sauro paaiva mambo, ndimi maitungamirira vaIsraeri pavaienda kunorwa.*+ Uye Jehovha Mwari wenyu akati kwamuri: ‘Uchafudza vanhu vangu vaIsraeri, uye uchava mutungamiriri wevanhu vangu vaIsraeri.’”+  Saka vakuru vese vaIsraeri vakauya kwaiva namambo kuHebroni, uye Dhavhidhi akaita sungano navo pamberi paJehovha muHebroni. Vakabva vazodza Dhavhidhi kuva mambo wevaIsraeri,+ sezvakanga zvataurwa naJehovha achishandisa Samueri.+  Gare gare Dhavhidhi nevaIsraeri vese vakaenda kuJerusarema, kureva Jebhusi,+ nyika yaigarwa nevaJebhusi.+  Vagari vekuJebhusi vakashora Dhavhidhi vachiti: “Hausi kuzopinda muno!”+ Kunyange zvakadaro, Dhavhidhi akatora nhare* yeZiyoni,+ iyo yava kunzi Guta raDhavhidhi.+  Saka Dhavhidhi akati: “Anenge atanga kuuraya vaJebhusi achava mutungamiriri* uye muchinda.” Joabhi+ mwanakomana waZeruya ndiye akatanga kuenda, uye akava mutungamiriri.  Dhavhidhi akabva atanga kugara munhare yacho. Ndokusaka vakaitumidza kuti Guta raDhavhidhi.  Akatanga kuvaka guta racho kumativi ese, kubva paMurwi Wevhu* kusvika kune dzimwe nharaunda dzaro, uye Joabhi akagadziridza zvimwe zvinhu zvese zveguta racho.  Saka Dhavhidhi akaramba achiwedzera kuva nesimba,+ uye Jehovha wemauto aiva naye. 10  Ava ndivo vakuru vevarwi vaDhavhidhi vaiva nesimba, vaimutsigira zvakasimba muumambo hwake, pamwe chete nevaIsraeri vese, kuti vamuite mambo maererano neshoko raJehovha pamusoro paIsraeri.+ 11  Aya ndiwo mazita evarwi vaDhavhidhi vaiva nesimba: Jashobheyamu+ mukuru wevatatu+ uyo aiva mwanakomana wemuHakimoni. Pane imwe nguva akatora pfumo rake akauraya vanhu 300.+ 12  Aiteverwa naEriyezari+ mwanakomana waDhodho muAhohi.+ Aiva mumwe wevarwi vacho vatatu vaiva nesimba. 13  Aiva naDhavhidhi kuPasi-dhamimu,+ kwakanga kwaungana vaFiristiya kuti varwe. Zvino kwaiva nemunda wakanga uzere bhari, uye vanhu vakanga vatiza vaFiristiya. 14  Asi iye akamira pakati pemunda wacho akaita kuti usatorwa uye akaramba achiuraya vaFiristiya, zvekuti Jehovha akaita kuti pave nekukunda kukuru.*+ 15  Vakuru vatatu pavakuru 30, vakaenda kudombo kwaiva naDhavhidhi kubako reAdhuramu,+ uto revaFiristiya parakanga rakadzika musasa muBani reRefaimu.+ 16  Panguva iyoyo Dhavhidhi aiva munhare, uye paiva nevarwi vevaFiristiya vaiva muBhetrehema. 17  Dhavhidhi akabva ataura zvaiva pamwoyo pake achiti: “Kudai ndaikwanisa hangu kunwa mvura yemumugodhi uri pedyo negedhi rekuBhetrehema!”+ 18  Vatatu vacho vakabva vapinda mumusasa wevaFiristiya nechisimba, vakachera mvura mumugodhi waiva pedyo negedhi rekuBhetrehema, vakaenda nayo kuna Dhavhidhi; asi Dhavhidhi akaramba kuinwa, akaidururira pasi pamberi paJehovha. 19  Iye akati: “Handingamboiti zvakadaro kuna Mwari wangu! Ndinganwa ropa revarume ava vaisa upenyu hwavo* pangozi here?+ Nekuti vaisa upenyu hwavo* pangozi kuti vauye nayo.” Saka akaramba kuinwa. Izvi ndizvo zvakaitwa nevarwi vake vatatu vaiva nesimba. 20  Abhishai+ uyo aiva wemudumbu rimwe chete naJoabhi+ akava mukuru wevamwe vatatu; akatora pfumo rake akauraya vanhu 300, uye aiva nembiri yakaita seyevatatu vaya.+ 21  Pavamwe vatatu vacho, ndiye aikudzwa kupfuura vamwe vaviri, uye ndiye aiva mukuru wavo; asi haana kusvika pachinzvimbo chevatatu vekutanga. 22  Bhenaya+ mwanakomana waJehoyadha aiva murume akashinga* akaita mabasa mazhinji muKabhuzeeri.+ Akauraya vanakomana vaviri vaArieri wekuMoabhi, uye akapinda mugomba mumwe musi kuchinaya chando, akauraya shumba.+ 23  Akaurayawo mumwe murume wekuIjipiti akanga akanyanyisa kukura, akareba makubhiti mashanu.*+ Kunyange zvazvo muIjipiti wacho akanga akabata pfumo rakaita sedanda revanogadzira machira,+ akaenda kunorwa naye aine tsvimbo, akabvuta pfumo racho muruoko rwemuIjipiti wacho, akamuuraya nepfumo rake.+ 24  Izvi ndizvo zvinhu zvakaitwa naBhenaya mwanakomana waJehoyadha, uye aiva nembiri yakaita seyevarwi vatatu vaiva nesimba. 25  Kunyange zvazvo aikudzwa kutopfuura vane makumi matatu, haana kusvika pachinzvimbo chevatatu vaya.+ Asi Dhavhidhi akamugadza kuva mukuru wevarindi vake. 26  Varwi vaiva nesimba muuto vaiva Asaheri+ uyo aiva wemudumbu rimwe chete naJoabhi, Erihanani mwanakomana waDhodho wekuBhetrehema,+ 27  Shamoti muHarori, Herezi muPeroni, 28  Ira+ mwanakomana waIkeshi muTekoa, Abhi-ezeri+ muAnatoti, 29  Sibhekai+ muHusha, Irai muAhohi, 30  Maharai+ muNetofa, Heredhi+ mwanakomana waBhaana muNetofa, 31  Itayi mwanakomana waRibhai wekuGibhiya yevaBhenjamini,+ Bhenaya muPiratoni, 32  Hurai wekunzizi* dzeGaashi,+ Abhieri muAbhati, 33  Azmavheti muBhaharumu, Eriyabha muShaaribhoni, 34  vanakomana vaHashemu muGizoni, Jonatani mwanakomana waShagee muHarari, 35  Ahiyamu mwanakomana waSakari muHarari, Erifari mwanakomana waUri, 36  Heferi muMekera, Ahija muPeroni, 37  Hezro muKameri, Naarai mwanakomana waEzbhai, 38  Joeri hama yaNatani, Mibhari mwanakomana waHagri, 39  Zereki muAmoni, Naharai muBheroti, mutakuri wezvombo zvaJoabhi mwanakomana waZeruya; 40  Ira muItri, Garebhi muItri, 41  Uriya+ muHiti, Zabhadhi mwanakomana waArai, 42  Adhina mwanakomana waShiza wekwaRubheni, mukuru wevaRubheni, nevamwe 30 vaaiva navo; 43  Hanani mwanakomana waMaaka, Joshafati muMitni, 44  Uzia muAshterati, Shama naJeyieri, vanakomana vaHotamu muAroeri; 45  Jedhiyaeri mwanakomana waShimri, nehama yake Joha muTizi; 46  Erieri muMahavhi, Jeribhai naJoshavhiya vanakomana vaErinaamu, naItima muMoabhi; 47  Erieri, Obhedhi, naJaasieri muMezobha.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Tiri hama dzenyu chaidzo.”
ChiHeb., “ndimi maibuda nekupinda nevaIsraeri.”
Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.
Kana kuti “mukuru.”
Kana kuti “paMiro.” Iri ishoko rechiHebheru rinoreva kuti “zadza.”
Kana kuti “neruponeso rukuru.”
Kana kuti “mweya yavo.”
Kana kuti “mweya yavo.”
ChiHeb., “mwanakomana wemurume akashinga.”
Akanga akareba mamita anenge 2,23. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Bani.”