Bhuku Rekutanga reMakoronike 1:1-54

  • Kubva kuna Adhamu kusvika kuna Abrahamu (1-27)

  • Vanhu vakabva kuna Abrahamu (28-37)

  • VaEdhomu nemadzimambo avo nemadzishe avo (38-54)

1  Adhamu,Seti,+Inoshi,  Kinani,Maharareri,+Jaredhi,+  Inoki,+Metusera,Rameki,+  Noa,+Shemu,+ Hamu, naJafeti.+  Vanakomana vaJafeti vaiva Gomeri, Magogi, Madhai, Javhani, Tubhari,+ Mesheki,+ naTirasi.+  Vanakomana vaGomeri vaiva Ashkenazi, Rifati, naTogama.+  Vanakomana vaJavhani vaiva Erishaa, Tashishi, Kitimu, naRodhanimu.  Vanakomana vaHamu vaiva Kushi,+ Mizraimu, Puti, naKenani.+  Vanakomana vaKushi vaiva Sebha,+ Havhira, Sabta, Raama,+ naSabteka. Vanakomana vaRaama vaiva Shebha naDhedhani.+ 10  Kushi akabereka Nimrodhi+ uyo akava munhu wekutanga kuva nesimba panyika. 11  Mizraimu akabereka Rudhimu,+ Anamimu, Rehabhimu, Naftuhimu,+ 12  Patrusimu,+ Kasruhimu (tateguru wevaFiristiya),+ naKaftorimu.+ 13  Kenani akabereka Sidhoni,+ dangwe rake, naHeti,+ 14  pamwe chete nevaJebhusi,+ vaAmori,+ vaGigashi,+ 15  vaHivhi,+ vaAki, vaSini, 16  vaAvhadhi,+ vaZemari, nevaHamati. 17  Vanakomana vaShemu vaiva Eramu,+ Asuri,+ Apakishadhi, Rudhi, naAramu,uye* Uzi, Haru, Geteri, naMashi.+ 18  Apakishadhi akabereka Shera,+ Shera akabereka Ebheri. 19  Ebheri akabereka vanakomana vaviri. Mumwe ainzi Peregi,*+ nekuti panguva yaakararama nyika yakaparadzaniswa.* Mumwe wacho ainzi Joktani. 20  Joktani akabereka Arumodhadhi, Sherefi, Hazamavheti, Jera,+ 21  Hadhoramu, Uzari, Dhikra, 22  Obhari, Abhimaeri, Shebha, 23  Ofiri,+ Havhira,+ naJobhabhu; vese ava vaiva vanakomana vaJoktani. 24  Shemu,Apakishadhi,Shera, 25  Ebheri,Peregi,+Reu,+ 26  Serugu,+Nahori,+Tera,+ 27  Abramu, kureva Abrahamu.+ 28  Vanakomana vaAbrahamu vaiva Isaka+ naIshmaeri.+ 29  Aya ndiwo matangiro akaita mhuri dzavo: Dangwe raIshmaeri raiva Nebhayoti,+ kwouya Kedhari,+ Adbheeri, Mibsamu,+ 30  Mishma, Dhuma, Masa, Hadhadhi, Tema, 31  Jeturi, Nafishi, naKedhema. Ava ndivo vaiva vanakomana vaIshmaeri. 32  Vanakomana vakaberekwa naKetura,+ murongo* waAbrahamu, vaiva Zimrani, Jokshani, Medhani, Midhiyani,+ Ishbhaki, naShuwa.+ Vanakomana vaJokshani vaiva Shebha naDhedhani.+ 33  Vanakomana vaMidhiyani vaiva Efa,+ Eferi, Hanoki, Abhidha, naEridhaa. Vese ava vaiva vanakomana vaKetura. 34  Abrahamu akabereka Isaka.+ Vanakomana vaIsaka vaiva Isau+ naIsraeri.+ 35  Vanakomana vaIsau vaiva Erifazi, Reueri, Jeushi, Jaramu, naKora.+ 36  Vanakomana vaErifazi vaiva Temani,+ Omari, Zefo, Gatamu, Kenazi, Timna, naAmareki.+ 37  Vanakomana vaReueri vaiva Nahati, Zera, Shamaa, naMiza.+ 38  Vanakomana vaSeiri+ vaiva Rotani, Shobhari, Zibhiyoni, Ena, Dhishoni, Ezeri, naDhishani.+ 39  Vanakomana vaRotani vaiva Hori naHomamu. Hanzvadzi yaRotani yaiva Timna.+ 40  Vanakomana vaShobhari vaiva Aruvhani, Manahati, Ebhari, Shefo, naOnamu. Vanakomana vaZibhiyoni vaiva Aya naEna.+ 41  Mwanakomana* waEna aiva Dhishoni. Vanakomana vaDhishoni vaiva Hemdhani, Eshbhani, Itrani, naKerani.+ 42  Vanakomana vaEzeri+ vaiva Bhirihani, Zaavhani, naEkani. Vanakomana vaDhishani vaiva Uzi naArani.+ 43  Aya ndiwo madzimambo akatonga munyika yeEdhomu+ vaIsraeri* vasati vava kutongwa nemadzimambo:+ Bhira mwanakomana waBheori; uye guta rake rainzi Dhinhabha. 44  Bhira paakafa, akatsiviwa naJobhabhu mwanakomana waZera wekuBhozra.+ 45  Jobhabhu paakafa, akatsiviwa naHushamu wekunyika yevaTemani. 46  Hushamu paakafa, akatsiviwa naHadhadhi mwanakomana waBhedhadhi, uya akakunda Midhiyani munyika yeMoabhi. Guta rake rainzi Avhiti. 47  Hadhadhi paakafa, akatsiviwa naSamra wekuMasreka. 48  Samra paakafa, akatsiviwa naShauri wekuRehobhoti pedyo neRwizi. 49  Shauri paakafa, akatsiviwa naBhaari-hanani mwanakomana waAkibhori. 50  Bhaari-hanani paakafa, akatsiviwa naHadhadhi. Guta rake rainzi Pau, uye mudzimai wake ainzi Mehetabheri, mwanasikana waMatredhi, mwanasikana waMezahabhu. 51  Hadhadhi akazofa. Madzishe eEdhomu aiva Ishe Timna, Ishe Aruvha, Ishe Jeteti,+ 52  Ishe Ohoribhama, Ishe Eraa, Ishe Pinoni, 53  Ishe Kenazi, Ishe Temani, Ishe Mibzari, 54  Ishe Magdhieri, Ishe Iramu. Aya ndiwo aiva madzishe eEdhomu.

Mashoko Emuzasi

Mazita anotevera ndeevanakomana vaAramu. Ona Ge 10:23.
Kureva kuti “Kuparadzaniswa.”
Kana kuti “vagari vepanyika vakaparadzaniswa.”
ChiHeb., “Vanakomana.”
ChiHeb., “vanakomana vaIsraeri.”