Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku Rekutanga reMakoronike

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kubva kuna Adhamu kusvika kuna Abrahamu (1-27)

  • Vanhu vakabva kuna Abrahamu (28-37)

  • VaEdhomu nemadzimambo avo nemadzishe avo (38-54)

 • 2

  • Vanakomana 12 vaIsraeri (1, 2)

  • Vanhu vakabva kuna Judha (3-55)

 • 3

  • Vana vaDhavhidhi (1-9)

  • Dzinza reumambo rekwaDhavhidhi (10-24)

 • 4

  • Vamwe vanhu vekwaJudha (1-23)

   • Jabhezi nemunyengetero wake (9, 10)

  • Vanhu vekwaSimiyoni (24-43)

 • 5

  • Vanhu vakabva kuna Rubheni (1-10)

  • Vanhu vekwaGadhi (11-17)

  • VaHagri vanokundwa (18-22)

  • Hafu yedzinza raManase (23-26)

 • 6

  • Vanhu vekwaRevhi (1-30)

  • Vaimbi vepatemberi (31-47)

  • Vanhu vekwaAroni (48-53)

  • Nzvimbo dzekugara dzevaRevhi (54-81)

 • 7

  • Vanhu vekwaIsakari (1-5), vekwaBhenjamini (6-12), vekwaNaftari (13), vekwaManase (14-19), vekwaEfremu (20-29), uye vekwaAsheri (30-40)

 • 8

  • Vanhu vekwaBhenjamini (1-40)

   • Dzinza raSauro (33-40)

 • 9

  • Kunyorwa kwemadzinza evakanga vabva kuutapwa (1-34)

  • Kudzokororwa kwedzinza raSauro (35-44)

 • 10

  • Kufa kwaSauro nevanakomana vake (1-14)

 • 11

  • Dhavhidhi anozodzwa nevaIsraeri vese kuti ave mambo (1-3)

  • Dhavhidhi anotora Ziyoni (4-9)

  • Varwi vane simba vaDhavhidhi (10-47)

 • 12

  • Vatsigiri veumambo hwaDhavhidhi (1-40)

 • 13

  • Areka inotorwa kuKiriyati-jearimu (1-14)

   • Uza anorohwa ofa (9, 10)

 • 14

  • Kusimbiswa kweumambo hwaDhavhidhi (1, 2)

  • Mhuri yaDhavhidhi (3-7)

  • VaFiristiya vanokundwa (8-17)

 • 15

  • VaRevhi vanotakura Areka kuenda nayo kuJerusarema (1-29)

   • Mikari anoshora Dhavhidhi (29)

 • 16

  • Areka inoiswa mutende (1-6)

  • Rwiyo rwaDhavhidhi achitenda (7-36)

   • “Jehovha ava Mambo!” (31)

  • Kushumira pamberi peAreka (37-43)

 • 17

  • Dhavhidhi haasi iye achavaka temberi (1-6)

  • Sungano yeumambo naDhavhidhi (7-15)

  • Munyengetero waDhavhidhi achitenda (16-27)

 • 18

  • Kukunda kwaDhavhidhi (1-13)

  • Umambo hwaDhavhidhi (14-17)

 • 19

  • VaAmoni vanoitira nhume dzaDhavhidhi zvakaipa (1-5)

  • Kukunda vaAmoni nevaSiriya (6-19)

 • 20

  • Guta reRabha rinotorwa (1-3)

  • Mazirume ekuvaFiristiya anourayiwa (4-8)

 • 21

  • Dhavhidhi anoverenga vanhu zvisiri pamutemo (1-6)

  • Kurangwa naJehovha (7-17)

  • Dhavhidhi anovaka atari (18-30)

 • 22

  • Dhavhidhi anogadzirira zvekuvakisa temberi (1-5)

  • Dhavhidhi anorayira Soromoni (6-16)

  • Machinda anorayirwa kuti abatsire Soromoni (17-19)

 • 23

  • Dhavhidhi anoronga vaRevhi (1-32)

   • Aroni nevanakomana vake vanotsaurwa (13)

 • 24

  • Dhavhidhi anoisa vapristi mumapoka 24 (1-19)

  • Mamwe mabasa evaRevhi (20-31)

 • 25

  • Vaimbi nevanoridza zviridzwa paimba yaMwari (1-31)

 • 26

  • Mapoka evarindi vepamagedhi (1-19)

  • Vachengeti vepfuma nevamwe vatungamiriri (20-32)

 • 27

  • Vatungamiriri vebasa ramambo (1-34)

 • 28

  • Mashoko aDhavhidhi nezvekuvakwa kwetemberi (1-8)

  • Soromoni anorayirwa; anopiwa purani yekuvaka (9-21)

 • 29

  • Mipiro yetemberi (1-9)

  • Munyengetero waDhavhidhi (10-19)

  • Vanhu vanova nemufaro; umambo hwaSoromoni (20-25)

  • Kufa kwaDhavhidhi (26-30)