Bhuku Rekutanga reMadzimambo 8:1-66

  • Areka inoiswa mutemberi (1-13)

  • Soromoni anotaura nevanhu (14-21)

  • Munyengetero waSoromoni wekukumikidza temberi (22-53)

  • Soromoni anokomborera vanhu (54-61)

  • Zvibayiro uye mutambo wekukumikidza (62-66)

8  Panguva iyoyo Soromoni akaunganidza+ vakuru vaIsraeri, vakuru vese vemadzinza, nemachinda edzimba dzemadzibaba evaIsraeri.+ Vakauya kuna Mambo Soromoni kuJerusarema kuti vakwidze neareka yesungano yaJehovha kubva muGuta raDhavhidhi,+ kureva Ziyoni.+  Varume vese veIsraeri vakaungana pamberi paMambo Soromoni pamutambo* mumwedzi waEtanimu,* kureva mwedzi wechinomwe.+  Saka vakuru vese vaIsraeri vakauya, uye vapristi vakasimudza Areka.+  Vakakwidza neAreka yaJehovha, tende rekusanganira,+ nemidziyo yese mitsvene yaiva mutende racho. Vapristi nevaRevhi vakakwidza nazvo.  Mambo Soromoni neungano yese yevaIsraeri, avo vainge vashevedzwa kuti vauye kwaari, vaiva pamberi peAreka. Pakanga pachibayirwa makwai nemombe zvakawanda chaizvo+ zvekusagona kuverengwa kana kuzivikanwa kuti zvingani.  Vapristi vakabva vaisa areka yesungano yaJehovha munzvimbo yayo,+ muimba yemukati yeimba yacho, iyo Nzvimbo Tsvenetsvene, pasi pemapapiro emakerubhi.+  Saka mapapiro emakerubhi acho aiva akatambanudzwa pamusoro penzvimbo yaiva neAreka, zvekuti makerubhi acho akavharidzira Areka nemapango ayo.+  Mapango acho+ akanga akareba zvekuti kunoperera mapango acho kwaioneka uri muNzvimbo Tsvene pamberi peimba yemukati, asi akanga asingaoneki uri kunze. Uye nanhasi achiri imomo.  MuAreka macho makanga musina chinhu kunze kwemahwendefa maviri ematombo+ akaiswa imomo naMozisi+ kuHorebhi, Jehovha paakaita sungano+ nevaIsraeri pavaibuda munyika yeIjipiti.+ 10  Vapristi pavakabuda munzvimbo tsvene, gore+ rakazadza imba yaJehovha.+ 11  Vapristi havana kukwanisa kumira kuti vashumire nemhaka yegore racho, nekuti kubwinya kwaJehovha kwakazadza imba yaJehovha.+ 12  Panguva iyoyo Soromoni akati: “Jehovha akati aizogara murima guru.+ 13  Ndabudirira kukuvakirai imba yakakwirira, nzvimbo isingachinji yekuti mugare nekusingaperi.”+ 14  Mambo akabva atendeuka, akatanga kukomborera ungano yese yaIsraeri, ungano yese yaIsraeri yakamira.+ 15  Akati: “Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe, uyo azadzisa neruoko rwake zvaakavimbisa baba vangu Dhavhidhi nemuromo wake achiti, 16  ‘Kubvira pazuva randakabudisa vanhu vangu vaIsraeri muIjipiti, handina kusarudza guta pamadzinza ese aIsraeri rekuti zita rangu rivakirwe imba kuti rirambe riri ipapo,+ asi ndakasarudza Dhavhidhi kuti atungamirire vanhu vangu vaIsraeri.’ 17  Baba vangu Dhavhidhi vaiva nechido mumwoyo mavo chekuvakira zita raJehovha Mwari waIsraeri imba.+ 18  Asi Jehovha akati kuna baba vangu Dhavhidhi, ‘Waiva nechido mumwoyo mako chekuvakira zita rangu imba, uye wakaita zvakanaka nekuva nechido ichi mumwoyo mako. 19  Zvisinei, iwe hauzovaki imba yacho, asi mwanakomana wako wauchabereka* ndiye achavakira zita rangu imba.’+ 20  Jehovha azadzisa vimbiso yaakaita, nekuti ndatevera baba vangu Dhavhidhi pakutonga ndikagara pachigaro cheumambo chaIsraeri sezvakavimbiswa naJehovha. Ndavakirawo zita raJehovha Mwari waIsraeri imba+ 21  uye ndagadzira pekuisira Areka ine sungano+ yakaitwa naJehovha nemadzitateguru edu paakanga achivabudisa munyika yeIjipiti.” 22  Soromoni akabva amira pamberi peatari yaJehovha ari pamberi peungano yese yaIsraeri, achibva atambanudzira maoko ake kudenga,+ 23  akati: “Jehovha Mwari waIsraeri, hakuna mumwe Mwari akaita semi+ kumusoro kudenga nepasi pano, anochengeta sungano uye anoratidza rudo rusingachinji+ kuvaranda venyu vari kufamba pamberi penyu nemwoyo yavo yese.+ 24  Mazadzisa vimbiso yamakaitira muranda wenyu, baba vangu Dhavhidhi. Makataura vimbiso yacho nemuromo wenyu, uye nhasi maizadzisa neruoko rwenyu.+ 25  Iye zvino Jehovha Mwari waIsraeri, chizadzisai zvamakavimbisa muranda wenyu, ivo baba vangu Dhavhidhi, pamakati: ‘Pamberi pangu hapazomboshayikwi murume wedzinza rako anogara pachigaro cheumambo chaIsraeri, kana vanakomana vako vakangochenjerera nzira yavo nekufamba pamberi pangu sekufamba kwawakaita pamberi pangu.’+ 26  Ndapota Mwari waIsraeri, zadzisai vimbiso yamakaita kumuranda wenyu, ivo baba vangu Dhavhidhi. 27  “Asi chokwadi Mwari angagara panyika here?+ Onai! Hamungakwani mumatenga, mumatenga ekumatenga;+ ko kuzoti muimba iyi yandavaka!+ 28  Jehovha Mwari wangu, teererai munyengetero wemuranda wenyu nekukumbira kwake kunzwirwa nyasha, uye teererai kuchemera kubatsirwa kwemuranda wenyu uye munyengetero wake waari kunyengetera pamberi penyu nhasi. 29  Maziso enyu ngaagare akatarisa kuimba iyi siku nesikati, kunzvimbo yamakati, ‘Zita rangu richava ipapo,’+ kuti muteerere munyengetero unopiwa nemuranda wenyu akatarisa kunzvimbo ino.+ 30  Uye teererai kukumbira kunzwirwa nyasha kwemuranda wenyu uye chikumbiro chevanhu venyu vaIsraeri chavanoita vachinyengetera vakatarisa kunzvimbo ino, uye inzwai muri kudenga kunzvimbo yenyu yamunogara;+ vanzweiwo muvakanganwire.+ 31  “Kana munhu akatadzira mumwe wake, onzi apike mhiko* obva ava pasi pemhiko* yacho, uye paanenge ari pasi pemhiko* yacho akauya pamberi peatari yenyu iri muimba iyi,+ 32  inzwai muri kudenga, muwane zvamunoita, motonga varanda venyu nekuzivisa kuti munhu akaipa ane mhosva* uye nekuita kuti zvakaipa zvaakaita zvimudzokere, uye nekuzivisa kuti munhu akarurama haana mhosva* momupa mubayiro unoenderana nekururama kwake.+ 33  “Kana vanhu venyu vaIsraeri vakakundwa nemuvengi nekuti vanenge varamba vachikutadzirai,+ asi vodzoka kwamuri, vokudza zita renyu,+ vonyengetera uye voteterera kunzwirwa nyasha nemi vari muimba iyi,+ 34  inzwai muri kudenga, mukanganwire chivi chevanhu venyu vaIsraeri, muvadzose kunyika yamakapa madzitateguru avo.+ 35  “Kana denga rikavharwa, mvura yorega kunaya+ nekuti vanenge varamba vachikutadzirai,+ uye vakanyengetera vakatarisa kunzvimbo ino, vokudza zita renyu, votendeuka pachivi chavo nekuti munenge mavaranga,*+ 36  inzwai muri kudenga, mukanganwire chivi chevaranda venyu, ivo vanhu venyu vaIsraeri, nekuti muchavadzidzisa+ nezvenzira yakanaka yavanofanira kufamba nayo; uye nayisai mvura panyika yenyu+ yamakapa vanhu venyu kuti ive nhaka yavo. 37  “Kana munyika mukaita nzara,+ kana denda, kana kutsva kwezvirimwa, kana kuora kwezvirimwa,+ mhashu dzinobhururuka dzakawanda kana mhashu dzinodya dzisingasiye chinhu; uye kana muvengi wavo akavakomba mune rimwe remaguta emunyika yacho* kana kuti pakava nedambudziko ripi zvaro kana chirwere,+ 38  chero munyengetero upi zvawo, chero kukumbira kunzwirwa nyasha+ kupi zvako kungaitwa nemunhu chero upi zvake kana nevanhu venyu vese vaIsraeri (nekuti mumwe nemumwe anoziva zvinomunetsa mumwoyo)+ pavanotambanudzira maoko avo kuimba iyi, 39  inzwai muri kudenga, iyo nzvimbo yenyu yamunogara,+ mukanganwire+ moita chimwe chinhu; uye ipai mumwe nemumwe mubayiro unoenderana nenzira dzake dzese,+ nekuti munoziva mwoyo wake (imi mega ndimi munonyatsoziva mwoyo wemunhu wese),+ 40  kuti vakutyei mazuva ese avanogara panyika yamakapa madzitateguru edu. 41  “Uyewo munhu wekune imwe nyika, asiri wevanhu venyu vaIsraeri, uya anouya kubva kunyika iri kure nekuda kwezita renyu*+ 42  (nekuti vachanzwa nezvezita renyu guru+ uye nezveruoko rwenyu rune simba uye nezveruoko rwenyu rwakatambanudzwa), akauya akanyengetera akatarisa kuimba iyi, 43  teererai muri kudenga, iyo nzvimbo yenyu yamunogara,+ muite zvese zvamunokumbirwa nemunhu wacho wekune imwe nyika, kuti marudzi ese epanyika azive zita renyu okutyai,+ sezvinoitwa nevanhu venyu vaIsraeri, uye kuti azive kuti zita renyu riri paimba iyi yandavaka. 44  “Kana vanhu venyu vakaenda kunorwisana nemuvengi wavo chero kwamunenge mati vaende,+ uye vakanyengetera+ kuna Jehovha vakatarisa kuguta ramakasarudza+ nekuimba yandavakira zita renyu,+ 45  inzwai munyengetero wavo nekukumbira kwavo kunzwirwa nyasha muri kudenga, muvabatsire. 46  “Kana vakakutadzirai (nekuti hapana munhu asingatadzi),+ imi movatsamwira chaizvo movaisa mumaoko emuvengi, vanhu vanenge vavatapa vobva vaenda navo kunyika yemuvengi, iri kure kana iri pedyo;+ 47  vobva vazopengenuka vari munyika yavakatapwa,+ vodzoka kwamuri+ voteterera kwamuri kuti muvanzwire nyasha vari munyika yevanhu vakavatapa,+ vachiti, ‘Takatadza uye takakanganisa; takaita zvakaipa,’+ 48  uye vodzoka kwamuri nemwoyo yavo yese+ nemweya* yavo yese vari munyika yevavengi vavo vanenge vavatapa, vonyengetera kwamuri vakatarisa kunyika yavo yamakapa madzitateguru avo, nekuguta ramakasarudza nekuimba yandakavakira zita renyu,+ 49  inzwai muri kudenga, iyo nzvimbo yenyu yamunogara,+ munyengetero wavo nekukumbira kwavo kunzwirwa nyasha, muvabatsire 50  uye mukanganwire vanhu venyu vanenge vakutadzirai, muchivaregerera zvese zvavanenge vakutadzirai. Muchaita kuti vanzwirwe tsitsi nevanenge vavatapa+ 51  (nekuti ivo vanhu venyu nenhaka yenyu,+ vamakabudisa muIjipiti,+ muchoto chinonyungudutsirwa simbi).+ 52  Maziso enyu ngaaone kukumbira kunzwirwa nyasha+ kwemuranda wenyu nekukumbira kunzwirwa nyasha kwevanhu venyu vaIsraeri, nekuvateerera pese pavanoshevedzera kwamuri.*+ 53  Nekuti makavatsaura pamarudzi ese epanyika kuti vave nhaka yenyu,+ sezvamakataura muchishandisa muranda wenyu Mozisi pamaibudisa madzitateguru edu muIjipiti, imi Changamire Ishe Jehovha.” 54  Soromoni paakangopedza kunyengetera kuna Jehovha munyengetero uyu wese nekukumbira kunzwirwa nyasha, akasimuka pamberi peatari yaJehovha, paakanga akapfugama maoko ake akatambanudzirwa kudenga.+ 55  Akabva amira akakomborera ungano yese yaIsraeri nenzwi guru, achiti: 56  “Jehovha ngaarumbidzwe, iye akapa vanhu vake vaIsraeri nzvimbo yekuzororera, sezvaakavimbisa.+ Hapana kana shoko rimwe chete rakakundikana pavimbiso dzese dzakanaka dzaakaita achishandisa muranda wake Mozisi.+ 57  Jehovha Mwari wedu ngaave nesu sezvaakava nemadzitateguru edu.+ Ngaarege kutisiya kana kutirasa.+ 58  Ngaaite kuti mwoyo yedu imude,+ kuti tifambe munzira dzake dzese uye kuti tichengete mirayiro yake, mirau yake, nezvaakatonga, zvaakarayira madzitateguru edu kuti achengete. 59  Mashoko angu ese aya andateterera nawo kunzwirwa nyasha naJehovha ngaave pedyo naJehovha Mwari wedu masikati neusiku, kuti aitire zvakanaka muranda wake nevanhu vake vaIsraeri sezvinenge zvichidiwa zuva nezuva, 60  kuti vanhu vese vepanyika vazive kuti Jehovha ndiye Mwari+ wechokwadi. Hakuna mumwe!+ 61  Saka mwoyo yenyu ngainyatsozvipira+ kuna Jehovha Mwari wedu nekufamba mumirau yake uye nekuchengeta mirayiro yake sezvazvakaita nhasi.” 62  Mambo nevaIsraeri vese vaaiva navo vakabva vapa chibayiro chikuru pamberi paJehovha.+ 63  Soromoni akapa zvibayiro zverugare+ kuna Jehovha: Akabayira mombe 22 000 nemakwai 120 000. Saka mambo nevaIsraeri vese vakakumikidza imba yaJehovha.+ 64  Pazuva iroro mambo akatsvenesa pakati pechivanze chiri pamberi peimba yaJehovha, nekuti ipapo ndipo paakanga ava kuda kupira zvibayiro zvinopiswa, mipiro yezviyo* nemafuta ezvibayiro zverugare, nekuti atari yemhangura+ iri pamberi paJehovha yaiva diki zvekuti yakanga isingakwani zvibayiro zvinopiswa, mipiro yezviyo nemafuta+ ezvibayiro zverugare. 65  Panguva iyoyo Soromoni akaita mutambo+ aine vaIsraeri vese, ungano huru yevanhu vakauya vachibva kuRebhohamati* kusvika kuRwizi* rweIjipiti,+ pamberi paJehovha Mwari wedu kwemazuva 7 nemamwe mazuva 7, ese akaita mazuva 14. 66  Pazuva rakatevera,* akaita kuti vanhu vaende, uye vakakomborera mambo vakaenda kudzimba dzavo vachifara chaizvo uye vaine mwoyo yaifara, vachifarira zvakanaka zvese+ zvakanga zvaitwa naJehovha kumuranda wake Dhavhidhi nevanhu vake vaIsraeri.

Mashoko Emuzasi

Kureva, Mutambo Wematumba.
ChiHeb., “mwanakomana wako, achabuda muchiuno chako.”
Kana kuti “mumwe wake oisa kutukwa paari.” Kureva, mhiko inozoguma nekutukwa kana munhu apika achinyepa kana kuti akaityora.
ChiHeb., “pekutukwa.”
ChiHeb., “pekutukwa.”
ChiHeb., “akaipa.”
ChiHeb., “akarurama.”
Kana kuti “mavaninipisa.”
ChiHeb., “munyika yemagedhi ake.”
Kana kuti “kwemukurumbira wenyu.”
Kana kuti “pane chese chavanokumbira.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “panopindwa napo muHamati.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Bani.”
ChiHeb., “rechi8,” kureva, zuva rakatevera mazuva 7 ekupedzisira.