Bhuku Rekutanga reMadzimambo 4:1-34

  • Umambo hwaSoromoni (1-19)

  • Kugarika pakutonga kwaSoromoni (20-28)

    • Kugara vasina chekutya pasi pemuzambiringa nepasi pemuonde (25)

  • Uchenjeri hwaSoromoni nezvirevo zvake (29-34)

4  Mambo Soromoni aitonga vaIsraeri vese.+  Aya ndiwo aiva makurukota* ake: Azariya mwanakomana waZadhoki+ aiva mupristi;  Erihorefi naAhija, vanakomana vaShisha, vaiva vanyori;+ Jehoshafati+ mwanakomana waAhirudhi ndiye aiva munyori wezvaiitika;  Bhenaya+ mwanakomana waJehoyadha aiva mukuru weuto; Zadhoki naAbhiyatari+ vaiva vapristi;  Azariya mwanakomana waNatani+ aiva mukuru wevatariri; Zabhudhi mwanakomana waNatani aiva mupristi uye shamwari yamambo;+  Ahishari ndiye aitungamirira pamuzinda; uye Adhoniramu+ mwanakomana waAbdha, aitungamirira vaya vakanga vatorwa kuti vaite basa rekumanikidzwa.+  Soromoni aiva nevatariri 12 vaitungamirira vaIsraeri vese, uye vaiunza zvekudya kuna mambo neimba yake. Mumwe nemumwe wavo aifanira kuunza zvekudya kwemwedzi mumwe chete pagore.+  Aya ndiwo aiva mazita avo: Mwanakomana waHeri, munyika ine makomo yaEfremu;  mwanakomana waDhekeri, kuMakazi, Shaaribhimu,+ Bheti-shemeshi nekuEroni-bheti-hanani; 10  mwanakomana waHesedhi, kuArubhoti (Soko nenyika yese yeHeferi zvaiva pasi pake); 11  mwanakomana waAbhinadhabhu, munzvimbo dzese dzine materu dzeDhori (Tafati mwanasikana waSoromoni akava mudzimai wake); 12  Bhaana mwanakomana waAhirudhi, kuTaanaki, Megidho,+ neBheti-sheyani+ yese, iri pedyo neZaretani muzasi meJezreeri, kubva kuBheti-sheyani kusvika kuAbheri-mehora kusvika kunharaunda yeJokmeyamu;+ 13  mwanakomana waGebheri, kuRamoti-giriyedhi+ (aiona nezvemisha yematende yaJairi+ mwanakomana waManase iri muGiriyedhi;+ uye aionawo nezvenharaunda yeAgobhu,+ iri muBhashani:+ maguta makuru 60 ane masvingo nemazariro* emhangura); 14  Ahinadhabhu mwanakomana waIdho, kuMahanaimu;+ 15  Ahimaazi, kwaNaftari (akatora Bhasemati, mumwe wevanasikana vaSoromoni, kuti ave mudzimai wake); 16  Bhaana mwanakomana waHushai, kwaAsheri neBheyaroti; 17  Jehoshafati mwanakomana waParua, kwaIsakari; 18  Shimei+ mwanakomana waEra, kwaBhenjamini;+ 19  Gebheri mwanakomana waUrai, munyika yeGiriyedhi,+ nyika yaSihoni+ mambo wevaAmori, neyaOgi+ mambo weBhashani. Kwaivawo nemumwe mutariri aiva mukuru wevamwe vatariri vese ava vemunyika yacho. 20  VaJudha nevaIsraeri vakanga vakawanda sejecha riri pedyo negungwa;+ vaidya nekunwa vachifara chaizvo.+ 21  Soromoni aitonga madzimambo ese kubva kuRwizi*+ kusvika kunyika yevaFiristiya uye kusvika kumuganhu weIjipiti. Vaiuya nemutero, uye vaiva pasi paSoromoni mazuva ese eupenyu hwake.+ 22  Zvekudya zvaSoromoni zvezuva rimwe nerimwe zvaiva makori* 30 efurawa yakatsetseka nemakori 60 efurawa, 23  mombe 10 dzakakodzwa, nemombe 20 dzaifudzwa kumafuro, nemakwai 100, tisingabatanidzi nondo hono, mhara, mhembwe neshiri dzakakodzwa. 24  Nekuti aitonga zvinhu zvese kudivi rino reRwizi,*+ kubva kuTifsa kusvika kuGaza,+ kubatanidza madzimambo ese aiva kudivi rino reRwizi; uye akava nerugare munzvimbo dzese, kumativi ese akanga akamupoteredza.+ 25  VaJudha nevaIsraeri vaigara zvakanaka vasina chekutya, mumwe nemumwe ari pasi pemuzambiringa wake nepasi pemuonde wake, kubva kuDhani kusvika kuBheeri-shebha, mazuva ese aSoromoni. 26  Soromoni aivawo nematanga 4 000* emabhiza epangoro dzake nemabhiza* 12 000.+ 27  Vatariri vacho vaipa zvekudya kuna Mambo Soromoni nevanhu vese vaidya patafura yaMambo Soromoni. Mumwe nemumwe aiva nemwedzi wake waaiunza zvekudya uye aiva nechokwadi chekuti hapana chaishayika.+ 28  Vaiuyawo nebhari neuswa hwemabhiza kwese kwahwaidiwa, kusanganisira hwemabhiza aidhonza ngoro, mumwe nemumwe maererano nezvaakanzi aite. 29  Mwari akapa Soromoni uchenjeri neungwaru hwakakura chaizvo uye akamupawo mwoyo unoziva* zvinhu zvakawanda sejecha riri pamahombekombe egungwa.+ 30  Uchenjeri hwaSoromoni hwaipfuura nekure uchenjeri hwevanhu vese vekuMabvazuva neuchenjeri hwese hweIjipiti.+ 31  Akanga akachenjera kupfuura chero mumwe munhu upi zvake, kupfuura Etani+ muEzrahi naHemani,+ naKarikori,+ naDhadha, vanakomana vaMahori; mukurumbira wake wakasvika kumarudzi ese akanga akavapoteredza.+ 32  Akanyora* zvirevo+ 3 000 uye nziyo+ dzake dzaiva 1 005. 33  Aitaura nezvemiti, kubvira kumusidhari uri muRebhanoni kusvikira kuhisopi+ inomera pamadziro; aitaura nezvemhuka,+ shiri,*+ zvinhu zvinokambaira,*+ nehove. 34  Vanhu vaibva kumarudzi ese vaiuya kuzonzwa uchenjeri hwaSoromoni, kusanganisira madzimambo aibva kumativi ese enyika ayo akanga anzwa nezveuchenjeri hwake.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “machinda.”
Idzi isimbi dzaishandiswa sezvihuri.
Kureva, Yufratesi.
Kori uwandu hwaizadza midziyo 10 yemarita 22. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kureva, kumavirira kwaYufratesi.
Nhamba iyi inowanikwa mune zvimwe zvinyorwa uye munyaya yemuBhaibheri yakafanana neiyi. Zvimwe zvinyorwa zvinoti 40 000.
Kana kuti “nevatasvi vemabhiza.”
Kana kuti “unonzwisisa.”
Kana kuti “Akataura.”
Kana kuti “zvisikwa zvinobhururuka.”
Zvichida pari kureva zvisikwa zvakadai semadzvinyu, nyoka, nehwiza.