Bhuku Rekutanga reMadzimambo 22:1-53

  • Jehoshafati anobatana naAhabhi (1-12)

  • Uprofita hwaMikaya hwekukundwa (13-28)

    • Mweya uchanonyengedza Ahabhi (21, 22)

  • Ahabhi anourayiwa kuRamoti-giriyedhi (29-40)

  • Jehoshafati anotonga Judha (41-50)

  • Ahaziya mambo weIsraeri (51-53)

22  Kwemakore matatu pakanga pasina hondo pakati peSiriya neIsraeri.  Mugore rechitatu, Mambo Jehoshafati+ weJudha akaenda kuna mambo weIsraeri.+  Mambo weIsraeri akabva ati kuvaranda vake: “Munozviziva here kuti Ramoti-giriyedhi+ ndeyedu? Asi isu tiri kungozengurira hedu kuidzosa kubva kuna mambo weSiriya.”  Akabva ati kuna Jehoshafati: “Uchaenda neni kunorwa kuRamoti-giriyedhi here?” Jehoshafati akapindura mambo weIsraeri achiti: “Ini newe tiri vanhu vamwe chete. Vanhu vangu nevanhu vako vamwe chete. Mabhiza angu nemabhiza ako mamwe chete.”+  Asi Jehoshafati akati kuna mambo weIsraeri: “Ndapota,+ tanga wabvunza kuti Jehovha anoti chii.”+  Saka mambo weIsraeri akaunganidza vaprofita, varume vanenge 400, akati kwavari: “Ndiende kunorwisa Ramoti-giriyedhi here, kana kuti ndorega?” Ivo vakati: “Endai, uye Jehovha achaiisa muruoko rwamambo.”  Jehoshafati akabva ati: “Pano hapana muprofita waJehovha here? Ngatibvunzeiwo nekwaari.”+  Mambo weIsraeri akabva ati kuna Jehoshafati: “Kuchiine murume mumwe chete watinogona kubvunza Jehovha nekwaari;+ asi ini ndinomuvenga, nekuti haatomboprofiti zvinhu zvakanaka pamusoro pangu,+ asi zvakaipa chete.+ NdiMikaya mwanakomana waImra.” Asi Jehoshafati akati: “Mambo haafaniri kutaura zvakadaro.”  Saka mambo weIsraeri akashevedza mumwe wevakuru vemumuzinda akati: “Kurumidza kuuya naMikaya mwanakomana waImra.”+ 10  Mambo weIsraeri naJehoshafati mambo weJudha vakanga vakagara mumwe nemumwe pachigaro chake cheumambo, vakapfeka nguo dzeumambo, vari paburiro* pagedhi reSamariya, vaprofita vese vachiprofita vari pamberi pavo.+ 11  Zedhekiya mwanakomana waKenaana akabva agadzira nyanga dzake dzesimbi akati: “Zvanzi naJehovha, ‘Muchatunga* vaSiriya neidzi kusvikira mavaparadza.’” 12  Vamwe vaprofita vese vakanga vachiprofitawo saizvozvo, vachiti: “Kwidzai kuRamoti-giriyedhi uye muchakunda; Jehovha achaiisa muruoko rwamambo.” 13  Saka nhume yakanga yaenda kunoshevedza Mikaya yakati kwaari: “Inzwa! Mashoko ari kutaurwa nevaprofita vese akanaka kuna mambo. Ndapota, shoko rako ngarifanane nemashoko avo, utaure zvinhu zvakanaka.”+ 14  Asi Mikaya akati: “NaJehovha mupenyu, chero zvandichaudzwa naJehovha ndizvo zvandichataura.” 15  Akabva apinda maiva namambo, uye mambo akamubvunza kuti: “Mikaya, tiende kunorwisa Ramoti-giriyedhi here, kana kuti tirege?” Akabva apindura achiti: “Endai uye muchakunda; Jehovha achaiisa muruoko rwamambo.” 16  Mambo akabva ati kwaari: “Ndinofanira kukuita kuti upike kangani kuti ungondiudza chokwadi chega muzita raJehovha?” 17  Saka akati: “Ndiri kuona vaIsraeri vese vakapararira mumakomo+ semakwai asina mufudzi. Jehovha ati: ‘Ava havana tenzi. Mumwe nemumwe ngaadzokere kumba kwake nerugare.’” 18  Mambo weIsraeri akabva ati kuna Jehoshafati: “Handina here kukuudza kuti, ‘Haasi kuzoprofita zvinhu zvakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa chete’?”+ 19  Mikaya akabva ati: “Saka inzwai shoko raJehovha: Ndaona Jehovha akagara pachigaro chake cheumambo,+ uye uto rese rekudenga rakamira pedyo naye, kurudyi rwake nekuruboshwe rwake.+ 20  Jehovha abva ati, ‘Ndiani achanyengedza Ahabhi, kuti aende anofira kuRamoti-giriyedhi?’ Zvino mumwe anga achitaura izvi, mumwe achitaura zvimwewo. 21  Mumwe mweya+ wabva waenda ukamira* pamberi paJehovha ndokuti, ‘Ini ndichamunyengedza.’ Jehovha achibva ati kwauri, ‘Uchazviita sei?’ 22  Iwo ukati, ‘Ndichaenda, ndova mweya unonyengedza mumiromo yevaprofita vake vese.’+ Iye achibva ati, ‘Uchamunyengedza, uye uchabudirira. Enda uite saizvozvo.’ 23  Jehovha aisa mweya unonyengera mumiromo yevaprofita venyu vese ava,+ asi Jehovha ataura nezvedambudziko pamusoro penyu.”+ 24  Zedhekiya mwanakomana waKenaana akabva aswedera pedyo, akarova Mikaya padama akati: “Zvakatanga riini kuti mweya waJehovha unondipfuura uchienda kunotaura newe?”+ 25  Mikaya akapindura kuti: “Uchaziva kuti zvakatanga riini pazuva rauchapinda muimba yemukatikati kuti uhwande.” 26  Mambo weIsraeri akabva ati: “Tora Mikaya umuendese kuna Amone mukuru weguta nekuna Joashi mwanakomana wamambo. 27  Vaudze kuti, ‘Zvanzi namambo: “Isai munhu uyu mujeri+ uye mupei chingwa chakatapudzwa nemvura shoma kusvikira ndadzoka nerugare.”’” 28  Asi Mikaya akati: “Kana mukadzoka nerugare, Jehovha haana kutaura neni.”+ Akabva ati: “Mucherechedze, imi vanhu vese.” 29  Saka mambo weIsraeri naJehoshafati mambo weJudha vakakwidza kuRamoti-giriyedhi.+ 30  Mambo weIsraeri akabva ati kuna Jehoshafati: “Ndichachinja nguo dzangu kuti ndirege kuzivikanwa, ndoenda kunorwa, asi iwe unofanira kupfeka nguo dzako dzeumambo.” Saka mambo weIsraeri akachinja nguo dzake kuti arege kuzivikanwa+ akaenda kunorwa. 31  Mambo weSiriya akanga arayira vakuru 32 vengoro dzake achiti:+ “Musarwa nemumwe munhu, mudiki kana mukuru, kunze kwamambo weIsraeri chete.” 32  Vakuru vengoro dzacho pavakangoona Jehoshafati, vakati nechemumwoyo: “Chokwadi uyu ndiye mambo weIsraeri.” Saka vakatsaukira kwaari kuti vamurwise; asi Jehoshafati akatanga kushevedzera kuti abatsirwe. 33  Vakuru vengoro pavakaona kuti akanga asiri mambo weIsraeri, vakabva varega kumutevera. 34  Asi mumwe murume akangopfurawo neuta hwake asina kuzvironga, akabaya mambo weIsraeri nepanobatana nguo yake yesimbi. Saka mambo akati kumutyairi wake wengoro: “Tendeutsa ngoro undibudise muhondo,* nekuti ndakuvadzwa zvakanyanya.”+ 35  Hondo yakaramba ichipisa zuva racho rese, uye mambo akamira akaita zvekutsigirwa nevamwe mungoro, akatarisana nevaSiriya. Ropa raibuda paronda racho rakayerera richienda mungoro yehondo, uye akafa manheru.+ 36  Panenge pakunyura kwezuva, mumusasa makashevedzerwa kuti: “Munhu wese ngaaende kuguta rake! Munhu wese ngaaende kunyika yake!”+ 37  Saka mambo akafa, uye akaunzwa kuSamariya; vakaviga mambo muSamariya. 38  Pavakasuka ngoro yacho yehondo padziva reSamariya, imbwa dzakananzva ropa rake uye pfambi dzakageza imomo,* maererano neshoko rakanga rataurwa naJehovha.+ 39  Kana iri nhoroondo yese yaAhabhi, zvese zvaakaita uye imba yenyanga dzenzou+ yaakavaka nemaguta ese aakavaka, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo yenguva yemadzimambo eIsraeri? 40  Ahabhi akabva aradzikwa pamwe chete nemadzitateguru ake;+ uye mwanakomana wake Ahaziya+ akava mambo panzvimbo yake. 41  Jehoshafati+ mwanakomana waAsa, akanga ava mambo weJudha mugore rechina raMambo Ahabhi weIsraeri. 42  Jehoshafati aiva nemakore 35 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 25 muJerusarema. Amai vake vainzi Azubha mwanasikana waShirihi. 43  Akaramba achifamba munzira dzese dzababa vake Asa.+ Haana kutsauka padziri, uye akaita zvakarurama pamberi paJehovha.+ Zvisinei, nzvimbo dzakakwirira hadzina kubviswa, uye vanhu vakanga vachiri kubayira nekukwidza utsi hwezvibayiro panzvimbo dzakakwirira.+ 44  Jehoshafati akaramba aine rugare namambo weIsraeri.+ 45  Kana iri nhoroondo yese yaJehoshafati, simba rake nekurwa kwaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku renhoroondo yenguva yemadzimambo eJudha? 46  Akatsvairawo pfambi dzese dzechirume dzepatemberi+ munyika yacho idzo dzakanga dzasara mumazuva ababa vake Asa.+ 47  Panguva iyoyo muEdhomu+ makanga musina mambo; paiva nemutevedzeri aiva pachigaro chamambo.+ 48  Jehoshafati akagadzirawo ngarava dzeTashishi* kuti dziende kuOfiri kunotora goridhe,+ asi hadzina kuenda, nekuti ngarava dzacho dzakaparara paEziyoni-gebheri.+ 49  Panguva iyoyo Ahaziya mwanakomana waAhabhi ndipo paakati kuna Jehoshafati: “Rega varanda vangu vaende nevaranda vako nengarava,” asi Jehoshafati akaramba. 50  Jehoshafati akazoradzikwa pamwe chete nemadzitateguru ake,+ uye akavigwa pamwe chete nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi tateguru vake; uye mwanakomana wake Jehoramu+ akava mambo panzvimbo yake. 51  Ahaziya+ mwanakomana waAhabhi, akava mambo weIsraeri muSamariya mugore rechi17 raMambo Jehoshafati weJudha, uye akatonga Israeri kwemakore maviri. 52  Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha, achifamba munzira yababa vake+ naamai vake+ nemunzira yaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, uyo akanga aita kuti vaIsraeri vatadze.+ 53  Akaramba achishumira Bhaari,+ achimukotamira, uye akaramba achigumbura Jehovha Mwari waIsraeri,+ sezvakanga zvaitwa nababa vake.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Muchasunda.”
Kana kuti “Imwe ngirozi yabva yaenda ikamira.”
ChiHeb., “mumusasa.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “imbwa dzakananzva ropa rake makagezerwa nepfambi.”