Bhuku Rekutanga reMadzimambo 20:1-43

  • VaSiriya vanorwisa Ahabhi (1-12)

  • Ahabhi anokunda vaSiriya (13-34)

  • Uprofita hwezvichaitika kuna Ahabhi (35-43)

20  Bheni-hadhadhi+ mambo weSiriya+ akaunganidza mauto ake ese, nemadzimambo 32 nemabhiza awo nengoro dzawo, akaenda akanokomba+ Samariya,+ akairwisa.  Akabva atuma nhume kuna Mambo Ahabhi+ weIsraeri kuguta, akati kwaari: “Zvanzi naBheni-hadhadhi,  ‘Sirivha yako negoridhe rako ndezvangu, nemadzimai ako nevanakomana vako vakanaka kupfuura vese.’”  Mambo weIsraeri akabva apindura kuti: “Ndiri wenyu, pamwe chete nezvinhu zvangu zvese, sezvamataura ishe wangu mambo.”+  Gare gare nhume dzacho dzakadzoka dzikati: “Zvanzi naBheni-hadhadhi, ‘Ndakakutumira shoko ndichiti: “Uchandipa sirivha yako, negoridhe rako, nemadzimai ako, nevanakomana vako.”  Asi panenge panguva ino mangwana ndichatuma varanda vangu kwauri, uye vachanyatsotsvaga mumba mako nemudzimba dzevaranda vako, uye vachatora zvinhu zvako zvese zvakanaka voenda nazvo.’”  Mambo weIsraeri akabva ashevedza vakuru vese vemunyika yacho akati: “Tarisaiwo muone zviri kuitwa nemunhu uyu. Ari kutsvaga kuunza dambudziko, nekuti akati ndimupe madzimai angu, vanakomana vangu, sirivha yangu, negoridhe rangu, uye handina kuramba.”  Vakuru vese nevanhu vese vakabva vati kwaari: “Musateerera, uye musabvuma.”  Saka akati kunhume dzaBheni-hadhadhi: “Itii kunashe wangu mambo, ‘Ndichaita zvese zvamakatanga kutaura kuti muri kuda kumuranda wenyu, asi izvi handikwanisi kuzviita.’” Nhume dzacho dzakabva dzaenda, dzikadzokera neshoko kwaari. 10  Bheni-hadhadhi akabva amutumira shoko iri rekuti: “Vanamwari ngavandirange zvinorwadza kwazvo kana muSamariya muine guruva rinokwana kuti ndizadze ruoko rwemunhu wese anonditevera!” 11  Mambo weIsraeri akapindura kuti: “Muudzei kuti, ‘Uya anoshonga zvekurwa nazvo haafaniri kuzvirova dundundu seuya anozvibvisa.’”+ 12  Paakangonzwa mhinduro yacho, iye nemadzimambo acho pavakanga vachinwa vari mumatende avo,* akati kuvaranda vake: “Gadzirirai hondo!” Saka vakagadzirira kurwisa guta racho. 13  Asi pane muprofita akaenda kuna Mambo Ahabhi+ weIsraeri akati: “Zvanzi naJehovha, ‘Waona here boka rese guru iri revanhu? Ndiri kuriisa muruoko rwako nhasi, uye uchabva waziva kuti ndini Jehovha.’”+ 14  Ahabhi akabvunza kuti: “Muchishandisa ani?” iye akati: “Zvanzi naJehovha, ‘Ndichishandisa vashandi vanobatsira machinda ematunhu.’” Saka akabvunza kuti: “Ndiani achatanga kurwisa?” iye akati: “Ndiwe!” 15  Ahabhi akabva averenga vashandi vaibatsira machinda ematunhu, uye vaiva 232; pashure paizvozvo akaverenga varume vese veIsraeri, uye vaiva 7 000. 16  Vakabuda masikati Bheni-hadhadhi paakanga achinwa achidhakwa ari mumatende* pamwe chete nemadzimambo 32 akanga achimubatsira. 17  Vashandi vaibatsira machinda ematunhu pavakatanga ivo kubuda, Bheni-hadhadhi akabva angotuma nhume. Dzakadzoka kwaari dzichiti: “Kune varume vabuda muSamariya.” 18  Iye akabva ati: “Kana vabuda kuti vatsvage rugare, vatorei vari vapenyu; uye kunyange kana vabuda kuti varwe, munongofanira kuvatora vari vapenyu.” 19  Asi vashandi vaibatsira machinda ematunhu pavakabuda muguta nemauto aivatevera, 20  mumwe nemumwe akauraya waairwisana naye. VaSiriya vakabva vatiza,+ uye vaIsraeri vakavatevera, asi Mambo Bheni-hadhadhi weSiriya akatiza ari pabhiza aine vamwe vatasvi vemabhiza. 21  Asi mambo weIsraeri akabuda, akaramba achiparadza mabhiza nengoro, uye akauraya vaSiriya vakawanda chaizvo. 22  Gare gare muprofita+ wacho akaenda kuna mambo weIsraeri akati kwaari: “Enda unova nesimba, wofunga zvauchaita,+ nekuti pakutanga kwegore rinouya* mambo weSiriya achauya kuzokurwisa.”+ 23  Zvino varanda vamambo weSiriya vakati kwaari: “Mwari wavo ndiMwari wemakomo. Ndokusaka vakatikunda. Asi kana tikarwisana navo panyika yakati sandara, tichavakunda. 24  Itaiwo izvi: Bvisai madzimambo ese+ pazvinzvimbo zvawo, muatsive nemagavhuna. 25  Ibvai maunganidza* mauto akaenzana nemauto enyu akaurayiwa, tsivai bhiza nebhiza, ngoro nengoro. Ngatirwei navo panyika yakati sandara, uye chokwadi tichavakunda.” Saka akateerera zano ravo akaita saizvozvo. 26  Pakutanga kwegore,* Bheni-hadhadhi akaunganidza vaSiriya, akakwidza kuAfeki+ kuti anorwa nevaIsraeri. 27  VaIsraeri vakaunganidzwawo vakapiwa zvese zvavaizoda, uye vakabuda kuti vasangane navo. VaIsraeri pavakadzika musasa pakatarisana navo, vakanga vakaita setumapoka tuviri twembudzi, uku vaSiriya vakazadza nyika yese.+ 28  Munhu waMwari wechokwadi akabva aenda kuna mambo weIsraeri, akati: “Zvanzi naJehovha, ‘Nekuti vaSiriya vati: “Jehovha ndiMwari wemakomo, haasi Mwari wemapani,” ndichaisa boka guru revanhu rese iri muruoko rwako,+ uye chokwadi muchaziva kuti ndini Jehovha.’”+ 29  Vakaramba vakadzika misasa kwemazuva manomwe, misasa yavo iri pakatarisana, uye pazuva rechinomwe hondo yakatanga. VaIsraeri vakauraya varwi veSiriya 100 000 vaifamba netsoka pazuva rimwe chete. 30  Vamwe vese vakatizira kuAfeki,+ vachinopinda muguta. Asi rusvingo rwakawira varume 27 000 pane vakanga vasara. Bheni-hadhadhi akatizawo akapinda muguta, uye akahwanda muimba yemukati. 31  Saka varanda vake vakati kwaari: “Takanzwa kuti madzimambo eimba yaIsraeri madzimambo ane tsitsi.* Tapota, regai tisunge masaga muzviuno uye tisunge tambo mumisoro, tiende kuna mambo weIsraeri. Zvimwe acharega kukuurayai.”*+ 32  Saka vakasunga masaga muzviuno zvavo, vakasunga tambo mumisoro yavo, vakapinda maiva namambo weIsraeri vakati: “Zvanzi nemuranda wenyu Bheni-hadhadhi, ‘Ndapota, ndiregei ndiri mupenyu.’”* Iye akapindura kuti: “Achiri mupenyu here? Ihama yangu.” 33  Varume vacho vakaona sekuti ichi chaiva chiratidzo chakanaka uye vakabva vangobvuma zvaakataura, saka vakati: “Bheni-hadhadhi ihama yenyu.” Iye akabva ati: “Endai munomutora.” Bheni-hadhadhi akabva aenda kwaaiva, uye iye akaita kuti akwire mungoro. 34  Bheni-hadhadi akabva ati kwaari: “Ndichadzosa maguta akatorwa nababa vangu kuna baba vako, uye unogona kuisa misika* yako muDhamasiko, sezvakaitwa nababa vangu muSamariya.” Ahabhi akapindura achiti: “Nechibvumirano ichi,* ndichakurega uchienda.” Akabva aita chibvumirano naye, akamurega achienda. 35  Arayirwa neshoko raJehovha, mumwe wevanakomana vevaprofita*+ akati kune mumwe wake: “Ndapota, ndirove.” Asi murume wacho akaramba kumurova. 36  Saka akati kwaari: “Nekuti hauna kuteerera inzwi raJehovha, pauchangobva kwandiri, uchaurayiwa neshumba.” Paakabva kwaari, akasangana neshumba, ikamuuraya. 37  Akawana mumwe murume akati kwaari: “Ndapota, ndirove.” Saka murume wacho akamurova, akamukuvadza. 38  Muprofita wacho akabva aenda, akanomirira mambo pamugwagwa, uye akanga akavhara maziso ake nejira kuti asazivikanwa. 39  Mambo paakanga achipfuura, iye akashevedzera kuna mambo achiti: “Muranda wenyu akaenda paipisa hondo, uye kwaiva nemumwe murume aibuda, uyo akauya nemumwe murume kwandiri akabva ati, ‘Rinda murume uyu. Kana akangoshayikwa chete, upenyu hwako ndihwo huchapinda panzvimbo yeupenyu hwake,* kana kuti uchabhadhara tarenda*+ resirivha.’ 40  Muranda wenyu paakanga achiita icho neicho, murume wacho akabva angonyangarika.” Mambo weIsraeri akati kwaari: “Saka iwoyo ndiwo uchava mutongo wako; wazvitonga wega.” 41  Akabva akurumidza kubvisa jira kumeso kwake, uye mambo weIsraeri akaona kuti aiva mumwe wevaprofita.+ 42  Akati kwaari: “Zvanzi naJehovha, ‘Nekuti wakarega murume wandakati aifanira kuparadzwa achipukunyuka muruoko rwako,+ upenyu hwako hunofanira kupinda panzvimbo yeupenyu hwake,*+ uye vanhu vako vachapinda panzvimbo yevanhu vake.’”+ 43  Mambo weIsraeri akabva aenda kumba kwake kuSamariya,+ akafundumwara uye akasuruvara.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mumatumba avo.”
Kana kuti “mumatumba.”
Kureva, masutso anotevera.
ChiHeb., “maverenga.”
Kureva, mumasutso.
Kana kuti “madzimambo ane rudo rusingachinji.”
Kana kuti “kuuraya mweya wenyu.”
Kana kuti “regai mweya wangu uri mupenyu.”
Kana kuti “kuva nemigwagwa.”
Kana kuti “Nesungano iyi.”
Zvinoita sekuti pari kunzi “vanakomana vevaprofita” pari kureva boka revaprofita kana kuti vaprofita vane zvimwe zvinhu zvavaidzidziswa pabasa ravo.
Kana kuti “mweya wako uchava panzvimbo yemweya wake.”
Tarenda rainge rakaenzana nemakirogiramu 34,2. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “mweya wako uchava panzvimbo yemweya wake.”