Bhuku Rekutanga reMadzimambo 19:1-21

  • Eriya anotiza Jezebheri (1-8)

  • Jehovha anozviratidza kuna Eriya kuHorebhi (9-14)

  • Eriya anoudzwa kuti anozodza Hazaeri, Jehu, naErisha (15-18)

  • Erisha anogadzwa panzvimbo yaEriya (19-21)

19  Zvino Ahabhi+ akaudza Jezebheri+ zvese zvakanga zvaitwa naEriya uye kuuraya kwaakanga aita vaprofita vese nebakatwa.+  Jezebheri akabva atuma nhume kuna Eriya, achiti: “Vanamwari ngavandiitire saizvozvo, uye ngavawedzere pazviri, kana mangwana panguva ino ndikasaita kuti uve semumwe nemumwe* wavo!”  Saka akatya, achibva asimuka, akatiza kuti aponese upenyu hwake.*+ Akasvika kuBheeri-shebha+ yeJudha+ akasiya mushandi wake ikoko.  Akafamba rwendo rwezuva rimwe chete achipinda murenje, akasvika akagara pasi pegwenzi, uye akakumbira kuti afe.* Akati: “Zvakwana! Haiwa Jehovha, chindiurayai henyu,*+ nekuti hapana pandinopfuura madzitateguru angu.”  Akabva arara pasi akabatwa nehope ari pasi pegwenzi. Asi ngirozi yakangoerekana yamubata,+ ikati kwaari: “Muka udye.”+  Paakatarisa, akaona kumusoro kwake kuine chingwa cheraundi pamatombo aipisa nechirongo chemvura. Akadya nekunwa, akarara zvakare.  Gare gare ngirozi yaJehovha yakadzoka kechipiri ikamubata, ikati: “Muka udye, nekuti rwendo rwacho ruchanyanya kukurebera.”  Saka akamuka akadya nekunwa, uye nesimba rezvekudya izvozvo akaramba achienda kwemazuva 40 neusiku 40 kusvikira asvika kuHorebhi, gomo raMwari wechokwadi.+  Ava ikoko, akapinda mubako+ akarara imomo usiku hwese; uye shoko raJehovha rakauya kwaari, richiti: “Eriya, uri kuitei pano?” 10  Iye akabva ati: “Ndanga ndichishingaira chaizvo ndichiitira Jehovha Mwari wemauto;+ nekuti vaIsraeri vakasiya sungano yenyu,+ vakaputsa atari dzenyu, vakauraya vaprofita venyu nebakatwa,+ uye ini ndini ndega ndasara. Iye zvino vava kuda kundiuraya.”*+ 11  Asi iye akati: “Buda umire pagomo pamberi paJehovha.” Zvino Jehovha akanga achipfuura nepo,+ uye mhepo huru yaiva nesimba yakanga ichitsemura makomo nekuputsa matombo pamberi paJehovha,+ asi Jehovha akanga asiri mumhepo yacho. Pashure pemhepo, pasi pakadengenyeka,+ asi Jehovha akanga asiri mukudengenyeka kwacho. 12  Pashure pekudengenyeka, pakava nemoto,+ asi Jehovha akanga asiri mumoto wacho. Pashure pemoto, pakanzwika inzwi rakanga rakadzikama, raiva pasi pasi.+ 13  Eriya paakangorinzwa, akabva avhara chiso chake nenguo yake yebasa,+ akabuda, akamira pamuromo webako. Inzwi rakabva ramubvunza kuti: “Eriya, uri kuitei pano?” 14  Iye akabva ati: “Ndanga ndichishingaira chaizvo ndichiitira Jehovha Mwari wemauto; nekuti vaIsraeri vakasiya sungano yenyu,+ vakaputsa atari dzenyu, vakauraya vaprofita venyu nebakatwa, uye ini ndini ndega ndasara. Iye zvino vava kuda kundiuraya.”*+ 15  Jehovha akati kwaari: “Dzokera, uende kurenje reDhamasiko. Kana wasvika ikoko, zodza Hazaeri+ kuti ave mambo weSiriya. 16  Uye unofanira kuzodza Jehu+ muzukuru waNimshi kuti ave mambo weIsraeri, uye unofanira kuzodza Erisha* mwanakomana waShafati wekuAbheri-mehora kuti ave muprofita panzvimbo yako.+ 17  Anenge apukunyuka bakatwa raHazaeri,+ achaurayiwa naJehu;+ uye anenge apukunyuka bakatwa raJehu, achaurayiwa naErisha.+ 18  Uye ndichiine vanhu 7 000 muIsraeri+ vane mabvi asina kupfugamira Bhaari+ uye vane miromo isina kumutsvoda.”+ 19  Saka akabva ipapo, akawana Erisha mwanakomana waShafati achirima, zvipani 12 zvemombe zviri pamberi pake, uye iye aiva nechipani chechi12. Saka Eriya akaenda paaiva, akakanda nguo yake yebasa+ paari. 20  Akabva asiya mombe dzacho, akamhanya achitevera Eriya akati: “Ndapota, ndiregei nditsvode baba vangu naamai vangu. Ndichabva ndakuteverai.” Iye akati kwaari: “Enda hako, ndambokurambidza here?” 21  Saka akadzokera akatora mombe mbiri, akadzibayira, uye akashandisa zvaairimisa pakubika nyama yemombe dzacho akaipa vanhu, vakadya. Pashure paizvozvo akasimuka akatevera Eriya, akatanga kumushumira.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mweya wako uve semweya wemumwe nemumwe.”
Kana kuti “mweya wake.”
Kana kuti “mweya wake ufe.”
Kana kuti “chiurayai henyu mweya wangu.”
Kana kuti “kuuraya mweya wangu.”
Kana kuti “kuuraya mweya wangu.”
Kureva kuti “Mwari Ruponeso.”