Bhuku Rekutanga reMadzimambo 17:1-24

  • Muprofita Eriya anotaura kuti mvura haisi kuzonaya (1)

  • Eriya anounzirwa zvekudya nemakunguo (2-7)

  • Eriya anoshanyira chirikadzi yekuZarefati (8-16)

  • Mwanakomana wechirikadzi anofa uye anomutswa (17-24)

17  Zvino Eriya*+ muTishbhi, mugari wekuGiriyedhi,+ akati kuna Ahabhi: “NaJehovha mupenyu, Mwari waIsraeri wandinoshumira,* mumakore aya hakuzovi nedova kana mvura kunze kwekunge ini ndataura!”+  Shoko raJehovha rakauya kwaari, richiti:  “Simuka unange nechekumabvazuva, uhwande muBani reKeriti,* kumabvazuva kwaJodhani.  Uchanwa mvura yemurukova rwacho, uye ndicharayira makunguo kuti akupe zvekudya ikoko.”+  Akabva angoenda, akaita maererano neshoko raJehovha; akaenda akanogara muBani reKeriti,* kumabvazuva kwaJodhani.  Makunguo aimuunzira chingwa nenyama mangwanani uye chingwa nenyama manheru, uye ainwa mvura yemurukova rwacho.+  Asi papera mazuva, rukova rwacho rwakaoma,+ nekuti mvura yakanga isinganayi munyika yacho.  Shoko raJehovha rakabva rauya kwaari, richiti:  “Simuka uende kuZarefati yeSidhoni, ugare ikoko. Ndicharayira imwe chirikadzi iri ikoko kuti ikupe zvekudya.”+ 10  Saka akasimuka akaenda kuZarefati. Paakasvika pasuo reguta racho, akaona imwe chirikadzi ichitsvaga huni. Akabva ashevedzera kwairi achiti: “Ndinokumbirawo kuti undiunzire mvura shomanana mukapu ndinwe.”+ 11  Mukadzi wacho paakanga ava kuenda kunoitora, iye akashevedzera kwaari achiti: “Ndinokumbirawo kuti undiunzire chimedu chechingwa.” 12  Mukadzi wacho akabva ati: “NaJehovha Mwari wenyu mupenyu, handina chingwa, asi ndinongova netufurawa tushoma turi muchirongo chihombe nemafuta mashomanana ari muchirongo chidiki.+ Iye zvino ndiri kutsvaga huni shomanana, uye ndichaenda ndozvibikira ini nemwanakomana wangu. Kana tadya, tichabva tafa.” 13  Eriya akabva ati kwaari: “Usatya. Enda unoita zvawataura. Asi chimbotanga wandibikira chingwa chidiki cheraundi uchishandisa zviripo zvacho, uuye nacho kwandiri. Kana wapedza wozozvibikira iwe nemwanakomana wako mudye. 14  Nekuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: ‘Furawa iri muchirongo chihombe haizoperi, uye mafuta ari muchirongo chidiki haazoperi kusvikira pazuva richanayiswa mvura panyika naJehovha.’”+ 15  Saka akaenda, akaita zvakanga zvataurwa naEriya, uye mukadzi wacho neimba yake pamwe chete naEriya, vakava nezvekudya kwemazuva mazhinji.+ 16  Furawa yaiva muchirongo chihombe haina kupera, uye mafuta aiva muchirongo chidiki haana kupera, sezvakanga zvataurwa naJehovha kuburikidza naEriya. 17  Pashure peizvi, mwanakomana wemukadzi wacho uyo aiva muridzi weimba yacho, akarwara, uye urwere hwake hwakasvika pakaipisisa zvekuti akamira kufema.+ 18  Mukadzi wacho akabva ati kuna Eriya: “Ndakakutadzirai chii,* nhai imi munhu waMwari wechokwadi? Makauya kwandiri kuti mundiyeuchidze nezvemhosva yangu uye kuti muuraye mwanakomana wangu here?”+ 19  Asi iye akati kwaari: “Ndipe mwanakomana wako.” Akabva amutora mumaoko emukadzi wacho, akakwira naye muimba yepadenga remba maakanga achigara, uye akamuradzika pamubhedha wake.+ 20  Akashevedzera kuna Jehovha achiti: “Haiwa Jehovha Mwari wangu,+ mava kuunzawo dambudziko pachirikadzi yandiri kugara nayo nekuuraya mwanakomana wayo here?” 21  Akabva azvambarara pamusoro pemwana wacho katatu, akashevedzera kuna Jehovha achiti: “Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndapota, dzosai upenyu hwemwana* uyu maari.” 22  Jehovha akanzwa chikumbiro chaEriya,+ uye upenyu hwemwana wacho hwakadzoka maari, akava mupenyu zvakare.+ 23  Eriya akatora mwana wacho, akadzika naye mumba achibva muimba yepadenga remba, akamupa kuna amai vake; uye Eriya akati: “Ona mwanakomana wako ava mupenyu.”+ 24  Mukadzi wacho akabva ati kuna Eriya: “Iye zvino ndava kuziva kuti zvechokwadi muri munhu waMwari+ uye kuti shoko raJehovha riri mumuromo menyu nderechokwadi.”

Mashoko Emuzasi

Kureva kuti “Mwari Wangu ndiJehovha.”
ChiHeb., “wandinomira pamberi pake.”
Kana kuti “muRwizi rwaKeriti.”
Kana kuti “muRwizi rwaKeriti.”
Kana kuti “Ndinei nemi, . . . ?”
Kana kuti “mweya wemwana.”