Bhuku Rekutanga reMadzimambo 13:1-34

  • Uprofita hwezvichaitika kuatari yekuBheteri (1-10)

    • Atari inotsemuka nepakati (5)

  • Munhu waMwari haana kuteerera (11-34)

13  Zvino munhu waMwari+ akabva kuJudha akaenda kuBheteri arayirwa naJehovha, panguva yakanga yakamira Jerobhoamu pedyo neatari+ kuti akwidze utsi hwezvibayiro.  Akabva ashevedzera kuatari maererano nezvaakanga audzwa naJehovha achiti: “Haiwa iwe atari, iwe atari! Zvanzi naJehovha, ‘Imba yaDhavhidhi ichaberekerwa mwanakomana anonzi Josiya!+ Achabayira pauri vapristi venzvimbo dzakakwirira, avo vari kukwidza utsi hwezvibayiro pauri, uye achapisa mapfupa evanhu pauri.’”+  Akapa chiratidzo zuva iroro, achiti: “Ichi ndicho chiratidzo chataurwa naJehovha: Atari ichatsemuka, uye madota* ari pairi acharasika.”  Mambo paakangonzwa shoko rakanga rashevedzerwa nemunhu waMwari wechokwadi nezveatari yaiva muBheteri, Jerobhoamu akatambanudza ruoko rwake ruchibva paatari, akati: “Mubatei!”+ Ruoko rwake rwaakanga amutambanudzira rwakabva rwangooma, uye akanga asisakwanisi kurudzosa.+  Atari yacho yakabva yatsemuka uye madota akarasika achibva paatari maererano nechiratidzo chakanga chapiwa nemunhu waMwari wechokwadi audzwa naJehovha.  Mambo akabva ati kumunhu waMwari wechokwadi: “Ndapota, teterera kuti Jehovha Mwari wako andinzwire nyasha, undinyengeterere kuti ruoko rwangu ruporeswe.”+ Munhu waMwari wechokwadi akabva ateterera kuti Jehovha amunzwire nyasha, uye ruoko rwamambo rwakadzokera kuita zvarwakanga rwakaita.  Mambo akabva ati kumunhu waMwari wechokwadi: “Handei tese kumba kuti unodya, uye kuti ndinokupa chipo.”  Asi munhu waMwari wechokwadi akati kuna mambo: “Kunyange dai maizondipa hafu yeimba yenyu, ndaisazoenda nemi kunodya kana kunonwa mvura munzvimbo ino.  Nekuti izvi ndizvo zvandakarayirwa neshoko raJehovha: ‘Usadya zvekudya kana kunwa mvura, uye usadzokera nenzira yawauya nayo.’” 10  Saka akaenda neimwe nzira, haana kudzokera nenzira yaakanga auya nayo kuBheteri. 11  Kwaiva nemumwe muprofita akanga akwegura aigara muBheteri, uye vanakomana vake vakasvika kumba vakamuudza zvinhu zvese zvakanga zvaitwa nemunhu waMwari wechokwadi zuva iroro muBheteri nemashoko aakanga ataura kuna mambo. Pavakaudza baba vavo, 12  baba vavo vakavabvunza kuti: “Aenda nekupi?” Saka vanakomana vake vakamuratidza nzira yakanga yaenda nemunhu waMwari wechokwadi wekuJudha. 13  Akabva ati kuvanakomana vake: “Ndiisirei chigaro padhongi.” Vakamuisira chigaro padhongi, akabva aritasva. 14  Akatevera munhu waMwari wechokwadi, akamuwana akagara pasi pemumwe muti muhombe. Akabva ati kwaari: “Ndiwe munhu waMwari wechokwadi akabva kuJudha here?”+ Iye akati: “Ndini.” 15  Akati kwaari: “Handei tese kumba unodya.” 16  Asi iye akati: “Handikwanisi kudzokera nemi kana kubvuma kukokwa nemi, uye handingadyi zvekudya kana kunwa mvura nemi munzvimbo ino. 17  Nekuti shoko raJehovha rakati kwandiri, ‘Usadya zvekudya kana kunwa mvura ikoko. Usadzokera nenzira yawauya nayo.’” 18  Iye akati kwaari: “Iniwo ndiri muprofita sewe, uye ngirozi yandiudza shoko raJehovha ichiti, ‘Dzoka naye kumba kwako kuti adye zvekudya nekunwa mvura.’” (Akamunyengedza.) 19  Saka akadzokera naye kuti adye zvekudya nekunwa mvura mumba make. 20  Pavakanga vakagara patafura, shoko raJehovha rakasvika kumuprofita akanga amudzosa, 21  uye akashevedzera kumunhu waMwari wechokwadi aibva kuJudha achiti, “Zvanzi naJehovha: ‘Nekuti wapandukira zvakarayirwa naJehovha uye hauna kuchengeta murayiro wawakapiwa naJehovha Mwari wako, 22  ukadzoka kuti udye zvekudya nekunwa mvura munzvimbo yawakaudzwa nezvayo kuti, “Usadya zvekudya kana kunwa mvura,” chitunha chako hachizopindi muguva remadzitateguru ako.’”+ 23  Munhu waMwari wechokwadi paakapedza kudya nekunwa, muprofita akanga akwegura akaisira muprofita waakanga adzosa chigaro padhongi. 24  Akabva asimuka akaenda, asi akasangana neshumba mumugwagwa, ikamuuraya.+ Chitunha chake chakakandwa mumugwagwa, uye dhongi rakamira pedyo nacho; uye shumba yacho yakanga yakamirawo pedyo nechitunha chacho. 25  Vamwe varume vakapfuura nepo, vakaona chitunha chacho chiri mumugwagwa, shumba yacho yakamira pedyo nechitunha chacho. Vakaenda vakanozvitaura muguta maigara muprofita akanga akwegura. 26  Muprofita akanga amudzosa pamugwagwa paakazvinzwa, akabva ati: “Ndiye munhu waMwari wechokwadi uya akapandukira zvakarayirwa naJehovha;+ saka Jehovha aita kuti asangane neshumba, kuti imubvambure yomuuraya, maererano neshoko raJehovha raakataura kwaari.”+ 27  Akabva ati kuvanakomana vake: “Ndiisirei chigaro padhongi.” Saka vakachiisa. 28  Akabva aenda, akawana chitunha chacho chiri mumugwagwa, dhongi neshumba zvakamira pedyo nacho. Shumba yacho yakanga isina kudya chitunha chacho, uyewo yakanga isina kubvambura dhongi racho. 29  Muprofita wacho akasimudza mutumbi wemunhu waMwari wechokwadi ndokuuisa padhongi, akadzokera naye kuguta rake kuti amucheme uye amuvige. 30  Saka akaisa mutumbi wacho muguva rake, uye vakaramba vachimuchema vachiti: “Maiwee, hama yangu kani!” 31  Apedza kumuviga, akati kuvanakomana vake: “Kana ndafa mundivige muguva rimwe chete nemunhu waMwari wechokwadi. Isai mapfupa angu pedyo nemapfupa ake.+ 32  Shoko raJehovha raakashevedzera nezveatari iri muBheteri uye nezvedzimba dzese dzekunamatira dziri panzvimbo dzakakwirira+ mumaguta eSamariya richatoitika.”+ 33  Kunyange pashure pekunge izvi zvaitika, Jerobhoamu haana kutendeuka panzira yake yakaipa, asi akaramba achigadza vapristi venzvimbo dzakakwirira kubva pavanhuwo zvavo.+ Chero munhu aingodawo hake aimugadza kuva mupristi* achiti: “Ngaave mumwe wevapristi venzvimbo dzakakwirira.”+ 34  Chivi ichi chakaitwa neimba yaJerobhoamu+ chakaita kuti vazoparadzwa uye vatsvairwe vese panyika.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “madota ane mafuta,” kureva, madota anenge akazara mafuta ezvibayiro.
ChiHeb., “aizadza ruoko rwake.”