Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku Rekutanga reMadzimambo

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Dhavhidhi naAbhishagi (1-4)

  • Adhonija anoedza kutora chigaro cheumambo (5-10)

  • Natani naBhati-shebha vanoona zvekuita (11-27)

  • Dhavhidhi anorayira kuti Soromoni azodzwe (28-40)

  • Adhonija anotizira kuatari (41-53)

 • 2

  • Dhavhidhi anorayira Soromoni (1-9)

  • Dhavhidhi anofa; Soromoni anogara pachigaro (10-12)

  • Kupanduka kwaAdhonija kunomuurayisa (13-25)

  • Abhiyatari anodzingwa; Joabhi anourayiwa (26-35)

  • Shimei anourayiwa (36-46)

 • 3

  • Soromoni anoroora mwanasikana waFarao (1-3)

  • Jehovha anozviratidza kuna Soromoni kuhope (4-15)

   • Soromoni anokumbira uchenjeri (7-9)

  • Soromoni anotonga nyaya yevakadzi vaviri (16-28)

 • 4

  • Umambo hwaSoromoni (1-19)

  • Kugarika pakutonga kwaSoromoni (20-28)

   • Kugara vasina chekutya pasi pemuzambiringa nepasi pemuonde (25)

  • Uchenjeri hwaSoromoni nezvirevo zvake (29-34)

 • 5

  • Mambo Hiramu anopa zvekuvakisa (1-12)

  • Vanhu vakatorwa naSoromoni kuti vaite basa (13-18)

 • 6

  • Soromoni anovaka temberi (1-38)

   • Imba yemukati (19-22)

   • Makerubhi (23-28)

   • Mifananidzo yakatemererwa, madhoo, chivanze chemukati (29-36)

   • Temberi inopera kuvakwa mumakore anenge 7 (37, 38)

 • 7

  • Zvivakwa zvemuzinda waSoromoni (1-12)

  • Hiramu uyo aiva neunyanzvi anobatsira Soromoni (13-47)

   • Mbiru mbiri dzemhangura (15-22)

   • Dziva resimbi yakanyungudutswa (23-26)

   • Zvingoro 10 uye mabheseni emhangura (27-39)

  • Midziyo yegoridhe inopera kugadzirwa (48-51)

 • 8

  • Areka inoiswa mutemberi (1-13)

  • Soromoni anotaura nevanhu (14-21)

  • Munyengetero waSoromoni wekukumikidza temberi (22-53)

  • Soromoni anokomborera vanhu (54-61)

  • Zvibayiro uye mutambo wekukumikidza (62-66)

 • 9

  • Jehovha anozviratidzazve kuna Soromoni (1-9)

  • Chipo chakapiwa Mambo Hiramu naSoromoni (10-14)

  • Basa rakaitwa naSoromoni (15-28)

 • 10

  • Mambokadzi weShebha anoshanyira Soromoni (1-13)

  • Pfuma zhinji yaSoromoni (14-29)

 • 11

  • Madzimai aSoromoni anotsausa mwoyo wake (1-13)

  • Vanhu vaipikisa Soromoni (14-25)

  • Jerobhoamu anovimbiswa madzinza gumi (26-40)

  • Soromoni anofa; Rehobhoamu anoitwa mambo (41-43)

 • 12

  • Rehobhoamu anopindura nehasha (1-15)

  • Madzinza gumi anopanduka (16-19)

  • Jerobhoamu anoitwa mambo weIsraeri (20)

  • Rehobhoamu anorambidzwa kurwisa vaIsraeri (21-24)

  • Kunamata mhuru kwaJerobhoamu (25-33)

 • 13

  • Uprofita hwezvichaitika kuatari yekuBheteri (1-10)

   • Atari inotsemuka nepakati (5)

  • Munhu waMwari haana kuteerera (11-34)

 • 14

  • Ahija anoprofita zvichaitika kuna Jerobhoamu (1-20)

  • Rehobhoamu anotonga Judha (21-31)

   • Shishaki anouya kuzorwisa (25, 26)

 • 15

  • Abhijamu, mambo weJudha (1-8)

  • Asa, mambo weJudha (9-24)

  • Nadhabhi, mambo weIsraeri (25-32)

  • Bhaasha, mambo weIsraeri (33, 34)

 • 16

  • Mutongo waJehovha kuna Bhaasha (1-7)

  • Eraa, mambo weIsraeri (8-14)

  • Zimri, mambo weIsraeri (15-20)

  • Omri, mambo weIsraeri (21-28)

  • Ahabhi, mambo weIsraeri (29-33)

  • Hieri anovakazve Jeriko (34)

 • 17

  • Muprofita Eriya anotaura kuti mvura haisi kuzonaya (1)

  • Eriya anounzirwa zvekudya nemakunguo (2-7)

  • Eriya anoshanyira chirikadzi yekuZarefati (8-16)

  • Mwanakomana wechirikadzi anofa uye anomutswa (17-24)

 • 18

  • Eriya anosangana naObhadhiya naAhabhi (1-18)

  • Eriya nevaprofita vaBhaari paKameri (19-40)

   • ‘Kuva nemwoyo miviri’ (21)

  • Mvura inonaya pashure pemakore matatu nehafu (41-46)

 • 19

  • Eriya anotiza Jezebheri (1-8)

  • Jehovha anozviratidza kuna Eriya kuHorebhi (9-14)

  • Eriya anoudzwa kuti anozodza Hazaeri, Jehu, naErisha (15-18)

  • Erisha anogadzwa panzvimbo yaEriya (19-21)

 • 20

  • VaSiriya vanorwisa Ahabhi (1-12)

  • Ahabhi anokunda vaSiriya (13-34)

  • Uprofita hwezvichaitika kuna Ahabhi (35-43)

 • 21

  • Ahabhi anochiva munda wemizambiringa waNabhoti (1-4)

  • Jezebheri anoronga kuti Nabhoti aurayiwe (5-16)

  • Shoko raEriya kuna Ahabhi (17-26)

  • Ahabhi anozvininipisa (27-29)

 • 22

  • Jehoshafati anobatana naAhabhi (1-12)

  • Uprofita hwaMikaya hwekukundwa (13-28)

   • Mweya uchanonyengedza Ahabhi (21, 22)

  • Ahabhi anourayiwa kuRamoti-giriyedhi (29-40)

  • Jehoshafati anotonga Judha (41-50)

  • Ahaziya mambo weIsraeri (51-53)