Tsamba Yekutanga yaJohani 4:1-21

  • Kuedza mashoko akafemerwa (1-6)

  • Kuziva Mwari nekumuda (7-21)

    • “Mwari rudo” (8, 16)

    • Munhu ane rudo haatyi (18)

4  Vadiwa, musangotenda mashoko ese akafemerwa,*+ asi edzai mashoko akafemerwa* kuti muone kana achibva kuna Mwari,+ nekuti munyika mune vaprofita venhema vakawanda.+  Izvi ndizvo zvinoita kuti muzive mashoko akafemerwa anobva kuna Mwari: Mashoko ese akafemerwa anobva kuna Mwari anotsigira kuti Jesu Kristu akauya ari munhu wenyama.+  Asi mashoko ese akafemerwa asingabvumi Jesu haabvi kuna Mwari.+ Uyezve, iwayo ndiwo mashoko akafemerwa emunhu anopesana naKristu amakanzwa kuti achataurwa,+ uye iye zvino atova munyika.+  Vana vangu, imi munobva kuna Mwari, uye makakunda vanhu ivavo+ nekuti uya ari pamwe nemi+ mukuru kune uya ari pamwe nenyika.+  Ivo vanobva munyika;+ ndokusaka vachitaura zvinobva munyika uye nyika ichivateerera.+  Isu tinobva kuna Mwari. Munhu wese anosvika pakuziva Mwari anotiteerera;+ uye munhu wese asingabvi kuna Mwari haatiteereri.+ Iwayo ndiwo maziviro atinoita mashoko akafemerwa echokwadi nemashoko akafemerwa enhema.+  Vadiwa, ngatirambei tichidanana,+ nekuti rudo runobva kuna Mwari, uye munhu wese ane rudo akaberekwa naMwari uye anoziva Mwari.+  Munhu wese asina rudo haasati asvika pakuziva Mwari, nekuti Mwari rudo.+  Mwari akatiratidza rudo rwake pakuti akatuma Mwanakomana wake panyika, uyo akaberekwa ari mumwe oga,+ kuti tiwane upenyu pachishandiswa iye.+ 10  Rudo rwacho runooneka pakuti hatisi isu takada Mwari, asi ndiye akatida, akatuma Mwanakomana wake kuti ave chibayiro chekufukidza*+ zvivi zvedu.+ 11  Vadiwa, kana Mwari akatida zvakadai, isuwo tinofanira kudanana.+ 12  Hapana munhu akamboona Mwari.+ Kana tikaramba tichidanana, Mwari anoramba ainesu uye tinova nerudo rwake rwakakwana.+ 13  Tinoziva kuti tiri kuramba tiri pamwe naye uye iye ari pamwe nesu nekuti akatipa mweya wake. 14  Uyewo, isu pachedu takaona uye tiri kupupura kuti Baba vakatuma Mwanakomana wavo kuti ave muponesi wenyika.+ 15  Munhu wese anobvuma kuti Jesu Mwanakomana waMwari+ anoramba ari pamwe naMwari uye Mwari anoramba ari pamwe nemunhu akadaro.+ 16  Isu takasvika pakuziva uye pakubvuma kuti Mwari anotida.+ Mwari rudo,+ uye munhu anoramba aine rudo anoramba ari pamwe naMwari uye Mwari anoramba ari pamwe naye.+ 17  Nenzira iyi rudo rwakaratidzwa zvakakwana pakati pedu, kuti tive nerusununguko rwekutaura*+ pazuva rekutongwa, nekuti zvaari ndizvo zvatiriwo munyika ino. 18  Munhu ane rudo haatyi.+ Rudo rwakakwana runodzinga kutya, nekuti kutya kunotitadzisa kuita zvakawanda. Chokwadi, uya anotya haana rudo rwakakwana.+ 19  Tine rudo nekuti Mwari ndiye akatanga kutida.+ 20  Kana munhu achiti, “Ndinoda Mwari,” asi achivenga hama yake, anenge achireva nhema.+ Nekuti munhu asingadi hama yake+ yaanoona haangadi Mwari waasina kumboona.+ 21  Uye tine murayiro uyu waakatipa wekuti, munhu anoda Mwari anofanira kudawo hama yake.+

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “mweya yacho.”
ChiGir., “mweya yese.”
Kana kuti “chekuti tiyananisirwe.”
Kana kuti “tisatya.”