Tsamba Yekutanga yaJohani 1:1-10

  • Shoko reupenyu (1-4)

  • Kufamba muchiedza (5-7)

  • Tinofanira kureurura zvivi (8-10)

1  Tiri kukunyorerai nezvaiye akanga aripo kubvira pakutanga, watakanzwa nezvake, watakaona nemaziso edu, watakanyatsotarisa, watakabata nemaoko edu, iye shoko reupenyu,+  (chokwadi upenyu hwacho hwakaratidzwa pachena; takaona uye tiri kupupura kwamuri+ tichikuudzai nezveupenyu husingaperi+ hwaiva kuna Baba uye hwakaratidzwa pachena kwatiri),  tiri kukunyorerai nezvaiye watakaona uye watakanzwa,+ kuti nemiwo muwadzane* nesu. Uye mukuwadzana uku kwatiri kuita tiri kuwadzanawo naBaba neMwanakomana wavo Jesu Kristu.+  Uye tiri kunyora zvinhu izvi kuti tive nemufaro uzere.  Iri ndiro shoko ratakanzwa kwaari uye ratava kukuzivisai rekuti: Mwari chiedza+ uye maari hamuna kana rima.  Kana tichitaura kuti, “Tiri kuwadzana naye,” asi tichiramba tichifamba murima, tiri kureva nhema uye hatisi kuita zvinoenderana nechokwadi.+  Zvisinei, sezvo iye ari muchiedza, kana tichifamba muchiedza tiri kuwadzana pamwe chete, uye ropa raJesu Mwanakomana wake rinotichenesa pazvivi zvese.+  Kana tichitaura kuti, “Hatina chivi,” tiri kuzvinyengera+ uye chokwadi hachisi matiri.  Kana tikareurura zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama zvekuti anotiregerera zvivi zvedu uye anotichenesa pakusarurama kwese.+ 10  Kana tichitaura kuti, “Hatina kutadza,” tiri kumuita murevi wenhema, uye shoko rake harisi matiri.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mugoverane.”