Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku Rekutanga raSamueri

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Erikana nemadzimai ake (1-8)

  • Hana anonyengetera kuti ave nemwanakomana (9-18)

  • Samueri anoberekwa uye anopiwa kuna Jehovha (19-28)

 • 2

  • Munyengetero waHana (1-11)

  • Zvivi zvevanakomana vaviri vaEri (12-26)

  • Jehovha anotonga imba yaEri (27-36)

 • 3

  • Samueri anoshevedzwa kuti ave muprofita (1-21)

 • 4

  • VaFiristiya vanotora Areka (1-11)

  • Eri nevanakomana vake vanofa (12-22)

 • 5

  • Areka munharaunda yevaFiristiya (1-12)

   • Dhagoni anonyadziswa (1-5)

   • VaFiristiya vanorohwa nedenda (6-12)

 • 6

  • VaFiristiya vanodzorera Areka kuvaIsraeri (1-21)

 • 7

  • Areka muKiriyati-jearimu (1)

  • Samueri anoudza vanhu kuti: ‘Shumirai Jehovha chete’ (2-6)

  • VaIsraeri vanokunda kuMizpa (7-14)

  • Samueri anotonga Israeri (15-17)

 • 8

  • VaIsraeri vanoti vanoda mambo (1-9)

  • Samueri anoyambira vanhu (10-18)

  • Jehovha anobvuma kupa vaIsraeri mambo wavakumbira (19-22)

 • 9

  • Samueri anoonana naSauro (1-27)

 • 10

  • Sauro anozodzwa kuva mambo (1-16)

  • Sauro anomiswa pamberi pevanhu (17-27)

 • 11

  • Sauro anokunda vaAmoni (1-11)

  • Umambo hwaSauro hunosimbiswa (12-15)

 • 12

  • Mashoko aSamueri ekuonekana nevanhu (1-25)

   • ‘Musatevera zvinhu zvisina maturo’ (21)

   • Jehovha haazosiyi vanhu vake (22)

 • 13

  • Sauro anosarudza varwi (1-4)

  • Sauro anoita zvaasina kodzero yekuita (5-9)

  • Samueri anotsiura Sauro (10-14)

  • VaIsraeri vakanga vasina zvombo (15-23)

 • 14

  • Jonatani anorwa paMikmashi (1-14)

  • Vavengi vevaIsraeri vanourayiwa nyore nyore naMwari (15-23)

  • Sauro anoita mhiko asina kufunga (24-46)

   • Vanhu vanodya nyama pamwe chete neropa (32-34)

  • Hondo dzaSauro; mhuri yake (47-52)

 • 15

  • Sauro anorega kuteerera osiya Agagi ari mupenyu (1-9)

  • Samueri anotsiura Sauro (10-23)

   • “Kuteerera kunokunda chibayiro” (22)

  • Sauro anorambwa pakuva mambo (24-29)

  • Samueri anouraya Agagi (30-35)

 • 16

  • Samueri anozodza Dhavhidhi kuti azova mambo (1-13)

   • “Jehovha anoona zviri mumwoyo” (7)

  • Mweya waMwari unobviswa pana Sauro (14-17)

  • Dhavhidhi anotanga kuridzira Sauro rudimbwa (18-23)

 • 17

  • Dhavhidhi anokunda Goriyati (1-58)

   • Goriyati anoshora vaIsraeri (8-10)

   • Dhavhidhi anozvipira kumurwisa (32-37)

   • Dhavhidhi anorwa muzita raJehovha (45-47)

 • 18

  • Ushamwari hwaDhavhidhi naJonatani (1-4)

  • Kukunda kwaiita Dhavhidhi kunoita kuti Sauro aite godo (5-9)

  • Sauro anoedza kuuraya Dhavhidhi (10-19)

  • Dhavhidhi anoroora Mikari, mwanasikana waSauro (20-30)

 • 19

  • Sauro anoramba achivenga Dhavhidhi (1-13)

  • Dhavhidhi anotiza Sauro (14-24)

 • 20

  • Jonatani anoramba achitsigira Dhavhidhi (1-42)

 • 21

  • Dhavhidhi anodya chingwa chekuratidza kuNobhu (1-9)

  • Dhavhidhi anonyepedzera kupenga kuGati (10-15)

 • 22

  • Dhavhidhi kuAdhuramu neMizpe (1-5)

  • Sauro anoita kuti vapristi vekuNobhu vaurayiwe (6-19)

  • Abhiyatari anotiza (20-23)

 • 23

  • Dhavhidhi anonunura guta reKeira (1-12)

  • Sauro anotevera Dhavhidhi (13-15)

  • Jonatani anosimbisa Dhavhidhi (16-18)

  • Dhavhidhi anopotsa abatwa naSauro (19-29)

 • 24

  • Dhavhidhi anorega kuuraya Sauro (1-22)

   • Dhavhidhi anoremekedza muzodziwa waJehovha (6)

 • 25

  • Kufa kwaSamueri (1)

  • Nabhari anoramba chikumbiro chevarume vaDhavhidhi (2-13)

  • Abhigairi anoratidza uchenjeri (14-35)

   • ‘Homwe yeupenyu yaJehovha’ (29)

  • Nabhari uyo aiva benzi anorohwa naJehovha (36-38)

  • Abhigairi anova mudzimai waDhavhidhi (39-44)

 • 26

  • Dhavhidhi anorega zvakare kuuraya Sauro (1-25)

   • Dhavhidhi anoremekedza muzodziwa waJehovha (11)

 • 27

  • Dhavhidhi anopiwa Zikragi nevaFiristiya (1-12)

 • 28

  • Sauro anoenda kusvikiro rekuEndori (1-25)

 • 29

  • VaFiristiya vanonyumwira Dhavhidhi (1-11)

 • 30

  • VaAmareki vanopamba Zikragi voipisa (1-6)

   • Dhavhidhi anowana simba kuna Mwari (6)

  • Dhavhidhi anokunda vaAmareki (7-31)

   • Dhavhidhi anodzosa vanhu vanga vatapwa (18, 19)

   • Mutemo waDhavhidhi pazvinhu zvinenge zvapambwa (23, 24)

 • 31

  • Kufa kwaSauro nevanakomana vake vatatu (1-13)