Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba Yekutanga Kuna Timoti

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1, 2)

  • Kuyambirwa nezvevadzidzisi venhema (3-11)

  • Pauro anoratidzwa nyasha (12-16)

  • Mambo asingagumi (17)

  • ‘Irwa hondo yakanaka’ (18-20)

 • 2

  • Kunyengeterera vanhu vakasiyana-siyana (1-7)

   • Mwari mumwe chete, murevereri mumwe chete (5)

   • Rudzikinuro runoenzanirana nevanhu vese (6)

  • Kurayirwa kwevarume nevakadzi (8-15)

   • Kupfeka zvinoratidza kuva nemwero (9, 10)

 • 3

  • Zvinotarisirwa kuti munhu akodzere kuva mutariri (1-7)

  • Zvinotarisirwa kuti munhu akodzere kuva mushumiri weungano (8-13)

  • Chakavanzika chitsvene chekuzvipira kuna Mwari (14-16)

 • 4

  • Kuyambirwa nezvedzidziso dzemadhimoni (1-5)

  • Kuva mushumiri waKristu akanaka (6-10)

   • Kusimbisa muviri kuchienzaniswa nekuzvipira kuna Mwari (8)

  • Chenjerera madzidzisiro ako (11-16)

 • 5

  • Kubata zvakanaka vakuru nevadiki (1, 2)

  • Kubatsira chirikadzi (3-16)

   • Kuriritira mhuri (8)

  • Kudzai vakuru vanoshanda nesimba (17-25)

   • ‘Waini shomanana nekuda kwemudumbu mako’ (23)

 • 6

  • Varanda vanofanira kukudza vanatenzi vavo (1, 2)

  • Vadzidzisi venhema uye kuda mari (3-10)

  • Kurayirwa kwemunhu waMwari (11-16)

  • Pfuma pamabasa akanaka (17-19)

  • Chengetedza zvakaiswa mumaoko ako (20, 21)