Zvirevo 9:1-18

9  Uchenjeri hwechokwadi+ hwakavaka imba yahwo;+ hwakaveza mbiru dzahwo nomwe.  Hwakaronga kuuraya mhuka dzahwo; hwakavhenganisa waini yahwo; kupfuura izvozvo, hwakagadzira tafura yahwo yezvokudya.+  Hwakatuma vashandikadzi vahwo, kuti hushevedzere huri pamusoro penzvimbo dzakakwirira dzetaundi huchiti:  “Munhu wose asina zivo, ngaatsaukire pano.”+ Kumunhu wose ane mwoyo usina njere+—ihwo hwakati kwaari:  “Uya, idya zvokudya zvangu uye unwewo waini yandavhenganisa.+  Siyana nevasina zivo urambe uchirarama,+ ufambe zvakarurama munzira yokunzwisisa.”+  Munhu anoruramisa museki anozviunzira ruzvidzo,+ uye uya anotsiura munhu akaipa—anozviunzira urema.+  Usatsiura museki, kuti arege kukuvenga.+ Tsiura munhu akachenjera uye iye achakuda.+  Rayiridza munhu akachenjera uye iye achawedzera kuchenjera.+ Ipa munhu akarurama zivo uye iye achawedzera kudzidza. 10  Kutya Jehovha ndiko kutanga kwouchenjeri,+ uye kuziva Mutsvenetsvene ndiko kunzwisisa.+ 11  Nokuti ini ndichaita kuti mazuva ako ave mazhinji,+ uye iwe uchawedzerwa makore oupenyu.+ 12  Kana ukava munhu akachenjera, unova nouchenjeri iwe pachako;+ uye kana ukava museki, iwe woga ndiwe uchazvionera.+ 13  Mukadzi benzi haana kugadzikana.+ Iye haambofungi uye haana kana chaanoziva.+ 14  Anogara pasuo reimba yake, pachigaro, munzvimbo dzakakwirira dzetaundi,+ 15  kuti ashevedzere kune vaya vanopfuura nenzira, vaya vanoenda vakananga mberi vari pamakwara avo, achiti:+ 16  “Munhu wose asina zivo ngaatsaukire pano.”+ Kumunhu wose ane mwoyo usina njere+—iye anotiwo kwaari: 17  “Mvura yokuba inotapira,+ uye zvokudya zvinodyiwa pakavanda—zvinonaka.”+ 18  Asi haazivi kuti vaya vasina simba vari murufu varipo, kuti vaya vanoshevedzwa naye vari munzvimbo dzakadzikira dzeSheori.+

Mashoko Emuzasi