Zvirevo 5:1-23

5  Mwanakomana wangu, haiwa, teerera uchenjeri hwangu.+ Rerekera nzeve dzako kuungwaru hwangu,+  kuti urinde mano okufunga;+ uye miromo yako ngaichengetedze zivo.+  Nokuti miromo yomukadzi mutorwa inoramba ichidonha zvinotapira sezvinoita zinga rouchi,+ uye mukanwa make munotsvedzerera kupfuura mafuta.+  Asi mugumisiro wake unovava sezvinoita muti unovava;+ wakapinza sebakatwa rinocheka nekwose.+  Tsoka dzake dzinoburukira kurufu.+ Nhanho dzake dzinotungamirira kuSheori.+  Haafungi nezvegwara roupenyu.+ Haazivi kuti makwara ake anotsaukira kupi.+  Zvino, haiwa imi vanakomana vangu, nditeererei+ uye regai kutsauka pamashoko omuromo wangu.+  Ramba uri kure naye, uye usaswedera pedyo nesuo reimba yake,+  kuti urege kupa vamwe kukudzwa kwako,+ kana kupa makore ako kuzvinhu zvine utsinye;+ 10  kuti vamwe vanhuwo zvavo varege kuzvigutsa nesimba rako,+ uyewo kuti zvinhu zvawakawana uchirwadziwa zvirege kuva muimba yomunhu wokune imwe nyika,+ 11  uyewo kuti usazogomera mangwana+ nyama yako nomuviri wako pazvinopera.+ 12  Uchazoti: “Chokwadi ndakavenga kurangwa+ uye mwoyo wangu hauna kuremekedza kutsiurwa!+ 13  Handina kuteerera inzwi revarayiridzi vangu,+ uye handina kurerekera nzeve yangu kuvadzidzisi vangu.+ 14  Ndakapinda mumarudzi ose ezvakaipa+ zviri nyore ndiri pakati peungano nepakati pegungano.”+ 15  Inwa mvura yomumugodhi wako chaiwo, nemvura inoyerera yetsime rako chairo.+ 16  Zvitubu zvako zvinofanira kuparadzirwa kunze kwemasuo,+ uye hova dzako dzemvura dzinofanira kuparadzirwa munzvimbo dzinoungana vanhu here? 17  Ngazvive zvako woga, kwete zvevamwe vanhuwo zvavo vauinavo.+ 18  Tsime rako ngarikomborerwe,+ uye fara nomudzimai wouduku hwako,+ 19  iyo nondo hadzi yakanaka nembudzi yomumakomo inofadza kwazvo.+ Mazamu ake ngaakugutse nguva dzose.+ Fadzwa norudo rwake nguva dzose.+ 20  Saka, mwanakomana wangu, nei iwe uchifanira kufadzwa nomukadzi mutorwa kana kuti kumbundira chipfuva chomukadzi wokumwe?+ 21  Nokuti nzira dzomunhu dziri pamberi pemaziso aJehovha,+ uye iye anofunga nezvemakwara ake ose.+ 22  Munhu akaipa achabatwa nokukanganisa kwake,+ uye achabatwa netambo dzechivi chake.+ 23  Iye ndiye achafa nokuda kwokusarangwa,+ uye nokuti anorasika nokuwanda kwoupenzi hwake.+

Mashoko Emuzasi