Zvirevo 31:1-31

31  Mashoko amambo Remueri, iro shoko guru+ raakapiwa naamai vake vachimururamisa:+  Ndiri kutii, haiwa mwanakomana wangu, haiwa mwanakomana wedumbu rangu,+ haiwa mwanakomana wemhiko dzangu?+  Usapa vakadzi simba rako,+ kana kupa nzira dzako kuzvinhu zvinoparadza madzimambo.+  Hazvina kukodzera madzimambo, haiwa Remueri, hazvina kukodzera madzimambo kuti anwe waini kana machinda kuti ati: “Doro rinodhaka riri kupi?”+  kuti munhu arege kunwa akakanganwa zvakatemwa, akatsaudzira mhosva yevanakomana vanotambudzika.+  Ipai uya ava kuda kuparara doro rinodhaka,+ uye ipai mweya ine shungu waini.+  Munhu ngaanwe akanganwe urombo hwake, uye munhu ngaarege kuyeukazve kunetseka kwake.  Shama muromo wako nokuda kwembeveve,+ pamhosva yevaya vose vanopfuura.+  Shama muromo wako, tonga zvakarurama uye urwire mhosva yomunhu anotambudzika nomurombo.+ א [ʼAʹleph]* 10  Ndiani angawana mudzimai anokwanisa?+ Iye anokosha kupfuura matombo ekorari nokure. ב [Behth] 11  Mwoyo womurume wake unovimba naye, uye hapana pfuma inoshayikwa.+ ג [Giʹmel] 12  Anomupa mubayiro wezvakanaka, kwete zvakaipa, mazuva ose oupenyu hwake.+ ד [Daʹleth] 13  Anotsvaka mvere dzemakwai nerineni, uye anoruka chero chinofarirwa nemaoko ake.+ ה [Heʼ] 14  Anoita sengarava dzomutengesi.+ Anouya nezvokudya zvake zvichibva kure. ו [Waw] 15  Anomukawo huchiri usiku,+ opa veimba yake zvokudya nomugove wakatarirwa vakadzi vake vaduku.+ ז [Zaʹyin] 16  Anofunga nezvomunda outenga;+ anodyara munda wemizambiringa nezvaakawana nemaoko ake.+ ח [Chehth] 17  Anosunga muhudyu make nesimba, uye anosimbisa maoko ake.+ ט [Tehth] 18  Anoona kuti kutengesa kwake kwakanaka; rambi rake haridzimi usiku.+ י [Yohdh] 19  Anotambanudzira maoko ake kune chakamonererwa shinda, uye maoko ake anobata chokugadzirisa shinda.+ כ [Kaph] 20  Anotambanudzira munhu anotambudzika chanza chake, uye anotambanudzira murombo maoko ake.+ ל [Laʹmedh] 21  Haatyiri veimba yake nokuda kwechando, nokuti vose veimba yake vakavirikidza nguo.+ מ [Mem] 22  Akazvigadzirira machira epamubhedha.+ Zvipfeko zvake ndezverineni nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka.+ נ [Nun] 23  Murume+ wake munhu anozivikanwa pamagedhi,+ paanogara pasi nevarume vakuru venyika yacho. ס [Saʹmekh] 24  Anotogadzirawo nguo dzomukati+ achidzitengesa, uye anopa vatengesi mabhandi. ע [ʽAʹyin] 25  Simba norunako ndizvo zvipfeko zvake,+ uye anoseka zuva riri mberi.+ פ [Peʼ] 26  Anoshama muromo wake nouchenjeri,+ uye mutemo womutsa worudo uri parurimi rwake.+ צ [Tsa·dhehʹ] 27  Anotarisira zvinoitwa muimba yake, uye haadyi zvokudya zvousimbe.+ ק [Qohph] 28  Vanakomana vake vanosimuka vachimuti anofara;+ murume wake anosimuka, uye anomurumbidza.+ ר [Rehsh] 29  Kune vanasikana+ vazhinji vakaratidza kuti vanokwanisa, asi iwe—unovakunda vose.+ ש [Shin] 30  Chimiro chinganyengera,+ uye kunaka kungasabatsira;+ asi mukadzi anotya Jehovha ndiye anorumbidzwa.+ ת [Taw] 31  Mupei zvibereko zvemaoko ake,+ uye mabasa ake ngaamurumbidze kunyange pamagedhi.+

Mashoko Emuzasi

Zvi 31:10 Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru.