Zvirevo 29:1-27

29  Munhu anongoramba achitsiurwa+ asi achiomesa mutsipa wake+ achangoerekana atyorwa, uye haazombopori.+  Kana vakarurama vakava vazhinji, vanhu vanofara;+ asi kana munhu akaipa achitonga, vanhu vanogomera.+  Munhu anoda uchenjeri anoita kuti baba vake vafare,+ asi munhu anoshamwaridzana nepfambi anoparadza zvinhu zvinokosha.+  Kana mambo akaruramisira, anoita kuti nyika irambe yakamira,+ asi munhu anoda pfumbamuromo anoiparadza.+  Murume anotaurira shamwari yake zvokubata kumeso+ anotambanudzira tsoka dzake mambure.+  Pakudarika kwomunhu akaipa pane musungo,+ asi munhu akarurama anoshevedzera nomufaro uye anofara.+  Munhu akarurama ane hanya nokuziva mhosva yevakaderera.+ Munhu akaipa haana hanya nokuziva izvozvo.+  Varume vanotaura vachizvirumbidza vanopisa taundi,+ asi vaya vakachenjera vanodzora kutsamwa.+  Kana munhu akachenjera ava kutongana nebenzi—iro rinotsamwa uyewo rinoseka, uye iye haazorori.+ 10  Varume vanoda kuteura ropa vanovenga munhu asina chaanopomerwa;+ asi vakarurama, vanoramba vachitsvaka mweya womumwe nomumwe.+ 11  Benzi rinobudisa hasha dzaro dzose, asi munhu akachenjera anoramba akadzikama kusvikira pakupedzisira.+ 12  Kana mutongi achiteerera mashoko enhema, vose vanomushandira vachava vakaipa.+ 13  Murombo nomunhu anodzvinyirira vanosangana pamwe chete;+ asi Jehovha anovhenekera maziso avo vose.+ 14  Kana mambo achitonga vakaderera nokutendeka,+ chigaro chake chichasimbiswa kwazvo kwenguva yose.+ 15  Shamhu nokutsiura ndizvo zvinopa uchenjeri;+ asi mukomana anongoregwa hake achanyadzisa amai vake.+ 16  Kana vakaipa vakava vazhinji, kudarika kunowanda; asi vaya vakarurama vachaona kuparara kwavo.+ 17  Ranga mwanakomana wako, akuunzire zororo uye afadze mweya wako kwazvo.+ 18  Kana vanhu vasina zvavanoratidzwa havadzoreki,+ asi vaya vanochengeta mutemo vanofara.+ 19  Mushandi haazobvumi kururamiswa nemashokowo zvawo,+ nokuti anonzwisisa asi haateereri.+ 20  Unoona munhu anokurumidza kutaura here?+ Benzi rine tariro kupfuura iye.+ 21  Kana munhu achitunhira mushandi wake kubvira achiri muduku, iye achazova munhu asingaongi muupenyu hwake hwapashure. 22  Munhu asingatani kutsamwa anomutsa kukakavara,+ uye munhu anoda hasha anodarika kazhinji.+ 23  Kuzvikudza kwomunhu wepanyika kuchamuninipisa,+ asi anozvininipisa achakudzwa.+ 24  Munhu anoshamwaridzana nembavha anovenga mweya wake.+ Anganzwa mhiko yokutuka, asi hapana zvaanotaura.+ 25  Kutya munhu ndiko kunounza musungo,+ asi anovimba naJehovha achadzivirirwa.+ 26  Kune vazhinji vanotsvaka kunzwirwa nyasha nomutongi,+ asi kururamisirwa kwomunhu kunobva kuna Jehovha.+ 27  Munhu asingaruramisiri chinhu chinosemesa vakarurama,+ asi munhu akarurama munzira dzake anosemesa munhu akaipa.+

Mashoko Emuzasi