Zvirevo 28:1-28

28  Munhu akaipa anotiza pasina anomudzingirira,+ asi vakarurama vakaita somwana weshumba ane chivimbo.+  Nemhaka yokudarika kwenyika machinda ayo anotevedzana anova mazhinji,+ asi kana paine munhu anonzwisisa ane zivo yezvakarurama, muchinda wacho achagara kwenguva refu.+  Murume murombo anobiridzira+ vakaderera akafanana nemvura inokukura zvokuti hapavi nezvokudya.  Vaya vanosiya mutemo vanorumbidza munhu akaipa,+ asi vaya vanochengeta mutemo vanokakavadzana navo.+  Varume vanoda zvakaipa havagoni kunzwisisa kutonga, asi vaya vanotsvaka Jehovha vanogona kunzwisisa zvinhu zvose.+  Murombo anofamba mukururama kwake ari nani kupfuura munhu asina kururama munzira dzake, kunyange zvake akapfuma.+  Mwanakomana anonzwisisa anochengeta mutemo,+ asi anoshamwaridzana nevanokara anonyadzisa baba vake.+  Munhu anowedzera zvinhu zvake zvinokosha nomubereko+ nechimbadzo anongozviunganidzira munhu anonzwira nyasha vakaderera.+  Munhu anoita kuti nzeve yake irege kunzwa mutemo+—kunyange munyengetero wake chinhu chinosemesa.+ 10  Munhu anotsausira vakarurama+ munzira yakaipa achawira mugomba rake,+ asi vasina mhosva vachagara nhaka yezvakanaka.+ 11  Mupfumi anozviti akachenjera,+ asi akaderera anonzwisisa anomuongorora.+ 12  Kana vakarurama vachipembera nomufaro,+ pane runako rukuru; asi kana vakaipa vachisimuka, munhu anoita kuti arege kuzivikanwa.+ 13  Munhu anofukidza kudarika kwake haazobudiriri,+ asi anoreurura nokuzvisiya achanzwirwa ngoni.+ 14  Munhu anogara achitya anofara,+ asi anoomesa mwoyo wake achawira mudambudziko.+ 15  Mutongi akaipa anotonga vanhu vakaderera akaita seshumba inoomba nebheya rinomhanya-mhanya.+ 16  Mutungamiriri asina ungwaru hwechokwadi anewo miitiro yokubiridzira mizhinji,+ asi munhu anovenga mubereko usina kururama+ achaita kuti mazuva ake ave mazhinji. 17  Munhu anoremerwa nemhosva yeropa yomweya achatizira mugomba.+ Ngavarege kumubata. 18  Munhu anofamba asina mhosva achaponeswa,+ asi asina kururama munzira dzake achabva angowa.+ 19  Munhu anorima munda wake achava nezvokudya zvakakwana,+ asi uya anotevera zvinhu zvisina zvazvinobatsira achava nourombo kwazvo.+ 20  Munhu ane mabasa okutendeka achawana zvikomborero zvizhinji,+ asi uya anoda kuchimbidza kuwana pfuma haazorambi asina mhosva.+ 21  Kusarura hakuna kunaka,+ uyewo kuti murume akagwinya adarike nokuda kwechimedu chechingwa hakuna kunaka. 22  Munhu ane ziso rine shanje anomhanyira zvinhu zvinokosha,+ asi haazivi kuti kushayiwa kuchamuwira. 23  Munhu anotsiura mumwe munhu+ achazonzwirwa nyasha kupfuura uya anotaura zvokubata kumeso norurimi rwake. 24  Munhu anobira baba vake naamai+ vake uye anoti: “Hakusi kudarika,”+ ishamwari yomunhu anoparadza. 25  Munhu ane mweya unozvitutumadza anomutsa kukakavara,+ asi uya anovimba naJehovha achakodzwa.+ 26  Munhu anovimba nomwoyo wake ibenzi,+ asi uya anofamba akachenjera ndiye achapukunyuka.+ 27  Munhu anopa murombo haazoshayiwi,+ asi uya anovanza maziso ake achatukwa kazhinji.+ 28  Vakaipa pavanosimuka, munhu anovanda;+ asi pavanoparara, vakarurama vanova vazhinji.+

Mashoko Emuzasi