Zvirevo 27:1-27

27  Usazvirumbidza pamusoro pezuva rinotevera,+ nokuti hauzivi zvichaunzwa nezuva racho.+  Rumbidzwa nomumwe munhu, kwete nomuromo wako; wokune imwe nyika ngaadaro, kwete miromo yako.+  Kunetsa kwebenzi kunorema kupfuura zvinhu zviviri+ zvinoti, kurema kwedombo uye mutoro wejecha.+  Kune utsinye hwehasha, uyewo hasha dzakaita semafashamo,+ asi ndiani angamira pamberi pegodo?+  Kutsiurwa pachena kuri nani+ kupfuura rudo runovanzwa.  Maronda anokonzerwa nomunhu anokuda ndeokutendeka,+ asi kutsvoda kwomuvengi zvinhu zvinofanira kutetererwa.+  Mweya wakaguta uchatsika-tsika uchi hwomumazinga, asi kumweya une nzara zvinhu zvose zvinovava zvinotapira.+  Munhu anotiza panzvimbo yake+ akafanana neshiri inotiza mudendere rayo.+  Mafuta nerusenzi+ ndizvo zvinofadza mwoyo, ndizvo zvakaitawo kufadza kweshamwari nokuda kwezano rainopa romweya wose.+ 10  Usasiya shamwari yako kana shamwari yababa vako, uye usapinda mumba mehama yako pazuva raunenge uine dambudziko. Muvakidzani ari pedyo ari nani kupfuura hama iri kure.+ 11  Mwanakomana wangu, iva akachenjera ufadze mwoyo wangu,+ kuti ndigone kupindura iye anondishora.+ 12  Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda;+ vasina zivo vanopfuura havo votambura migumisiro yacho.+ 13  Kana munhu akazviita chokumbofanobata kumunhu waasingazivi, tora nguo yake;+ uye kana kuri kumukadzi wokumwe, mutorere chokumbofanobata.+ 14  Munhu anokomborera wokwake nenzwi guru mangwanani, achanzi atuka.+ 15  Mudzimai anokakavara akafanana nedenga reimba rinodonha mvura rinoita kuti munhu atize pazuva remvura inoramba ichingonaya.+ 16  Ani naani anomudzivirira anodzivirira mhepo, uye ruoko rwake rworudyi ruchava nemafuta. 17  Simbi inorodzwa nesimbi. Saizvozvo munhu anorodza chiso chomumwe.+ 18  Anochengetedza muonde achadya michero yawo,+ uye anorinda tenzi wake achakudzwa.+ 19  Chiso zvachinotarisana nechiso mumvura, ndizvo zvinoitawo mwoyo womunhu nomwoyo womunhu. 20  Sheori nenzvimbo yokuparadza+ hazviguti;+ uyewo maziso omunhu haaguti.+ 21  Hari yokunatsira ndeyesirivha,+ uye vira nderendarama;+ asi munhu anoedzwa maererano nokurumbidzwa kwake.+ 22  Kunyange ukadzvura benzi nomutsi muduri kuti ritsetseke, pakati pezviyo zvakabanzuka, upenzi hwaro hahuzobvi pariri.+ 23  Unofanira kunyatsoziva kuti makwai ako akadini. Isa mwoyo wako pamapoka ako ezvipfuwo;+ 24  nokuti pfuma haigari nokusingagumi,+ uyewo korona yamambo haigari kwezvizvarwa zvose. 25  Uswa hwakasvibirira hwapera, uswa huchangomera hwabuda, uye zvinomera pamakomo zvaunganidzwa.+ 26  Makondohwe maduku ndeokuti uwane zvipfeko,+ uye nhongo ndidzo mutengo womunda. 27  Mukaka wembudzi uchakwana kuva zvokudya zvako, zvokudya zvemhuri yako, uye zvokurarama nazvo+ zvevasikana vako.

Mashoko Emuzasi