Zvirevo 21:1-31

21  Mwoyo wamambo wakaita sehova dzemvura dziri muruoko rwaJehovha.+ Anoutendeudzira kwose kwose kwaanoda.+  Nzira dzose dzomunhu dzakarurama mukuona kwake,+ asi Jehovha ndiye anoona zvakaita mwoyo.+  Kuita zvakarurama uye kururamisira zvinodiwa naJehovha kupfuura chibayiro.+  Maziso anozvikudza nomwoyo unozvitutumadza,+ iro rambi revakaipa, chivi.+  Zvirongwa zvomunhu anoshingaira zvinobatsira,+ asi munhu wose anokurumidzira zvinhu achashayiwa njere.+  Kuwana pfuma norurimi runoreva nhema imhepo inofemwa inopeperetswa,+ kune vaya vanotsvaka rufu.+  Kupamba kunoitwa nevakaipa kuchavazvuzvurudza,+ nokuti vakaramba kururamisira.+  Munhu, kunyange mumwe munhuwo zvake, haana kururama panzira yake;+ asi munhu akachena akarurama pabasa rake.+  Zviri nani kugara pakona yedenga reimba+ pane kugara muimba imwe chete nomudzimai anokakavara.+ 10  Mweya womunhu akaipa unopanga zvakaipa;+ haanzwiri nyasha mumwe wake.+ 11  Munhu asina zivo anochenjedzwa nokuripiswa kwomuseki;+ uye munhu paanoita kuti munhu akachenjera ave nenjere, iye anowana zivo.+ 12  Munhu Akarurama anofunga nezveimba yomunhu akaipa,+ achiwisira vakaipa pasi kuti vawane dambudziko ravo.+ 13  Munhu anovhara nzeve yake kuti arege kunzwa kuchema kwokunyunyuta kweakaderera,+ iye achashevedzerawo asi haazopindurwi.+ 14  Chipo chinoitwa pakavanda chinodzikamisa kutsamwa;+ uye pfumbamuromo inenge iri munguo nechepachipfuva+ inodzikamisa hasha dzakasimba. 15  Kururamisira kunofadza munhu akarurama,+ asi pane chimwe chinhu chinotyisa kwazvo kune vaya vanoita zvinhu zvinokuvadza.+ 16  Munhu anotsauka panzira yenjere,+ achazorora muungano yevaya vasina simba vari murufu.+ 17  Munhu anongoda zvemafaro achava munhu anoshayiwa;+ anoda waini nemafuta haazowani pfuma.+ 18  Munhu akaipa rudzikinuro rwomunhu akarurama;+ asi munhu anonyengera anotora nzvimbo yevakarurama.+ 19  Zviri nani kugara murenje pane kugara nomudzimai anokakavara uchinetseka.+ 20  Munzvimbo yokugara yomunhu akachenjera mune pfuma inokosha nemafuta,+ asi benzi richazvimedza.+ 21  Munhu anotevera kururama+ nomutsa worudo achawana upenyu, kururama, nokukudzwa.+ 22  Munhu akachenjera anokwira achipinda kunyange muguta revarume vane simba, kuti aputse simba rarinovimba naro.+ 23  Munhu anochenjerera muromo wake norurimi rwake anochengeta mweya wake pakutambudzika.+ 24  Mudadi anozvikudza, anozvitutumadza ndiro zita romunhu anoshatirwa kwazvo achizvikudza.+ 25  Kupanga kwesimbe kuchaiuraya, nokuti maoko ayo akaramba kushanda.+ 26  Zuva rose inongopanga kwazvo, asi munhu akarurama anopa uye haana chaanonyima.+ 27  Chibayiro chinopiwa nevakaipa chinhu chinosemesa.+ Zvakadini kana munhu akachiunza pamwe chete nokusazvibata.+ 28  Chapupu chinoreva nhema chichaparara,+ asi munhu anoteerera achataura nokusingaperi.+ 29  Munhu akaipa ane chiso chisinganyari,+ asi munhu akarurama ndiye achasimbisa nzira dzake kwazvo.+ 30  Hapana uchenjeri, kana ungwaru chero hupi zvahwo, kana zano chero ripi zvaro zvingarwisana naJehovha.+ 31  Bhiza rinogadzirirwa zuva rokurwa,+ asi ruponeso ndorwaJehovha.+

Mashoko Emuzasi