Zvirevo 17:1-28

17  Zviri nani kuva nechingwa chakaoma paine runyararo,+ pane kuva neimba izere nezvibayiro zvokupopotedzana.+  Mushandi ane njere achatonga mwanakomana anoita zvinonyadzisa,+ uye achava nomugove wenhaka pakati pehama.+  Hari yokunatsira ndeyesirivha uye vira nderendarama,+ asi Jehovha ndiye muongorori wemwoyo.+  Munhu anoita zvakaipa anoteerera muromo unotaura zvinhu zvinokuvadza.+ Murevi wenhema anoteerera rurimi runokonzera nhamo.+  Munhu anonyomba murombo anonyomba Muiti wake.+ Munhu anofarira njodzi yomumwe haazoregi kurangwa.+  Korona yevakwegura vazukuru,+ uye kunaka kwevanakomana ndivanababa+ vavo.  Kutaura kwakarurama hakukodzeri benzi.+ Zvakadini nokutaura kwenhema kumunhu anokudzwa!+  Chipo idombo rinokosha rinofarirwa nomuridzi waro.+ Kwose kwose kwaanoenda anobudirira.+  Munhu anofukidza kudarika anotsvaka rudo,+ uye uya anoramba achitaura nezvenyaya yacho anoparadzanisa vaya vanoshamwaridzana.+ 10  Kutsiura kunoshanda zvakanyanya kumunhu anonzwisisa+ kupfuura kurova benzi kane zana.+ 11  Munhu akaipa anoramba achingotsvaka kupandukira,+ uye anotumirwa nhume ine utsinye.+ 12  Zviri nani kuti munhu asangane nemhuka inonzi bheya yafirwa nevana vayo+ pane kusangana nebenzi noupenzi hwaro.+ 13  Munhu anotsiva zvakanaka nokuita zvakaipa,+ zvakaipa hazvizobvi pamba pake.+ 14  Kutanga kwokukakavara kwakaita somunhu anovhurira mvura;+ saka ibva kupopotedzana kusati kwatanga.+ 15  Munhu anoti munhu akaipa akarurama+ uye anoti munhu akarurama akaipa+—vose zvavo vanosemesa Jehovha.+ 16  Nei muruoko rwebenzi muine mutengo wokuwana uchenjeri,+ asi iye asina mwoyo une njere?+ 17  Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose,+ uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika.+ 18  Munhu ane mwoyo usina njere anobatana maoko+ nomumwe achiita chibvumirano, achizviita chokumbofanobata pamberi peshamwari yake.+ 19  Munhu anoda kudarika anoda kukakavara.+ Munhu anoita kuti pasuo rake pave pakakwirira anotsvaka kuputsika.+ 20  Munhu ane mwoyo usina kururama haazowani zvakanaka,+ uye munhu anonyengera norurimi rwake achawira mudambudziko.+ 21  Munhu anobereka mwana benzi—achashungurudzwa;+ uye baba vomwana benzi havafari.+ 22  Mwoyo unofara unorapa,+ asi kushushikana kunoomesa mapfupa.+ 23  Munhu akaipa achatora pfumbamuromo pachipfuva+ kuti atsaudzire makwara okururamisira.+ 24  Uchenjeri huri pamberi pomunhu anonzwisisa,+ asi maziso ebenzi ari kumugumo kwenyika.+ 25  Mwanakomana benzi anotsamwisa baba vake,+ uye anorwadzisa iye akamubereka.+ 26  Uyezve, kuripisa munhu akarurama hakuna kunaka.+ Kurova vanokudzwa kunopesana nezvakarurama.+ 27  Munhu anorega kutaura mashoko ake ane zivo,+ uye munhu ane ungwaru akadzikama.+ 28  Kunyange benzi, parinenge rakanyarara, richanzi rakachenjera;+ munhu anovhara miromo yake, achanzi anonzwisisa.

Mashoko Emuzasi