Zvakazarurwa 22:1-21

22  Zvino iyo yakandiratidza rwizi rwemvura youpenyu,+ inoonekera sekristaro, ichiyerera ichibva pachigaro choumambo chaMwari necheGwayana+  ichidzika nepakati pomugwagwa wakafara weguta racho. Mhiri kuno kworwizi nemhiri uko kwakanga kuine miti+ youpenyu inobereka zvibereko zvomuchero gumi nezviviri, ichibereka michero yayo mwedzi mumwe nomumwe.+ Mashizha emiti yacho akanga ari okurapa marudzi.+  Hapachazovi nokutuka+ chero kupi zvako. Asi chigaro choumambo chaMwari+ necheGwayana+ zvichava muguta, uye varanda vake vachamuitira basa dzvene;+  vachaona chiso chake,+ uye zita rake richava pahuma dzavo.+  Uyewo, usiku hunenge husisipo,+ uye havazodi havo chiedza cherambi uyewo havazovi nechiedza chezuva, nokuti Jehovha Mwari achavavhenekera,+ uye ivo vachatonga semadzimambo nokusingaperi-peri.+  Zvino iyo yakati kwandiri: “Mashoko aya akatendeka uye ndeechokwadi;+ chokwadi, Jehovha Mwari wemashoko akafuridzirwa+ evaprofita+ akatuma ngirozi yake kuti iratidze varanda vake zvinhu zvinofanira kukurumidza kuitika.+  Tarirai! Ndiri kukurumidza kuuya.+ Anofara munhu ari kuchengeta mashoko ouprofita hwomupumburu uyu.”+  Naizvozvo, ini Johani ndini ndakanga ndichinzwa uye ndichiona zvinhu izvi. Pandakanga ndanzwa uye ndaona, ndakawira pasi kuti ndinamate+ ndiri pamberi petsoka dzengirozi yakanga ichindiratidza zvinhu izvi.  Asi yakandiudza kuti: “Chenjerera! Usadaro! Ndinongovawo muranda pamwe chete newe nowehama dzako vaprofita+ nowevaya vari kuchengeta mashoko omupumburu uyu. Namata Mwari.”+ 10  Iyo yakandiudzawo kuti: “Usaisa chisimbiso pamashoko ouprofita hwomupumburu uyu, nokuti nguva yakatarwa yava pedyo.+ 11  Uyo ari kuita zvisina kururama, ngaarambe achiita zvisina kururama;+ uye munhu ane tsvina ngaarambe achiva netsvina;+ asi munhu akarurama+ ngaarambe achiita zvakarurama, uye mutsvene ngaarambe achiitwa mutsvene.+ 12  “‘Tarirai! Ndiri kukurumidza kuuya,+ uye ndine mubayiro+ wandinopa, kuti ndipe mumwe nomumwe maererano nebasa rake.+ 13  Ndini Arufa naOmega,+ wokutanga nowokupedzisira,+ mavambo nomugumo. 14  Vanofara vaya vanogeza nguo dzavo,+ kuti vave nekodzero yokuenda kumiti youpenyu+ uye kuti vapinde muguta nepamagedhi aro.+ 15  Kunze ndiko kune imbwa+ nevaya vane tsika yokuita zvemidzimu+ nezvifeve+ nemhondi nevanonamata zvidhori nomunhu wose anoda nhema uye anoramba achireva nhema.’+ 16  “‘Ini, Jesu, ndakatuma ngirozi yangu kuti ikupupurirei pamusoro pezvinhu izvi nokuda kweungano. Ndini mudzi+ nomwana+ waDhavhidhi, uye nyamasase.’”+ 17  Mudzimu+ nomwenga+ vanoramba vachiti: “Uya!” Munhu wose anonzwa ngaati: “Uya!”+ Munhu wose anonzwa nyota ngaauye;+ munhu wose anoda ngaatore mvura youpenyu asingatengi.+ 18  “Ndiri kupupurira munhu wose anonzwa mashoko ouprofita hwomupumburu uyu ndichiti: Kana munhu akawedzera+ pazvinhu izvi, Mwari achamuwedzera matambudziko+ akanyorwa mumupumburu uyu; 19  uye kana munhu akabvisa chinhu pamashoko omupumburu wouprofita uhwu, Mwari achabvisa mugove wake pazvinhu zvakanyorwa nezvazvo mumupumburu uyu—haazomubvumiri kudya zvinobva pamiti youpenyu+ uye kuva muguta dzvene.+ 20  “Iye anopupurira zvinhu izvi anoti, ‘Chokwadi; ndiri kukurumidza kuuya.’”+ “Ameni! Uyai, Ishe Jesu.” 21  Mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe Jesu Kristu ngauve nevatsvene.+

Mashoko Emuzasi