Zvakazarurwa 21:1-27

21  Zvino ndakaona denga idzva+ nenyika itsva;+ nokuti denga rekare+ nenyika yekare+ zvakanga zvapfuura, uye gungwa+ rakanga risisipo.  Ndakaonawo guta dzvene,+ Jerusarema Idzva, richiburuka kudenga+ richibva kuna Mwari, rakagadzirwa somwenga+ akashongera murume wake.+  Naizvozvo ndakanzwa inzwi guru richibva kuchigaro choumambo richiti: “Tarirai! Tende+ raMwari riri pakati pevanhu, iye achagara+ navo, uye ivo vachava vanhu vake.+ Mwari pachake achava navo.+  Achapukuta misodzi yose+ pamaziso avo, rufu haruchazovipo,+ kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve.+ Zvinhu zvokutanga zvapfuura.”+  Uya akanga agere pachigaro choumambo+ akati: “Tarirai! Ndiri kuita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva.”+ Uyewo, akati: “Nyora, nokuti mashoko aya akatendeka uye ndeechokwadi.”  Uye akati kwandiri: “Zvaitika! Ndini Arufa naOmega, mavambo nomugumo.+ Munhu wose anonzwa nyota ndichamupa mvura inobva muchitubu chemvura youpenyu asingatengi.+  Munhu wose anokunda achagara nhaka yezvinhu izvi, uye ndichava Mwari wake+ uye iye achava mwanakomana wangu.+  Asi kana dziri mbwende nevaya vasina kutenda+ nevanonyangadza mutsvina yavo+ nemhondi+ nezvifeve+ nevaya vanoita zvemidzimu nevanonamata zvidhori+ nevarevi venhema+ vose, mugove wavo uchava mugungwa rinopfuta moto+ nesarufa.+ Iri rinomirira rufu rwechipiri.”+  Zvino kwakauya imwe yengirozi nomwe dzakanga dziine ndiro nomwe dzakanga dzizere nematambudziko manomwe okupedzisira,+ uye yakataura neni ikati: “Uya pano, ndichakuratidza mwenga, mudzimai weGwayana.”+ 10  Naizvozvo yakanditakura musimba romudzimu ikandiendesa kugomo guru refu refu,+ uye yakandiratidza guta dzvene+ Jerusarema richiburuka kudenga richibva kuna Mwari,+ 11  riine kubwinya kwaMwari.+ Kupenya kwaro kwakanga kwakafanana nedombo rinokosha kwazvo, sedombo rejaspa rinopenya zvinoonekera sekristaro.+ 12  Rakanga riine rusvingo rukuru rurefu refu+ uye raiva nemagedhi gumi nemaviri, uye pamagedhi acho paiva nengirozi gumi nembiri, uye paiva nemazita akanga akanyorwa, aya emadzinza gumi nemaviri evanakomana vaIsraeri.+ 13  Kumabvazuva kwaiva nemagedhi matatu, kuchamhembe magedhi matatu, kumaodzanyemba magedhi matatu, uye kumavirira magedhi matatu.+ 14  Rusvingo rweguta rwaivawo nematombo enheyo+ gumi nemaviri, uye paari paiva nemazita gumi nemaviri evaapostora gumi nevaviri+ veGwayana. 15  Zvino iye akanga achitaura neni akanga akabata chiyereso chetsanga yendarama,+ kuti ayere guta nemagedhi aro norusvingo rwaro.+ 16  Guta rakanga riine mativi mana akaenzana, uye kureba kwaro kwakanga kwakafanana nokufara kwaro. Akayera guta+ netsanga, zvikaita makiromita anenge zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi maviri; kureba nokufara nokukwirira kwaro zvakanga zvakaenzana. 17  Akayerawo rusvingo rwaro, rukaita makubhiti zana nemakumi mana nemana, maererano nokuyera kwomunhu, kwakafananawo nokwengirozi. 18  Zvino rusvingo rwaro rwakanga rwakavakwa nejaspa,+ uye guta racho rakanga riri rendarama chaiyo yakafanana negirazi rinoonekera. 19  Nheyo+ dzorusvingo rweguta dzakanga dzakashongedzwa nematombo anokosha+ emarudzi ose: nheyo yokutanga yakanga iri yejaspa,+ yechipiri yesafaya,+ yechitatu yekaresidhoni, yechina yeemaradhi,+ 20  yechishanu yesadhonikisi, yechitanhatu yesadhiyo, yechinomwe yekrisoriti,+ yechisere yebheriri, yechipfumbamwe yetopazi,+ yechigumi yekrisoprasi, yechigumi neimwe yehiyasindi, yechigumi nembiri yeametesti.+ 21  Uyewo, magedhi gumi nemaviri akanga ari emaparera gumi nemaviri; gedhi rimwe nerimwe rakanga rakagadzirwa neparera+ rimwe chete. Mugwagwa wakafara weguta wakanga uri wendarama chaiyo, segirazi rinoonekera. 22  Zvino ini handina kuona temberi mariri,+ nokuti Jehovha+ Mwari Wemasimbaose+ uye Gwayana+ ndivo temberi+ yaro. 23  Guta racho haridi haro zuva kana mwedzi kuti zvivhenekere pariri, nokuti kubwinya kwaMwari kwakarivhenekera,+ uye rambi raro rakanga riri Gwayana.+ 24  Marudzi achafamba nechiedza charo,+ uye madzimambo enyika achaunza kubwinya kwawo mariri.+ 25  Magedhi aro haazombovharwi masikati,+ nokuti usiku hauzovipo imomo.+ 26  Vachaunza kubwinya nokukudzwa zvemarudzi mariri.+ 27  Asi zvinhu zvose zvisiri zvitsvene uye vanhu vose vanoramba vachiita chinhu chinonyangadza+ nenhema+ havazombopindi mariri;+ asi vaya chete vakanyorwa mumupumburu woupenyu weGwayana ndivo vachapinda.+

Mashoko Emuzasi