Zvakazarurwa 17:1-18

17  Zvino imwe yengirozi nomwe dzakanga dziine ndiro nomwe+ yakauya ikataura neni, ichiti: “Uya, ndichakuratidza kutongwa kwehure+ guru rinogara pamvura zhinji,+  iro madzimambo enyika akaita ufeve+ naro, asi vaya vanogara panyika vakadhakwa newaini youfeve hwaro.”+  Zvino yakanditakura musimba romudzimu+ tikapinda murenje. Ndakaona mukadzi akanga agere pachikara chitsvuku+ chakanga chakazara nemazita okumhura+ uye chakanga chiine misoro minomwe+ nenyanga gumi.  Mukadzi wacho akanga akapfeka nguo dzepepuru+ netsvuku,+ uye akanga akashonga ndarama nematombo anokosha nemaparera+ uye muruoko rwake akanga aine kapu yendarama+ yakanga izere nezvinhu zvinonyangadza+ nezvinhu zvisina kuchena zvoufeve hwake.+  Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita, rakavanzika+ rokuti: “Bhabhironi Guru, amai vemahure+ uye vezvinhu zvinonyangadza zvenyika.”+  Ndakaona kuti mukadzi wacho akanga akadhakwa neropa+ revatsvene uye neropa rezvapupu zvaJesu.+ Zvinoka, ndakashamisika+ kwazvo ndichimuona.  Naizvozvo ngirozi yacho yakati kwandiri: “Nei washamisika? Ndichakuudza chakavanzika chomukadzi+ wacho nechechikara chakamutakura chine misoro minomwe nenyanga gumi:+  Chikara chawaona chakanga chiripo,+ asi hachisisipo, asi zvino chava kuda kubuda mugomba rakadzikadzika,+ uye chichaenda kunoparadzwa. Pavanoona kuti chikara chakanga chiripo, asi hachisisipo, asi chichazovapo, vaya vanogara panyika vachashamisika vachiyemura, asi mazita avo haana kunyorwa mumupumburu woupenyu+ kubvira pakuvambwa kwenyika.+  “Pano ndipo panodiwa ungwaru pamwe chete nouchenjeri:+ Misoro minomwe+ inomirira makomo manomwe,+ anogarwa pamusoro pawo nomukadzi wacho. 10  Kune madzimambo manomwe: mashanu awa,+ mumwe aripo,+ mumwe haasati asvika,+ asi paanosvika achagara kwenguva pfupi.+ 11  Chikara chakanga chiripo asi chisisipo,+ ichowo ndimambo wechisere, asi chinobva muvanomwe, uye chinoenda kunoparadzwa. 12  “Nyanga gumi dzawaona dzinomirira madzimambo gumi,+ asati agamuchira umambo, asi achagamuchira simba semadzimambo kweawa imwe chete pamwe chete nechikara. 13  Iwaya ane kufunga kumwe, naizvozvo anopa chikara simba rawo nechiremera chawo.+ 14  Iwaya acharwa neGwayana,+ asi, nokuti iro ndiShe wemadzishe naMambo wemadzimambo,+ Gwayana richaakunda.+ Uyewo, vaya vakadanwa, vakasarudzwa uye vakatendeka vari pamwe chete naye vachakundawo.”+ 15  Zvino iyo yakati kwandiri: “Mvura yawaona, pakagara hure, inomirira vanhu nemapoka evanhu nemarudzi nendimi.+ 16  Nyanga gumi+ dzawaona, nechikara,+ izvi zvichavenga hure+ uye zvichariparadza nokuripfekenura, uye zvichadya nhengo dzaro dzine nyama uye zvichariroromesa nomoto.+ 17  Nokuti Mwari akaisa izvi mumwoyo mazvo kuti zviite kufunga kwake,+ kuti zviitewo kufunga kwazvo kumwe chete nokupa umambo hwazvo kuchikara,+ kusvikira mashoko aMwari aitika.+ 18  Mukadzi+ wawaona anomirira guta guru rine umambo pamusoro pemadzimambo enyika.”+

Mashoko Emuzasi