Zvakazarurwa 15:1-8

15  Zvino ndakaona chimwe chiratidzo+ kudenga, chikuru uye chinoshamisa, ngirozi nomwe+ dziine matambudziko manomwe.+ Aya ndiwo okupedzisira, nokuti kutsamwa+ kwaMwari kunopedzwa nawo.+  Ndakaona chaiita sokuti igungwa+ rakaita segirazi rakavhenganiswa nomoto, uye vaya vanokunda+ chikara nomufananidzo+ wacho nenhamba+ yezita racho vakamira pedyo negungwa rakaita segirazi,+ vaine udimbwa+ hwaMwari.  Vaiimba rwiyo rwaMosesi+ muranda waMwari norwiyo rweGwayana,+ vachiti: “Jehovha Mwari, Wemasimbaose,+ mabasa enyu makuru uye anoshamisa.+ Nzira dzenyu dzakarurama uye ndedzechokwadi,+ imi Mambo asingagumi.+  Chokwadi ndiani asingazokutyii,+ Jehovha,+ nokukudza zita renyu,+ nokuti imi moga makavimbika?+ Nokuti marudzi ose achauya achizonamata+ pamberi penyu, nokuti mirayiro yenyu yakarurama yakaratidzwa pachena.”+  Pashure pezvinhu izvi ndakaona, uye nzvimbo tsvene+ yetende rouchapupu+ yakavhurwa kudenga,+  ngirozi nomwe+ dzine matambudziko manomwe+ dzakabuda munzvimbo tsvene, dzakapfeka nguo dzerineni+ yakachena, yaipenya uye dzakanga dzakasunga zvipfuva zvadzo nemabhandi endarama.  Chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina+ chakapa ngirozi dzacho nomwe ndiro nomwe dzendarama dzakanga dzizere nokutsamwa kwaMwari,+ iye anorarama nokusingaperi-peri.+  Nzvimbo tsvene yakazara noutsi nokuda kwokubwinya kwaMwari+ uye nokuda kwesimba rake, uye hapana akakwanisa kupinda munzvimbo tsvene kusvikira matambudziko manomwe+ engirozi dzacho nomwe apera.

Mashoko Emuzasi