Zvakazarurwa 12:1-17

12  Zvino chiratidzo chikuru+ chakaonekwa kudenga, mukadzi+ akanga akashonga zuva, uye mwedzi wakanga uri pasi petsoka dzake, mumusoro make makanga muine korona yenyeredzi gumi nembiri,  uye akanga aine pamuviri. Akachema paairwadziwa+ uye paaigomera kuti asununguke.  Chimwe chiratidzo chakaonekwa kudenga, uye, tarira! paiva nedhiragoni+ huru tsvuku, yakanga ine misoro minomwe nenyanga gumi uye pamisoro yayo pakanga paine korona nomwe;  muswe+ wayo wakakweva chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu+ zvenyeredzi dzokudenga, uye wakadzikanda panyika.+ Dhiragoni yakaramba imire pamberi pomukadzi+ akanga ava kuda kusununguka,+ kuti paanenge asununguka, idye+ mwana wake.  Iye akasununguka mwanakomana,+ munhurume, achafudza marudzi ose netsvimbo yesimbi.+ Mwana wake akatorwa, akaendeswa kuna Mwari nokuchigaro chake choumambo.+  Mukadzi wacho akatizira kurenje,+ kwaaine nzvimbo yaakagadzirirwa naMwari, kuti vamupe zvokudya+ ikoko mazuva ane chiuru nemazana maviri nemakumi matanhatu.+  Zvino hondo yakavapo mudenga: Mikaeri+ nengirozi dzake vakarwa nedhiragoni, dhiragoni nengirozi dzayo vakarwa  asi haina kukunda, uyewo nzvimbo yavo haina kuzombowanikazve kudenga.  Naizvozvo dhiragoni+ huru yakakandwa pasi, nyoka yepakutanga,+ iyo inonzi Dhiyabhorosi+ uye Satani,+ ari kutsausa nyika yose inogarwa;+ akakandwa panyika,+ uye ngirozi dzake dzakakandwa pasi pamwe chete naye. 10  Ndakanzwa inzwi guru kudenga richiti: “Zvino ruponeso+ rwazoitika nesimba+ noumambo hwaMwari+ wedu nechiremera chaKristu+ wake, nokuti anopomera hama dzedu akandwa pasi, anodzipomera masikati nousiku pamberi paMwari+ wedu! 11  Vakamukunda+ nokuda kweropa reGwayana+ uye nokuda kweshoko ravaipupura+ nezvaro, uye havana kuda mweya+ yavo kunyange pakutarisana norufu. 12  Saka farai, imi matenga nemi munogara maari!+ Mune nhamo+ imi nyika negungwa,+ nokuti Dhiyabhorosi aburuka kwamuri, akatsamwa kwazvo, achiziva kuti ane nguva pfupi.”+ 13  Zvino dhiragoni payakaona kuti yakandwa panyika,+ yakatambudza mukadzi+ uya akasununguka mwanakomana. 14  Asi mukadzi uyu akapiwa mapapiro maviri egondo guru,+ kuti abhururukire kurenje+ kunzvimbo yake; ikoko ndiko kwaanopiwa zvokudya+ kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva+ kure nenyoka.+ 15  Zvino nyoka yakabudisa mvura+ yakaita sorwizi mumuromo mayo ichitevera mukadzi, kuti anyudzwe norwizi rwacho.+ 16  Asi nyika yakabatsira mukadzi,+ uye nyika yakashama muromo wayo ikamedza rwizi urwo dhiragoni yakanga yabudisa mumuromo mayo. 17  Dhiragoni yakaitira mukadzi hasha,+ ikaenda kunorwa nevana vake vakanga vasara, vanochengeta mirayiro yaMwari uye vane basa rokupupurira+ Jesu.

Mashoko Emuzasi