Zefaniya 3:1-20

3  Rine nhamo guta riri kupandukira uye richizvisvibisa, iro guta rinodzvinyirira!+  Harina kuteerera inzwi;+ harina kubvuma kurangwa.+ Harina kuvimba naJehovha.+ Harina kuswedera pedyo naMwari waro.+  Machinda aro aiva mukati maro aiva shumba dzinodzvova.+ Vatongi varo vaiva mhumhi dzomunguva yemanheru dzisina kun’un’una mapfupa kusvikira mangwanani.+  Vaprofita varo vaizvitutumadza, vaiva varume vanonyengera.+ Vapristi varo vakasvibisa zvinhu zvaiva zvitsvene; vakaitira mutemo chisimba.+  Jehovha akanga akarurama mukati maro;+ aisaita zvisina kururama.+ Airamba achipa zvaakatonga mangwanani mamwe nemamwe.+ Zvaisashayikwa masikati machena.+ Asi munhu asina kururama akanga asinganyari.+  “Ndakaparadza marudzi; shongwe dzawo dzepamakona dzakaitwa matongo. Ndakaparadza migwagwa yawo, zvokuti hapana akanga achipfuura nomairi. Maguta awo akaitwa matongo, zvokuti makanga musisina munhu, zvokuti makanga musisina aigara imomo.+  Ndakati, ‘Chokwadi uchanditya; uchabvuma kurangwa’;+ kuti nzvimbo yake yaanogara irege kuparadzwa+—ndichaita kuti azvidavirire nokuda kwezvivi zvake zvose.+ Chokwadi vakakurumidza kuita kuti mabasa avo ave akaipa.+  “‘Naizvozvo rambai makandimirira,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kusvikira pazuva randichasimuka nokuda kwezvinotorwa nechisimba,+ nokuti ndakasarudza kuunganidza marudzi,+ kuti ndiunganidze umambo, kuti ndidururire hasha dzangu paari,+ iko kutsamwa kwangu kwose; nokuti nyika yose ichaparadzwa nomoto wokushingaira kwangu.+  Nokuti panguva iyoyo ndichaita kuti marudzi achinjire kumutauro wakachena,+ kuti ose zvawo adane zita raJehovha,+ kuti amushumire akabatana.’+ 10  “Kubvira kunzvimbo yenzizi dzeItiopiya vanonditeterera, iye mwanasikana wevanhu vangu vakapararira, vachauya nechipo kwandiri.+ 11  Pazuva iroro hauzonyari nemabasa ako ose awakanditadzira nawo,+ nokuti panguva iyoyo ndichabvisa pakati pako vanhu vako vanopembera nomufaro vachizvikudza;+ uye hauzombozvikudzizve uri mugomo rangu dzvene.+ 12  Ndichasiya vanhu vanozvininipisa nevakaderera pakati pako,+ uye vachapotera muzita raJehovha.+ 13  Asi vachasara vaIsraeri+ havazoiti zvisina kururama,+ kana kutaura nhema,+ uyewo mumiromo yavo hamuzowaniki rurimi runonyengera;+ nokuti ivo vachadya, vozvambarara,+ uye hapana angazovadederesa.”+ 14  Shevedzera uchifara, haiwa iwe mwanasikana weZiyoni! Pururudza,+ haiwa iwe Israeri! Fara, upembere nomufaro nomwoyo wose, haiwa iwe mwanasikana weJerusarema!+ 15  Jehovha abvisa zvawakatongerwa.+ Adzinga muvengi wako.+ Mambo waIsraeri, iye Jehovha, ari pakati pako.+ Hauzotyizve dambudziko.+ 16  Pazuva iroro Jerusarema richaudzwa kuti: “Usatya, haiwa iwe Ziyoni.+ Maoko ako ngaarege kushayiwa simba.+ 17  Jehovha Mwari wako ari pakati pako. Somunhu ane simba, achaponesa.+ Achakufarira nomufaro.+ Achanyarara murudo rwake. Achafara pamusoro pako nokushevedzera kwokufara. 18  “Ndichaunganidza+ vaya vakashungurudzika+ vasipo pamwaka wako womutambo; vakanga vasiri pamwe chete newe, nokuda kwokutsungirira kuzvidzwa nemhosva yavo.+ 19  Tarira ndichatonga vose vanokutambudza, panguva iyoyo;+ ndichaponesa iye anokamhina,+ uye ndichaunganidza iye akaparadzirwa.+ Ndichaita kuti varumbidzwe uye ndichaita kuti vave nomukurumbira munyika yose yavainyadziswa vari mairi. 20  Panguva iyoyo ndichakuunzai, ipo panguva yandichakuunganidzai. Nokuti ndichaita kuti muve nomukurumbira uye murumbidzwe pakati pemarudzi ose epanyika, pandichadzosa vanhu venyu vakatapwa imi muchizviona,” Jehovha adaro.+

Mashoko Emuzasi