Zefaniya 1:1-18

1  Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kuna Zefaniya mwanakomana waKushi mwanakomana waGedhariya mwanakomana waAmariya mwanakomana waHezekiya mumazuva aJosiya+ mwanakomana waAmone+ mambo waJudha:  “Chokwadi ndichaparadza zvinhu zvose panyika,” ndizvo zvinotaura Jehovha.+  “Ndichaparadza vanhu vepanyika nemhuka.+ Ndichapedza chose zvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nehove dzegungwa,+ nezvinhu zvinogumbura pamwe chete nevakaipa;+ uye ndichaparadza vanhu panyika,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  “Ndichatambanudzira Judha ruoko rwangu pamwe chete nevagari vose vomuJerusarema,+ uye munzvimbo ino ndichaparadza vanhu vaBhaari vakasara,+ zita revapristi vamwari wokune imwe nyika pamwe chete nevapristi vacho,+  nevaya vanokotamira mauto okumatenga vari pamusoro pematenga edzimba,+ nevaya vanokotama,+ vachipika naJehovha+ uye vachipika naMarikamu;+  nevaya vari kurega kutevera Jehovha,+ vasina kutsvaka Jehovha uye vasina kumubvunza.”+  Rambai makanyarara pamberi paChangamire Ishe Jehovha;+ nokuti zuva raJehovha rava pedyo,+ nokuti Jehovha agadzirira chibayiro;+ atsvenesa+ vanhu vake vakakokwa.  “Zvino pazuva rechibayiro chaJehovha ndichafunga nezvemachinda, nevanakomana vamambo,+ nevanhu vose vanopfeka zvipfeko zvokune dzimwe nyika.+  Ndichafunga nezvevanhu vose vanokwira pachikuva pazuva iroro, vaya vanozadza imba yavanatenzi vavo nechisimba nokunyengera.+ 10  Zvino pazuva iroro,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “kushevedzera kuchanzwika kuchibva kuGedhi reHove,+ uye kuungudza kuchibva kuchikamu chechipiri+ pazvikamu zvina zveguta, uye ruzha rukuru ruchibva kuzvikomo.+ 11  Ungudzai,+ imi vagari vomuMakteshi, nokuti vanhu vose vanotengesa vaparadzwa;+ vose vaya vanoyera sirivha vaparadzwa. 12  “Zvino panguva iyoyo ndichanyatsotsvaka muJerusarema nemarambi,+ uye ndichafunga nezvevarume vari kugadzikana sezvinoita masese+ ewaini uye vari kuti mumwoyo mavo, ‘Jehovha haazoiti zvakanaka, uye haazoiti zvakaipa.’+ 13  Pfuma yavo ichava chinhu chinopambwa uye dzimba dzavo dzichava chinhu chinoitwa matongo.+ Vachavaka dzimba, asi havazodzigari;+ uye vachadyara minda yemizambiringa, asi havazonwi waini yayo.+ 14  “Zuva guru+ raJehovha rava pedyo.+ Rava pedyo, uye riri kukurumidza kwazvo.+ Ruzha rwezuva raJehovha runoshungurudza.+ Murume ane simba ari kuchema.+ 15  Zuva iroro izuva rokushatirwa kukuru, zuva rokutambudzika nerokurwadziwa,+ zuva redutu nerokuparadzwa, zuva rerima nerokusviba,+ zuva remakore nerezarima, 16  zuva rokuridzwa kwehwamanda nerechiratidzo chokunyevera+ maguta akavakirirwa neshongwe dzakakwirira dzomumakona.+ 17  Ndichaita kuti vanhu vatambudzike, uye vachafamba sezvinoita mapofu;+ nokuti vakatadzira Jehovha.+ Ropa ravo richadururwa sezvinoitwa guruva,+ uye ura hwavo sezvinoitwa ndove.+ 18  Sirivha yavo kana ndarama yavo hazvizokwanisi kuvanunura pazuva rokushatirwa kukuru kwaJehovha;+ asi nyika yose ichaparadzwa nomoto wokushingaira kwake,+ nokuti achaparadza vagari vose vepanyika, achavaparadza kwazvo.”+

Mashoko Emuzasi