Vatongi 7:1-25

7  Zvino Jerubhaari,+ kureva Gidhiyoni,+ nevanhu vose vaaiva navo, vakafumomuka vakadzika musasa patsime reHarodhi; uye musasa waMidhiyani wakanga uri kuchamhembe kwake, pachikomo cheMore, chaiva mubani.  Zvino Jehovha akati kuna Gidhiyoni: “Vanhu vauinavo vakawandisa kuti ndiise Midhiyani muruoko rwavo.+ Zvichida Israeri angazvikudza+ pamberi pangu, achiti, ‘Ruoko rwangu ndirwo rwakandiponesa.’+  Ndapota, zvino shevedzera vanhu vachinzwa, uchiti, ‘Ndiani anotya uye anodedera? Ngaadzokere.’”+ Naizvozvo Gidhiyoni akavaedza. Nokudaro, zviuru makumi maviri nezviviri zvevanhu vacho zvakadzokera, asi paiva nezviuru gumi zvakasara.  Zvisinei Jehovha akati kuna Gidhiyoni: “Pachine vanhu vakawandisa.+ Ita kuti vaburukire kumvura kuti ndivaedze ikoko nokuda kwako. Munhu wose wandichati kwauri, ‘Uyu achaenda newe,’ ndiye achaenda newe, asi munhu wose wandichati kwauri, ‘Uyu haangaendi newe,’ ndiye asingazoendi.”  Naizvozvo akaita kuti vanhu vacho vaburukire kumvura.+ Jehovha akabva ati kuna Gidhiyoni: “Munhu wose anokapa mvura norurimi rwake sokukapa kunoita imbwa, uchamuisa pake oga, ndizvo zvauchaitawo nomunhu wose anopfugama nemabvi ake kuti anwe.”+  Vaya vaikapira kumuromo wavo nemaoko avo vakasvika varume mazana matatu. Asi vamwe vanhu vose, vakapfugama nemabvi avo kuti vanwe mvura.  Zvino Jehovha akati kuna Gidhiyoni: “Ndichakuponesai uye ndichaisa Midhiyani muruoko rwenyu,+ ndichishandisa varume mazana matatu vaita zvokukapa. Vamwe vanhu vose, ngavaende mumwe nomumwe kunzvimbo yake.”  Naizvozvo vakatora mbuva dzevanhu vacho mumaoko avo, nehwamanda+ dzavo, akaendesa varume vose vaIsraeri mumwe nomumwe kumba kwake; uye akaramba aine varume mazana matatu. Kana uri musasa waMidhiyani, wakanga uri pasi pake mubani.+  Zvino usiku ihwohwo+ Jehovha akati kwaari: “Simuka, buruka uende kumusasa, nokuti ndauisa muruoko rwako.+ 10  Asi kana uchitya kuburuka, burukira kumusasa, iwe naPura mushandi wako.+ 11  Teerera zvavachataura,+ pashure pacho maoko ako achava nesimba,+ uye uchaburukira kumusasa wacho.” Iye naPura mushandi wake vakabva vaburukira kumucheto kwevaya vakanga vakagadzirira kurwa vaiva mumusasa. 12  Zvino Midhiyani naAmareki neVokumabvazuva+ vose vakanga vati wiriwiri mubani vari vazhinji semhashu;+ uye ngamera dzavo+ dzakanga dzisingaverengeki, dziri zhinji sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa. 13  Zvino Gidhiyoni akasvika, uye, tarira! mumwe murume airondedzera hope dzake kushamwari yake, akati: “Hedzino hope dzandarota.+ Tarira! panga paine keke reraundi rechingwa chebhari ranga richikungurukira kumusasa waMidhiyani. Rabva rasvika patende rikarirova zvokuti rawa,+ uye raripidigura, tende rikati pwatata.” 14  Shamwari yake yakapindura+ kuti: “Hapana chimwe kunze kwebakatwa raGidhiyoni+ mwanakomana waJoashi, murume wokwaIsraeri. Mwari wechokwadi+ aisa Midhiyani nomusasa wose muruoko rwake.”+ 15  Zvino Gidhiyoni paakangonzwa kurondedzerwa kwehope dzacho nokutsanangurwa kwadzo,+ akatanga kunamata.+ Pashure paizvozvo akadzokera kumusasa wevaIsraeri akati: “Simukai,+ nokuti Jehovha aisa musasa waMidhiyani mumaoko enyu.” 16  Akabva akamura varume mazana matatu kuva mapoka matatu akaisa hwamanda+ mumaoko avo vose nezvirongo zvikuru zvisina chinhu, nemazhenje omoto mukati mezvirongo zvikuru. 17  Akati kwavari: “Dzidzai nokunditarira, muite saizvozvo. Pandinosvika pamucheto pomusasa, muite sezvandichaita. 18  Pandinenge ndaridza hwamanda, ini navose vandiinavo, muridzewo hwamanda, nemiwo, makakomba musasa,+ uye muti, ‘raJehovha+ neraGidhiyoni!’” 19  Kwapera nguva yakati, Gidhiyoni akasvika nevarume zana vaaiva navo pamucheto pomusasa pakutanga kwokurinda kwepakati pousiku.+ Ivo vakanga vachangopedza kuisa varindi. Vakaridza hwamanda,+ vakaputsa zvirongo zvikuru zvemvura zvaiva mumaoko avo.+ 20  Ipapo mapoka matatu acho akaridza hwamanda,+ akaputsa zvirongo zvikuru akanyatsobata mazhenje omoto noruoko rwawo rworuboshwe uye noruoko rwawo rworudyi akabata hwamanda kuti adziridze, akatanga kushevedzera achiti: “Bakatwa raJehovha+ neraGidhiyoni!” 21  Nguva yose iyi, mumwe nomumwe akaramba akamira panzvimbo yake, vakakomba musasa, musasa wacho wose ukamhanya, ukatanga kushevedzera, ukatiza.+ 22  Vane mazana matatu+ vakaramba vachiridza hwamanda,+ Jehovha akaita kuti bakatwa romumwe nomumwe rirwisane nomumwe mumusasa wose;+ uye musasa wakaramba uchitiza kusvikira kuBheti-shita, nokuZerera, nokumucheto weAbheri-mehora+ iri paTabhati. 23  Munguva iyi varume vaIsraeri vakaunganidzwa vachibva kwaNaftari+ naAsheri+ naManase+ wose, uye vakadzingirira+ Midhiyani. 24  Gidhiyoni akatuma nhume munzvimbo ine makomo yose yaEfremu,+ achiti: “Burukai munosangana naMidhiyani, muvatangire kutora mvura kusvikira kuBheti-bhara naJodhani.” Naizvozvo varume vose vaEfremu vakaunganidzwa, vakatora mvura yacho+ kusvikira kuBheti-bhara naJodhani. 25  Vakabatawo machinda maviri aMidhiyani, kureva Orebhu naZeebhu;+ vakaurayira Orebhu padombo raOrebhu,+ uye vakaurayira Zeebhu pachisviniro chewaini chaZeebhu. Vakaramba vachitevera Midhiyani,+ vakaunza musoro waOrebhu nowaZeebhu kuna Gidhiyoni munzvimbo yaJodhani.+

Mashoko Emuzasi