Vatongi 2:1-23

2  Zvino ngirozi yaJehovha+ yakabva kuGirigari+ ikaenda kuBhokimu,+ ikati: “Ndakakubudisai muIjipiti, ndikakuunzai munyika yandakapikira madzitateguru enyu.+ Uyezve, ndakati, ‘Handizomboputsi sungano yangu nemi.+  Imi musaita sungano nevagari vomunyika ino.+ Putsai atari dzavo.’+ Asi hamuna kuteerera inzwi rangu.+ Nei maita izvi?+  Naizvozvo, iniwo ndati, ‘Handichavadzingi pamberi penyu, vachava misungo kwamuri,+ uye vanamwari vavo vachava sehwambo kwamuri.’”+  Zvino ngirozi yaJehovha yangotaurira vanakomana vaIsraeri vose mashoko aya, vanhu vakatanga kuchema kwazvo, vakasvimha misodzi.+  Nokudaro vakatumidza nzvimbo iyoyo kuti Bhokimu. Vakabayira kuna Jehovha ipapo.  Joshua paakarega vanhu vachienda, vanakomana vaIsraeri vakabva vaenda, mumwe nomumwe kunhaka yake, kuti vaite kuti nyika yacho ive yavo.+  Vanhu vakaramba vachishumira Jehovha mazuva ose aJoshua nemazuva ose evarume vakuru vakanga vachiri kurarama Joshua afa uye vakanga vaona basa rose guru raJehovha raakaitira Israeri.+  Joshua mwanakomana waNuni, mushumiri waJehovha, akazofa ava nemakore zana negumi.+  Naizvozvo vakamuviga munharaunda yenhaka yake muTimnati-heresi+ munzvimbo ine makomo yaEfremu, kuchamhembe kweGomo reGaashi.+ 10  Chizvarwa chose ichochowo chakaiswa kwakaiswa madzibaba acho,+ chimwe chizvarwa chikatanga kumuka pashure pavo chakanga chisingazivi Jehovha kana basa raakanga aitira Israeri.+ 11  Zvino vanakomana vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha,+ vakashumira vanaBhaari.+ 12  Nokudaro vakasiya Jehovha Mwari wemadzibaba avo uyo akanga avabudisa munyika yeIjipiti,+ vakatevera vamwe vanamwari pakati pavanamwari vemarudzi aiva akavapoteredza,+ vakatanga kuvakotamira, zvokuti vakagumbura Jehovha.+ 13  Nokudaro vakasiya Jehovha, vakashumira Bhaari nemifananidzo yaAshtoreti.+ 14  Jehovha akabva atsamwira vaIsraeri kwazvo,+ zvokuti akavaisa mumaoko evapambi, vakatanga kuvapamba;+ akavatengesera muruoko rwevavengi vavo vakanga vakavapoteredza,+ uye vakanga vasingachakwanisi kumira pamberi pevavengi vavo.+ 15  Kwose kwose kwavaienda, ruoko rwaJehovha rwaivaunzira dambudziko,+ sezvakanga zvataura Jehovha uye sokupika kwakanga kwaita Jehovha kwavari;+ uye vakatambudzika kwazvo.+ 16  Naizvozvo Jehovha aimutsa vatongi,+ uye ivo vaivaponesa muruoko rwevapambi vavo.+ 17  Havana kuteerera kunyange vatongi vavo, asi vakaita unzenza+ nevamwe vanamwari,+ vakavakotamira. Vakakurumidza kutsauka panzira yakanga yafamba madzitateguru avo achiteerera mirayiro yaJehovha.+ Ivo havana kuita saizvozvo. 18  Jehovha paaivamutsira vatongi,+ Jehovha aiva nomutongi wacho, uye aivaponesa paruoko rwevavengi vavo mazuva ose omutongi wacho; nokuti Jehovha aizvidemba+ nokuti vaigomera nokuda kwevadzvinyiriri+ vavo nevaya vaivanetsa. 19  Zvino paifa mutongi wacho, vaitendeuka voita zvakashata kupfuura madzibaba avo nokutevera vamwe vanamwari kuti vavashumire nokuvakotamira.+ Havana kurega mabasa avo nokusindimara kwavo.+ 20  Jehovha akazotsamwira Israeri kwazvo,+ akati: “Rudzi urwu zvarwakadarika sungano+ yangu yandakarayira madzitateguru avo, rukasateerera inzwi rangu,+ 21  iniwo handichadzingizve pamberi pavo rumwe rwemarudzi akasiyiwa naJoshua paakafa,+ 22  kuti ndiedze+ vaIsraeri nawo, kana vachizochengeta nzira yaJehovha nokufamba mairi sokuichengeta kwakaita madzibaba avo, kana kuti kwete.” 23  Naizvozvo Jehovha akasiya marudzi aya nokusakurumidza kuadzinga,+ uye haana kuaisa muruoko rwaJoshua.

Mashoko Emuzasi