Vatongi 10:1-18

10  Zvino shure kwaAbhimereki kwakamuka Tora mwanakomana waPua, mwanakomana waDhodho, murume wokwaIsakari, aigara muShamiri munzvimbo ine makomo yaEfremu,+ kuti aponese+ Israeri.  Akaramba achitonga Israeri kwemakore makumi maviri nematatu, achibva afa, akavigwa muShamiri.  Pashure pake Jairi muGiriyedhi+ akamuka, akaramba achitonga Israeri kwemakore makumi maviri nemaviri.  Akava nevanakomana makumi matatu vaitasva mbongoro dzanyatsokura+ makumi matatu, uye vaiva nemaguta makumi matatu. Aya achiri kunzi Havhoti-jairi+ kusvikira nhasi; ari munyika yeGiriyedhi.  Pashure paizvozvo Jairi akafa, akavigwa muKamoni.  Zvino vanakomana vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha,+ vakatanga kushumira vanaBhaari+ nemifananidzo yaAshtoreti+ navanamwari veSiriya+ navanamwari veSidhoni+ navanamwari veMoabhi+ navanamwari vevanakomana vaAmoni+ navanamwari vevaFiristiya.+ Naizvozvo vakasiya Jehovha uye havana kumushumira.+  Jehovha akabva atsamwira vaIsraeri kwazvo,+ zvokuti akavatengesera+ muruoko rwevaFiristiya+ nomuruoko rwevanakomana vaAmoni.+  Nokudaro vakaparadza, vakadzvinyirira kwazvo vanakomana vaIsraeri mugore iroro—vanakomana vaIsraeri vose vaiva kudivi raJodhani munyika yevaAmori yaiva muGiriyedhi kwemakore gumi nemasere.  Vanakomana vaAmoni vaiyambuka Jodhani kuti varwe kunyange naJudha naBhenjamini neimba yaEfremu; uye Israeri akatambudzika kwazvo.+ 10  Zvino vanakomana vaIsraeri vakatanga kushevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe,+ vachiti: “Takakutadzirai,+ nokuti takasiya Mwari wedu uye tinoshumira vanaBhaari.”+ 11  Jehovha akabva ati kuvanakomana vaIsraeri: “Hakusi kuIjipiti+ nokuvaAmori+ nokuvanakomana vaAmoni+ nokuvaFiristiya+ 12  nevaSidhoni+ naAmareki+ naMidhiyani,+ kwandakakuponesai paruoko rwavo here, pavakakudzvinyirirai+ mukatanga kuchema kwandiri? 13  Asi imi makandisiya,+ mukatanga kushumira vamwe vanamwari.+ Ndokusaka ndisingazokuponeseizve.+ 14  Endai munoshevedzera kuna vanamwari+ vamakasarudza+ kuti mubatsirwe. Ivo ngavakuponesei munguva yokutambudzika kwenyu.” 15  Asi vanakomana vaIsraeri vakati kuna Jehovha: “Takatadza.+ Imi tiitirei chero chinhu chipi zvacho chakanaka pamberi penyu.+ Tapota, chingotinunuraiwo nhasi.”+ 16  Vakatanga kubvisa vanamwari vokune dzimwe nyika pakati pavo,+ vakashumira Jehovha,+ zvokuti mweya wake+ hauna kushivirira nokuda kwokunetseka kwaIsraeri.+ 17  Kwapera nguva yakati, vanakomana vaAmoni+ vakaungana, vakadzika musasa muGiriyedhi.+ Naizvozvo vanakomana vaIsraeri vakaungana, vakadzika musasa muMizpa.+ 18  Vanhu nemachinda okuGiriyedhi vakatanga kutaurirana vachiti: “Murume achatungamirira mukurwa nevanakomana vaAmoni ndiani?+ Ngaave mukuru wevagari vose vokuGiriyedhi.”+

Mashoko Emuzasi