VaRoma 2:1-29

2  Naizvozvo hauna chokuzvipembedza nacho, haiwa iwe munhu,+ pasinei nokuti uri ani, kana uchitonga;+ nokuti pachinhu chaunotonga mumwe munhu, unozvipa mhosva, iwe unotonga+ zvauine tsika yokuita zvinhu izvozvo.+  Zvino tinoziva kuti kutonga kwaMwari, kunoenderana nechokwadi,+ kunorwisana nevaya vane tsika yokuita zvinhu zvakadaro.  Asi une pfungwa iyi here, haiwa iwe munhu,+ yokuti zvaunotonga vaya vane tsika yokuita zvinhu zvakadaro asi iwe uchizviitawo, unoti uchapukunyuka kutonga kwaMwari here?+  Kana kuti unozvidza here pfuma yomutsa+ wake nokushivirira+ nomwoyo murefu,+ nokuti hauzivi kuti mutsa waMwari uri kuedza kukuita kuti upfidze?+  Asi maererano noukukutu+ hwako nomwoyo usingapfidzi+ uri kuzviunganidzira hasha+ pazuva rehasha+ uye rokuratidzwa+ kwokutonga kwakarurama kwaMwari.+  Iye achaitira mumwe nomumwe maererano nemabasa ake:+  upenyu husingaperi kune vaya vari kutsvaka kubwinya nokukudzwa nokusaora+ vachitsungirira mubasa rakanaka;  zvisinei, pane vaya vanokakavara+ uye vasingateereri chokwadi+ asi vanoteerera zvinhu zvisina kururama pachava nehasha nokutsamwa,+  kutambudzika nenhamo zvichava pamweya womunhu wose anoita zvinokuvadza, kutanga pamweya womuJudha+ uyewo pane womuGiriki;+ 10  asi kubwinya nokukudzwa norugare zvichava pamunhu wose anoita zvakanaka,+ kutanga pamuJudha+ uyewo pamuGiriki.+ 11  Nokuti Mwari haasaruri.+ 12  Somuenzaniso, vose vakatadza vasina mutemo vachapararawo vasina mutemo;+ asi vose vakatadza vari pasi pomutemo+ vachatongwa nomutemo.+ 13  Nokuti vanonzwa mutemo havasi ivo vakarurama pamberi paMwari, asi vanoita+ zvinodiwa nomutemo vachanzi vakarurama.+ 14  Nokuti nguva yose vanhu vemamwe marudzi+ vasina mutemo+ pavanoita zvinhu zvomutemo+ maererano nemasikirwo avakaitwa, vanhu ava, kunyange vasina mutemo, ivo mutemo pachavo. 15  Ivo ndivo vanoratidza kuti zvinhu zvine chokuita nomutemo zvakanyorwa mumwoyo mavo,+ hana+ yavo painenge ichipupurirana navo uye, pane zvavanofunga, vari kupiwa mhosva+ kana kuti kunyange kupembedzwa. 16  Izvi zvichaitika pazuva iro Mwari achashandisa Kristu Jesu kuti atonge+ zvinhu zvakavanzika+ zvevanhu,+ maererano nemashoko akanaka andinozivisa.+ 17  Zvino, kana uri muJudha nezita+ uye uchivimba nomutemo+ uye uchizvirumbidza muna Mwari,+ 18  uchiziva zvaanoda+ uye uchibvumira zvinhu zvakanaka kwazvo nokuti unorayiridzwa muMutemo uchiita zvokutaurirwa nomuromo;+ 19  uye unotenda kuti uri mutungamiriri wemapofu,+ chiedza chevaya vari murima,+ 20  mururamisi wemapenzi,+ mudzidzisi wevacheche,+ uye munhu ane kuumbwa+ kwezivo nokwechokwadi+ zviri muMutemo— 21  zvisinei, iwe unodzidzisa mumwe munhu, hauzvidzidzisi here?+ Iwe, unoparidza kuti “Usaba,”+ haubi here?+ 22  Iwe, unoti “Usaita upombwe,”+ hauiti upombwe here? Iwe, unosema zvidhori, haubiri+ temberi here? 23  Iwe, unozvirumbidza nomutemo, hauzvidzi Mwari here nokudarika kwako Mutemo?+ 24  Nokuti sokunyorwa kwazvakaitwa; “zita raMwari riri kumhurwa pakati pemamwe marudzi nemhosva yenyu.”+ 25  Chokwadi, kudzingiswa,+ kunobatsira chete kana uchichengeta mutemo;+ asi kana uri mudariki womutemo, kudzingiswa kwako+ kwava kusadzingiswa.+ 26  Naizvozvo, kana munhu asina kudzingiswa+ achichengeta zvinhu zvakarurama zvinodiwa+ noMutemo, kusadzingiswa kwake hakunganzi kudzingiswa here?+ 27  Nokuchengeta Mutemo, munhu akagara asina kudzingiswa kubvira pakuzvarwa achatonga iwe+ mudariki womutemo akadzingiswa uye ane bumbiro rawo rakanyorwa. 28  Nokuti anonzi muJudha haasi uya akadaro nechokunze,+ uye kudzingiswa hakusi kuya kwokunze kunoitwa panyama.+ 29  Asi anonzi muJudha ndiye uya akadaro nechomukati,+ uye kudzingiswa kwake ndiko kuya kwomwoyo+ nomudzimu, kwete nebumbiro romutemo rakanyorwa.+ Kurumbidzwa+ kwaiyeyo kunobva kuna Mwari, kwete kuvanhu.+

Mashoko Emuzasi