VaRoma 15:1-33

15  Kunyange zvakadaro, isu takasimba tinofanira kutakura kushayiwa simba kwevaya vasina kusimba,+ tisingazvifadzi.+  Mumwe nomumwe wedu ngaafadze muvakidzani wake muzvinhu zvakanaka kuti iye avakwe.+  Nokuti kunyange Kristu haana kuzvifadza;+ asi sokunyorwa kwazvakaitwa, kuti: “Kuzvidza kwevaya vakanga vachikuzvidzai kwakawira pandiri.”+  Nokuti zvinhu zvose zvakanyorwa kare zvakanyorerwa+ kuti tirayiridzwe,+ kuti nokutsungirira+ kwedu uye nokunyaradza+ kunobva muMagwaro, tive netariro.+  Zvino Mwari anopa kutsungirira nenyaradzo ngaabvumire kuti pakati penyu muve nemafungiro akafanana+ neaiva naKristu Jesu,  kuti mukudze Mwari uye Baba vaShe wedu Jesu Kristu nomwoyo mumwe nomuromo mumwe.+  Naizvozvo gamuchiranai,+ sokugamuchirwawo kwatakaitwa naKristu,+ kuti Mwari akudzwe.  Nokuti ndinotaura kuti Kristu chokwadi akava mushumiri+ wevaya vakadzingiswa+ nokuda kwouchokwadi hwaMwari,+ kuti asimbise zvipikirwa+ zvakaitwa naMwari kumadzitateguru avo,  uye kuti mamwe marudzi+ akudze Mwari nokuda kwengoni dzake.+ Sokunyorwa kwazvakaitwa, kuti: “Ndokusaka ndichakubvumai pachena ndiri pakati pemamwe marudzi uye ndichaimbira zita renyu.”+ 10  Uyezve anoti: “Farai, imi marudzi, nevanhu vake.”+ 11  Uyezve: “Rumbidzai Jehovha, imi marudzi ose, uye vanhu vose ngavamurumbidze.”+ 12  Uyezve Isaya anoti: “Pachava nomudzi waJese,+ uye kuchava nomumwe anomuka kuti atonge marudzi;+ marudzi achaisa tariro yawo paari.”+ 13  Mwari anopa tariro ngaakuzadzei nomufaro wose norugare rwose nokuda kwokutenda kwenyu, kuti tariro yenyu iwedzere nesimba romudzimu mutsvene.+ 14  Zvino ini ndinotenda pamusoro penyu, hama dzangu, kuti imi muzerewo norunako, sezvamakazadzwa nezivo yose,+ uye kuti munogonawo kurayirana.+ 15  Zvisinei, ndiri kukunyorerai ndisingambovanzi pane zvimwe zvinhu, sokunge kuti ndiri kukuyeuchidzai+ zvakare, nokuda kwomutsa usina kukodzera kuwanwa wandakaitirwa naMwari+ 16  kuti ndive mushandi wevanhu vose waKristu Jesu kune mamwe marudzi,+ ndichiita basa dzvene remashoko akanaka+ aMwari, kuti chinopiwa,+ iwo mamwe marudzi aya, chive chinogamuchirika,+ chichitsveneswa nomudzimu mutsvene.+ 17  Naizvozvo ndine chikonzero chokupembera nomufaro muna Kristu Jesu+ pamusoro pebasa rine chokuita naMwari.+ 18  Nokuti handitsungi kutaura chinhu chimwe chete kana chisiri chezvinhu zviya zvakaitwa naKristu achindishandisa+ kuti mamwe marudzi ateerere,+ pachishandiswa shoko+ rangu uye basa, 19  pachishandiswa simba rezviratidzo nezvishamiso,+ uye simba romudzimu mutsvene; zvokuti kubvira muJerusarema kutenderera+ kusvikira kure sokuIririkumu ndakaparidza kwazvo mashoko akanaka pamusoro paKristu.+ 20  Saizvozvo, chokwadi, ndakavavarira kurega kuzivisa mashoko akanaka uko Kristu akanga atotaurwa nezvake, kuti ndirege kuvakira panheyo yomumwe munhu;+ 21  asi, sokunyorwa kwazvakaitwa, kuti: “Vaya vasina kuziviswa nezvake vachaona, uye vaya vasina kunzwa vachanzwisisa.”+ 22  Naizvozvo ndakadziviswawo kazhinji kusvika kwamuri.+ 23  Asi zvino zvandisisinazve nharaunda isina kumbobatwa munzvimbo dzino, uye kwemakore ndave ndichisuwa kusvika kwamuri+ 24  chero panguva ipi zvayo pandinenge ndava kuenda kuSpeini,+ chandinonyanya kutarisira ndechokuti pandinenge ndava kuenda ikoko, ndikuonei uye mundiperekedze+ zvishoma ikoko pashure pokunge ndamboti gutsikanei nokuva nemi. 25  Asi zvino ndava kuda kuenda kuJerusarema kunoshumira vatsvene.+ 26  Nokuti vaya vari kuMakedhoniya neAkaya+ vakafara kugovera zvinhu zvavo nokupa+ varombo vevatsvene vari muJerusarema. 27  Chokwadi, vakafara kuita izvozvo, asi vakanga vaine chikwereti kwavari; nokuti kana mamwe marudzi akagoverana muzvinhu zvavo zvomudzimu,+ ivowo vane chikwereti chokushumira pachena kune ava nezvinhu zvomuviri wenyama.+ 28  Nokudaro kana ndapedza izvi uye ndasvitsa chibereko+ ichi kwavari chakachengeteka, ndichapfuura nokwamuri ndichienda kuSpeini.+ 29  Zvakare, ndinoziva kuti pandinouya kwamuri ndichauya nechikomborero chizere chinobva kuna Kristu.+ 30  Zvino ndinokurayirai, hama, nokunaShe wedu Jesu Kristu uye norudo rwomudzimu,+ kuti muzvishandise nesimba pamwe chete neni pakunyengetera kuna Mwari nokuda kwangu,+ 31  kuti ndinunurwe+ pavanhu vasingatendi vari muJudhiya uye kuti ushumiri hwangu hwokuJerusarema+ hugamuchirike kuvatsvene,+ 32  kuti nokuda kwaMwari, pandinosvika kwamuri nomufaro ndichazorodzwa+ pamwe chete nemi. 33  Mwari anopa rugare ngaave nemi mose.+ Ameni.

Mashoko Emuzasi