VaRoma 11:1-36

11  Naizvozvo ndinobvunza kuti, Mwari akaramba vanhu vake here?+ Izvozvo ngazvirege kumboitika! Nokuti iniwo ndiri muIsraeri,+ wokuvana vaAbrahamu, wedzinza raBhenjamini.+  Mwari haana kuramba vanhu vake, vaakatanga kuziva.+ Chokwadi, hamuzivi here zvinotaura Rugwaro pamusoro paEriya, zvaanoteterera kuna Mwari pamusoro paIsraeri?+  Achiti, “Jehovha, ivo vakauraya vaprofita venyu, vakaputsa atari dzenyu, ini ndoga ndini ndasara, uye vari kutsvaka mweya wangu.”+  Asi, shoko raMwari+ rinoti kudini kwaari? Rinoti, “Ndasiya varume zviuru zvinomwe nokuda kwangu, varume vasina kupfugamira Bhaari.”+  Zvino, saizvozvo, pamwaka unowo vakasara+ vavapo maererano nokusarudza+ kwakaitwa kuti kuvepo nomutsa usina kukodzera kuwanwa.  Zvino kana zviri maererano nomutsa usina kukodzera kuwanwa,+ hazvisisirizve nokuda kwemabasa;+ kudai zvisina kudaro, mutsa usina kukodzera kuwanwa hawaizovazve mutsa usina kukodzera kuwanwa.+  Saka toti kudini? Israeri haana kuwana chinhu chaicho chaari kutsvaka nomwoyo wose,+ asi vaya vakasarudzwa+ vakachiwana. Vamwe vose vakagomara pfungwa dzavo;+  sokunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Mwari akaita kuti vabatwe nehope huru,+ akavapa maziso kuti varege kuona uye nzeve kuti varege kunzwa, kusvikira nhasi.”+  Uyewo, Dhavhidhi anoti: “Tafura yavo yezvokudya ngaive musungo kwavari uye chiteyeso, chinhu chinogumbura uye chinhu chokutsiva nacho;+ 10  maziso avo ngaave nerima kuti arege kuona, uye vagare vachikotamisa misana yavo.”+ 11  Naizvozvo ndinobvunza kuti, Vakagumburwa zvokuti vakawa+ zvachose here? Izvozvo ngazvirege kumboitika! Asi vanhu vemamwe marudzi+ vanowana ruponeso nokuda kwokudarika+ kwavo, kuti vaite kuti vave negodo.+ 12  Zvino kana kudarika kwavo kuchireva pfuma kunyika, uye kuderera kwavo kuchireva pfuma kuvanhu vemamwe marudzi,+ nhamba yavo izere+ ichareva zvizhinji kwazvo sei! 13  Zvino ndinotaura kwamuri imi muri vanhu vemamwe marudzi. Ini chokwadi zvandiri muapostora+ kune mamwe marudzi,+ ndinokudza+ ushumiri+ hwangu, 14  kana ndingakwanisa kuita kuti vanhu vokwangu vave negodo ndoponesa+ vamwe pakati pavo.+ 15  Nokuti kana kuraswa kwavo+ kuchireva kuyananiswa+ kwenyika, kugamuchirwa kwavo kucharevei kunze kwoupenyu kubva kune vakafa? 16  Uyezve, kana rutivi runotorwa sezvibereko zvokutanga+ ruri rutsvene, mukanyiwa wose mutsvenewo; uye kana mudzi uri mutsvene,+ mapazi acho matsvenewo. 17  Zvisinei, kana mamwe emapazi acho akatyorwa akabviswa, asi iwe kunyange zvazvo uri muorivhi womusango, wakanamatidzwa pakati pawo+ ukava nomugove pamudzi une mafuta+ womuorivhi,+ 18  rega kupembera nomufaro pamusoro pemapazi acho. Asi, kana ukapembera nomufaro pamusoro pawo,+ yeuka kuti hausi iwe unotakura mudzi,+ asi mudzi ndiwo unokutakura.+ 19  Saka, uchati: “Mapazi akatyorwa akabviswa+ kuti ini ndinamatidzwe.”+ 20  Zvakanaka! Iwo akatyorwa akabviswa nokuti akanga asina kutenda,+ asi iwe wakamira nokutenda.+ Rega kuzvikudza,+ asi itya.+ 21  Nokuti kana Mwari asina kurega mapazi epo, haazokuregiwo.+ 22  Naizvozvo, onai mutsa waMwari+ uye kuomesa zvinhu kwaanoita.+ Anoomesera kwazvo vaya vakawa,+ asi Mwari anoitira iwe mutsa, chero bedzi uchiramba+ uri mumutsa wake; kana ukasadaro, newewo uchatemwa.+ 23  Ivowo, kana vakarega kuramba vari mukushayiwa kwavo kutenda, vachanamatidzwa;+ nokuti Mwari anokwanisa kuvanamatidza zvakare. 24  Nokuti kana iwe wakatemwa pamuorivhi worudzi rwomusango ukanamatidzwa+ pamuorivhi womumunda nenzira yakasiyana nokusikwa kwakaitwa zvinhu, aya epo achanamatidzwa zvikuru sei nomuorivhi wawo chaiwo!+ 25  Nokuti handidi kuti imi, hama, murege kuziva chakavanzika chitsvene ichi,+ kuti murege kuva vakangwara mumaziso enyu, chokuti: vamwe vaIsraeri vakagomara pfungwa+ kusvikira nhamba yakazara+ yevanhu vemamwe marudzi yapinda,+ 26  uye vaIsraeri vose+ vachaponeswa saizvozvi. Sokunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Mununuri achabva muZiyoni+ ozobvisa tsika dzokusada Mwari kuna Jakobho.+ 27  Iyi ndiyo sungano yangu navo,+ pandinobvisa zvivi zvavo.”+ 28  Chokwadi, kana tichitaura nezvemashoko akanaka ivo vavengi vaMwari nokuda kwenyu,+ asi kana tichitaura nezvokusarudza kwaMwari ivo vanodiwa nokuda kwemadzitateguru avo.+ 29  Nokuti zvipo nokudana kwaMwari hazvisi zvinhu zvaanozodemba.+ 30  Nokuti kungofanana nemi maimbova vasingateereri+ Mwari, asi zvino makanzwirwa ngoni+ nemhosva yokusateerera kwavo,+ 31  naizvozvowo ava zvino vakava vasingateereri, ngoni dzichibva dzaratidzirwa kwamuri,+ kuti zvino ivowo varatidzirwe ngoni. 32  Nokuti Mwari akavavharira vose pamwe chete mukusateerera,+ kuti avaratidzire vose ngoni.+ 33  Haiwa, pfuma yaMwari+ nouchenjeri+ nezivo+ zvakadzama sei! Kutonga+ kwake hakugoni kuongororwa sei uye nzira dzake hadzigoni kurondwa sei! 34  Nokuti “ndiani akasvika pakuziva pfungwa dzaJehovha,+ kana kuti ndiani akava munhu anomupa mazano?”+ 35  Kana kuti, “Ndiani akatanga kumupa chinhu, kuti iye achidzorerwezve?”+ 36  Nokuti zvinhu zvose zvinobva kwaari uye zviripo naye uye ndezvake.+ Kukudzwa ngakuve kwaari nokusingaperi.+ Ameni.

Mashoko Emuzasi