VaKorose 4:1-18

4  Imi vanatenzi, rambai muchiita zvakarurama nezvakanaka kuvaranda venyu,+ muchiziva kuti nemiwo muna Tenzi ari kudenga.+  Rambai muchinyengetera,+ muchiramba makamuka pamunoita izvozvo muchionga,+  panguva iyoyo muchitinyengetererawo,+ kuti Mwari ativhurire suo+ nokuda kweshoko redu, kuti titaure chakavanzika chitsvene+ pamusoro paKristu, icho zvechokwadi chandakasungirwa nezvisungo zvomujeri;+  kuti ndichiratidze pachena sezvandinofanira kutaura.+  Rambai muchifamba nokuchenjera kune vaya vari kunze,+ muchizvitengera nguva yakakodzera.+  Kutaura kwenyu ngakuve nenyasha+ nguva dzose, kwakarungwa nomunyu,+ kuti muzive mapinduriro+ amunofanira kuita.  Tikiko,+ hama yangu inodiwa nomushumiri akatendeka nomuranda pamwe chete neni munaShe, achakuzivisai nezvangu zvose.  Ndiri kumutuma kwamuri nokuda kwechinangwa chokuti muzive zvinhu zvine chokuita nesu uye kuti anyaradze mwoyo yenyu,+  ari pamwe chete naOnesimo,+ hama yangu yakatendeka uye inodiwa, inobva kwamuri. Ivo vachakuzivisai pamusoro pezvinhu zvose zviri kuno. 10  Aristako+ musungwa pamwe chete neni anokukwazisai, uye Mako+ hama yaBhanabhasi, (wamakarayirwa kuti mumugamuchire+ kana akazouya kwamuri,) anokukwazisaiwo 11  naJesu anonzi Justo, ava zvavari vamwe vevaya vakadzingiswa. Ava chete ndivo vashandi pamwe chete neni nokuda kwoumambo hwaMwari, uye ivava vakava ruyamuro runondisimbisa. 12  Epafrasi,+ anobva pakati penyu, muranda waKristu Jesu, anokukwazisai, anogara achizvishandisa nesimba nokuda kwenyu paanonyengetera, kuti pakupedzisira mumire makakwana+ muine chokwadi kwazvo nezvinhu zvose zvinodiwa naMwari. 13  Chokwadi ndinomupupurira kuti anoshingaira kwazvo nokuda kwenyu, uye nokuda kwevaya vari kuRaodhikiya+ nevaya vari kuHiraporisi. 14  Ruka,+ chiremba anodiwa anokukwazisai, uye Dhemasi+ anokukwazisaiwo. 15  Ndikwazisireiwo hama dziri kuRaodhikiya naNimufa neungano iri pamba pake.+ 16  Kana tsamba iyi yaverengwa pakati penyu, rongai kuti iverengwewo+ muungano yevaRaodhikiya uyewo kuti imi muverenge inobva kuRaodhikiya. 17  Uyewo, udzai Akipasi+ kuti: “Ramba uchichenjerera ushumiri hwawakagamuchira munaShe, kuti uhuite.” 18  Heino kwaziso yangu, ini Pauro, yandanyora noruoko rwangu.+ Rambai muchifunga nezvezvisungo zvangu zvomujeri.+ Mutsa usina kukodzera kuwanwa ngauve nemi.

Mashoko Emuzasi