VaKorose 2:1-23

2  Nokuti ndinoda kuti muzive kuti ndiri kurwa+ zvikuru sei nokuda kwenyu uye nokuda kwevaya vari kuRaodhikiya+ nevaya vose vasina kuona chiso changu panyama,  kuti mwoyo yavo inyaradzwe,+ kuti vanyatsobatanidzwa pamwe chete murudo,+ kuti vawane pfuma yose, iyo iri kunzwisisa kwavo kune chivimbo chizere,+ kuti vawane zivo yakarurama pamusoro pechakavanzika chitsvene chaMwari, iye Kristu.+  Pfuma yose youchenjeri neyezivo+ yakanyatsovanzwa maari.  Ndiri kutaura izvi kuti parege kuva nomunhu angakunyengerai nemashoko okunyengetedza.+  Nokuti kunyange ndisipo panyama, ndinemi mumudzimu,+ ndichifara uye ndichiona kurongeka+ kwenyu kwakanaka uye kusimba kwokutenda+ kwenyu kuna Kristu.  Naizvozvo, zvamakagamuchira Kristu Jesu Ishe, rambai muchifamba muri pamwe+ naye,  makadzika midzi,+ muchivakwa+ maari uye muchidzikamiswa pakutenda,+ sokudzidziswa kwamakaitwa, muchifashukira nokutenda pakuonga.+  Chenjerai: zvichida pangava nomumwe munhu angaenda+ nemi semhuka yake yaabata nouzivi+ uye nounyengeri husina zvahunobatsira+ maererano netsika yevanhu, maererano nezvinhu zvokutanga+ zvenyika, kwete maererano naKristu;  nokuti kuva saMwari+ kwake kwose kuzere+ kunogara maari mumuviri. 10  Naizvozvo imi muzere nezvinhu zvose pachishandiswa iye, iye ari musoro wehurumende dzose nemasimba.+ 11  Muri pamwe chete+ naye imi makadzingiswawo nokudzingiswa+ kusingaitwi nemaoko nokupfekenura muviri wenyama,+ nokudzingiswa kune chokuita naKristu, 12  nokuti makavigwa pamwe chete naye murubhabhatidzo rwake,+ uye muri pamwe chete naye makamutswawo+ pamwe chete naye nokutenda+ kwenyu mukushanda+ kwaMwari, uyo akamumutsa kubva kuvakafa.+ 13  Uyezve, kunyange zvazvo makanga makafa pakudarika kwenyu uye pakusadzingiswa kwenyama yenyu, Mwari akaita kuti muve vapenyu pamwe chete naye.+ Iye akatikanganwira nomutsa kudarika kwedu kwose,+ 14  akadzima+ rugwaro rwakanyorwa nemaoko+ rwairwisana nesu, rwaiumbwa nemirayiro+ uye rwaipesana nesu;+ uye Iye akarubvisa nokururoverera+ padanda rokutambudzikira.+ 15  Achipfekenura hurumende nevanhu vane masimba,+ akavaratidza pachena kuti vakundwa,+ achivatungamirira pakufora+ kwokukunda achishandisa danda rokutambudzikira. 16  Naizvozvo ngaparege kuva nomunhu anokutongai+ pane zvokudya nezvokunwa+ kana pamusoro pomutambo+ kana pamusoro pokuchengetwa kwokugara kwomwedzi+ kana pamusoro pesabata;+ 17  nokuti zvinhu izvozvo mumvuri+ wezvinhu zvichauya, asi chinhu chacho chaicho+ ndechaKristu.+ 18  Ngaparege kuva nomunhu anokushayisai+ mubayiro,+ anofadzwa nokuzvininipisa kwokunyepedzera nokunamatwa kwengirozi, “achimira” pazvinhu zvaakaona, achizvitutumadza pasina chikonzero chakakodzera nemafungiro ake enyama, 19  asi asingabatiriri zvakasimba kumusoro,+ kune uya ane muviri wose unoramba uchikura nokukura kunopiwa naMwari,+ uchigoverwa zvaunoda uye uchinyatsobatanidzwa pamwe chete+ pachishandiswa mapfundo nemarunda. 20  Kana makafa+ pamwe chete naKristu pazvinhu zvokutanga+ zvenyika,+ nei imi, sokunge muri kurarama munyika, muchizviisazve pasi pemirayiro+ inoti: 21  “Musabata, kana kuravira,+ kana kugunzva,”+ 22  pamusoro pezvinhu zvose zvinofanira kuparadzwa nokupedzwa, maererano nemirayiro nedzidziso zvevanhu?+ 23  Chokwadi, zvinhu izvozvo chaizvo zvinooneka sezvine uchenjeri mumanamatiro okuzvidira nokuzvininipisa kwokunyepedzera, pakutambudza muviri kwazvo;+ asi hazvikoshi pakurwisa kugutsa nyama.+

Mashoko Emuzasi