VaHebheru 6:1-20

6  Saka zvino, zvatakasiya dzidziso yokutanga+ pamusoro paKristu,+ ngatishandei nesimba kuti tive vakuru,+ tisingavakizve nheyo,+ iko kupfidza pamabasa akafa,+ nokutenda kuna Mwari,+  zvinodzidziswa pamusoro porubhabhatidzo+ nokuiswa kwemaoko,+ kumuka kwevakafa+ nokutongwa kusingaperi.+  Tichashanda nesimba kuti tive vakuru, chokwadi kana Mwari akabvumira.+  Nokuti hazvibviri kune vaya vakambovhenekerwa+ kamwe chete zvachose, vakaravira chipo chepachena chokudenga,+ vakagoverana mudzimu mutsvene,+  vakaravira+ shoko raMwari rakanaka nemasimba emamiriro ezvinhu epanguva inouya,+  asi ivo vakazotsauka,+ kuti vamutsidzirwezve kuti vapfidze,+ nokuti ivo pachavo vanoroverera Mwanakomana waMwari patsva, vachimunyadzisa pachena.+  Somuenzaniso, ivhu rinonwa mvura inowanzonaya pariri, richibva rabudisa zvinomera zvakakodzera vaya vazvinorimirwa,+ rinowanawo chikomborero chinobva kuna Mwari.  Asi kana rikabudisa minzwa norukato, rinorambwa uye rinenge rava pedyo nokutukwa;+ uye rinoguma nokupiswa.+  Zvisinei, kana muri imi, vadiwa, tine chokwadi pamusoro pezvinhu zviri nani uye zviri pamwe chete noruponeso, kunyange tiri kutaura saizvozvi. 10  Nokuti Mwari haasi munhu asina kururama zvokuti angabva akanganwa basa renyu norudo rwamakaratidza nokuda kwezita rake,+ pakuti makashumira vatsvene+ uye munoramba muchishumira. 11  Asi tinoda kuti mumwe nomumwe wenyu aratidze kubishaira kwakafanana naikoko kuti muve nechivimbo chizere+ chetariro+ kusvikira kumugumo,+ 12  kuti murege kuva vane usimbe,+ asi muve vatevedzeri+ vevaya vanogara nhaka yezvipikirwa pachishandiswa kutenda nokushivirira.+ 13  Nokuti Mwari paakapikira Abrahamu,+ zvaaisagona kupika nomumwe munhu mukuru kwaari, akapika+ naiye pachake, 14  achiti: “Chokwadi ndichakukomborera kwazvo, uye ndichaita kuti uwande kwazvo.”+ 15  Nokudaro pashure pokunge Abrahamu ashivirira, akawana chipikirwa ichi.+ 16  Nokuti vanhu vanopika nomukuru kwavari,+ uye mhiko yavo inogumisa nharo dzose, zvainenge iri vimbiso yepamutemo kwavari.+ 17  Saizvozvo Mwari, paakada kunyatsoratidza vagari venhaka+ yechipikirwa kusachinjika+ kwezvaakaronga, akapindira achiita mhiko, 18  kuti, nezvinhu zviviri zvisingachinjiki zvisingabviri kuti Mwari areve nhema+ pazviri, isu takatizira kunzvimbo yokupotera tikurudzirwe zvakasimba kuti tibate tariro+ yakaiswa pamberi pedu. 19  Tariro+ iyi tinayo sechinhu chinotsigisa mweya, ndeyechokwadi uye yakasimba, uye inopinda mukati meketeni,+ 20  makapinda mutungamiriri nokuda kwedu,+ iye Jesu, uyo ava mupristi mukuru nokusingaperi maererano nezvakanga zvakaita Merekizedheki.+

Mashoko Emuzasi