VaHebheru 5:1-14

5  Nokuti mupristi mukuru wose anotorwa pakati pevanhu anogadzwa nokuda kwevanhu kuti atarisire zvinhu zvine chokuita naMwari,+ kuti ape zvipo nezvibayiro zvezvivi.+  Iye anokwanisa kubata zvine mwero nevasingazivi nevanokanganisa, iye zvaanodzorwawo nokushayiwa simba kwake,+  uye nokuda kwaizvozvo anosungirwa kuti ape zvinopiwa zvezvivi zvake pachake sezvaanoitira vamwe vanhu.+  Uyewo, munhu haawani kukudzwa uku nokuzvidira,+ asi paanodanwa naMwari chete,+ sezvakaitwawo Aroni.+  Saizvozvowo Kristu haana kuzvikudza iye pachake+ nokuva mupristi mukuru,+ asi akakudzwa+ naiye akataura nezvake achiti: “Ndiwe mwanakomana wangu; ini, nhasi, ndava baba vako.”+  Sezvaanotaurawo pane imwe nzvimbo, achiti: “Iwe uri mupristi nokusingaperi maererano nezvakanga zvakaita Merekizedheki.”+  Pamazuva aakanga ari munyama, Kristu aiteterera uyewo aikumbira+ Iye aikwanisa kumuponesa parufu, achichema kwazvo+ uye achisvimha misodzi, uye akanzwiwa nokuda kwokutya kwake Mwari.+  Kunyange zvazvo akanga ari Mwanakomana, akadzidza kuteerera pazvinhu zvaakatambura;+  uye pashure pokunge aitwa akakwana+ akava nesimba rokuponeswa kusingaperi+ kune vaya vose vanomuteerera,+ 10  nokuti akanzi naMwari mupristi mukuru maererano nezvakanga zvakaita Merekizedheki.+ 11  Tine zvizhinji zvokutaura pamusoro pake uye zvakaoma kuti zvitsanangurwe, zvamava vakagomara pakunzwa kwenyu.+ 12  Chokwadi, nokuti kunyange zvazvo muchifanira kuva vadzidzisi+ kana tichitarira nguva, imi munodazve mumwe munhu kuti akudzidzisei kubva pakutanga zvinhu zvokutanga+ zvemashoko matsvene aMwari;+ uye mava sevanhu vanoda mukaka, kwete zvokudya zvikukutu.+ 13  Nokuti munhu wose anodya mukaka haazivi shoko rokururama, nokuti mucheche.+ 14  Asi zvokudya zvikukutu ndezvevanhu vakuru, zvevaya vanoita kuti simba ravo rokunzwisisa+ rirovedzwe kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa+ nokurishandisa kwavanoita.

Mashoko Emuzasi