VaGaratiya 6:1-18

6  Hama, kunyange mumwe munhu akadarika+ asati azviziva, imi mune zvinodiwa zvomudzimu+ edzai kururamisa munhu akadaro nounyoro,+ muchizvichenjerera,+ muchityira kuti nemiwo mungaedzwa.+  Rambai muchitakurirana zvinorema,+ muzadzike mutemo waKristu.+  Nokuti kana munhu achifunga kuti iye chimwe chinhu asi iye asiri chinhu,+ ari kunyengera pfungwa dzake.  Asi munhu mumwe nomumwe ngaaratidze zvakaita basa rake oga,+ uye achabva ava nechikonzero chokupembera nomufaro pamusoro pebasa rake, asingazvienzanisi+ nomumwe munhu.  Nokuti mumwe nomumwe achatakura mutoro wake.+  Zvakare, munhu wose ari kudzidziswa shoko achiita zvokutaurirwa nomuromo+ ngaagoverane+ zvinhu zvose zvakanaka nouya anodzidzisa kudaro nomuromo.+  Musatsauswa:+ Mwari haasi wokuseka.+ Nokuti zvinodyarwa nomunhu, ndizvo zvaachakohwa;+  nokuti anodyara nokuda kwenyama yake achakohwa kuora kunobva panyama yake,+ asi anodyara nokuda kwomudzimu+ achakohwa upenyu husingaperi hunobva pamudzimu.+  Naizvozvo tisarega kuita zvakanaka,+ nokuti mumwaka wakakodzera tichakohwa kana tisinganeti.+ 10  Saka, chero bedzi tiine nguva yakakodzera nokuda kwazvo,+ ngatiitirei vose zvakanaka, asi kunyanya vaya vane ukama nesu mukutenda.+ 11  Onai kuti ndakunyorerai nemabhii makuru sei noruoko rwangu ndoga.+ 12  Vaya vose vanoda kunzi vakanaka panyama ndivo vanoedza kukugombedzerai kuti mudzingiswe,+ kuti ivo varege kutambudzwa nokuda kwedanda rokutambudzikira raKristu,+ Jesu. 13  Nokuti kunyange ivo vacho vari kudzingiswa havambochengeti Mutemo,+ asi vanoda kuti imi mudzingiswe kuti ivo vave nechikonzero chokuzvirumbidza panyama yenyu. 14  Ngazvirege kumboitika kuti ini ndizvirumbidze, kunze kwokunge ndichitodaro nedanda rokutambudzikira+ raShe wedu Jesu Kristu, uyo pachishandiswa iye ini ndinoona nyika seyakarovererwa+ uye nyika ichindionawo saizvozvo. 15  Nokuti kudzingiswa kana kusadzingiswa hazvikoshi,+ asi chisikwa chitsva+ ndicho chinokosha. 16  Vaya vose vachafamba zvakanaka maererano nomurau uyu wokufamba nawo, rugare nengoni ngazvive pavari, kunyange pana Israeri waMwari.+ 17  Kubvira zvino ngaparege kuva nomunhu anondinetsa, nokuti ndine mavanga+ okuva muranda waJesu pamuviri wangu.+ 18  Hama, mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe Jesu Kristu ngauve nemafungiro+ amunoratidza. Ameni.

Mashoko Emuzasi