VaFiripi 3:1-21

3  Pakupedzisira, hama dzangu, rambai muchifara munaShe.+ Kukunyorerai zvinhu zvakafanana hakundinetsi, asi zvinokuchengetedzai.  Chenjererai imbwa,+ chenjererai vanoita zvinhu zvinokuvadza, chenjererai vaya vanocheka nyama.+  Nokuti tiri vaya vokudzingiswa chaiko,+ vari kuita basa dzvene nomudzimu waMwari,+ uye tinozvirumbidza muna Kristu Jesu+ uye hativimbi nenyama,+  kana paine munhu ane zvikonzero zvokuvimba nenyama, chokwadi ndini. Kana mumwe munhu achifunga kuti ane zvikonzero zvokuvimba nenyama, ini ndinotova nezvizhinji:+  ndakadzingiswa pazuva rechisere,+ ndiri worudzi rwemhuri yaIsraeri, wedzinza raBhenjamini,+ muHebheru akaberekwa nevaHebheru;+ kana toreva nezvomutemo, ndiri muFarisi;+  kana toreva nezvokushingaira, ndaitambudza ungano;+ kana toreva nezvokururama kunouya nomutemo, ndaiva munhu asina chaanopomerwa.  Asi zvinhu zvakanga zviri pfuma kwandiri, izvi ndakazviona sokurasikirwa nokuda kwaKristu.+  Chokwadi, nokuda kwaizvozvo, zvechokwadi ndinoonawo zvinhu zvose sokurasikirwa kana ndichienzanisa nokukosha kukuru kwokuziva Kristu Jesu Ishe wangu.+ Ndakabvuma kurasikirwa nezvinhu zvose nokuda kwake uye ndinozviona semarara mazhinji,+ kuti ndiwane Kristu  uye kuti ndiwanikwe ndiri pamwe naye, ndisina kururama kwangu ndoga, kunobva mumutemo,+ asi kuya kunouya nokutenda+ muna Kristu, kururama kunobva kuna Mwari nokuda kwokutenda,+ 10  kuti ndimuzive nesimba rokumuka+ kwake nokugoverana naye mukutambura kwake kuzhinji,+ ndichibvuma rufu rwakafanana norwake,+ 11  kuti ndione kana ndingawana kumuka kwokutanga+ kubva kuvakafa. 12  Hazvirevi kuti ndatowana mubayiro kana kuti ndatoitwa akakwana,+ asi ndiri kuvavarira+ kuti ndione kana ndingabatawo+ chandakabatirwa+ naKristu Jesu. 13  Hama, handizvioni sendatoubata; asi kune chinhu chimwe chete pamusoro pawo: Ndichikanganwa zvinhu zviri shure,+ uye ndichisveerera zvinhu zviri mberi,+ 14  ndiri kuvavarira kuti ndiwane+ mubayiro+ wokudanwa kumusoro+ naMwari achishandisa Kristu Jesu. 15  Naizvozvo, isu tose takura zvakakwana,+ ngativei nemafungiro akadai;+ uye kana muine mamwe mafungiro akasiyana neaya pane chimwe chinhu, Mwari achakuratidzai mafungiro ari pamusoro apa. 16  Zvisinei, kusvikira patasvika tichienda mberi, ngatirambei tichifamba zvakanaka+ nomuitiro iwoyu. 17  Hama, ivai vatevedzeri+ vangu makabatana, uye rambai makatarira vaya vari kufamba maererano nomuenzaniso wamunoona matiri.+ 18  Nokuti kune vazhinji vari kufamba sevavengi vedanda rokutambudzikira raKristu,+ vandaitaura nezvavo kazhinji, asi zvino ndiri kutaurawo nezvavo ndichisvimha misodzi, 19  kupera kwavo kuparadzwa,+ mwari wavo idumbu ravo,+ kukudzwa kwavo kuri mukunyara kwavo,+ uye pfungwa dzavo dziri pazvinhu zviri panyika.+ 20  Asi isu, tiri vagari+ vokumatenga,+ uko kwatakamirirawo+ nomwoyo wose kuti kubve muponesi, Ishe Jesu Kristu,+ 21  uyo achachinja muviri wedu wakaninipiswa+ kuti ufanane nomuviri wake unokudzwa+ maererano nokushanda+ kwesimba raainaro, iro rokuisa+ zvinhu zvose pasi pake.

Mashoko Emuzasi